рефераты
Главная

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Дипломная работа: Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта

Дипломная работа: Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта

Вступ

Актуальність дослідження. Стан розвитку вітчизняного підприємництва характеризується наявністю низки проблем, які вимагають негайного вирішення з метою стабілізації економічної ситуації в країні. Як показує світовий досвід, успішність діяльності суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва значною мірою визначається наявністю тісної співпраці між ними, що реалізується через використання різних видів господарської інтеграції. Одним з таких видів є широко використовувана у світі, однак ще маловідома в Україні, франчайзингові форма співробітництва господарюючих суб’єктів.

Якщо в усьому світі фpaнчaйзинг уже давно став невід'ємним атрибутом економіки (за експертними оцінками, у розвинених країнах світу більше 40% усіх продажів здійснюється через фpaнчaйзингові мережі), то в Україні ця бізнес-технологія знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Активно розвивається внутрішній фpaнчaйзинг, що представляє собою досить специфічний сплав закордонних фpaнчaйзингових технологій і вітчизняних підходів до ведення бізнесу і менталітету. Більшість закордонних компаній все ще надає перевагу забезпечувати свою присутність на українському ринку власними силами, вкладаючи значні засоби в нове будівництво і купуючи функціонуючі об'єкти (як правило, торгової нерухомості), чи виступаючи орендарем відповідних приміщень. Однак в останні роки міжнародні компанії починають виявляти значну зацікавленість до співробітництва з українськими партнерами на основі фpaнчaйзингу, при якому більша частина капітальних витрат здійснюється місцевою стороною. Вітчизняні бізнесмени зі своєї сторони також приходять до усвідомлення всіх переваг використання відомої торгової марки і відпрацьованої технології ведення бізнесу міжнародних компаній. І, хоча успішні приклади використання фpaнчaйзингу в Україні є досить частими, в останні кілька років їхня кількість все більше зростає, але про адекватний українському ринку рівень розвитку франчайзингу говорити ще зарано. У той же час експерти відзначають, що розвиток фpaнчaйзингу в Україні стримується цілим рядом факторів, основними з яких є: недосконалість законодавчої бази, відсутність у вітчизняних підприємців досвіду роботи в рамках фpaнчaйзингу, несумлінне ставлення до виконання договірних зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, низький рівень розвитку банківського кредитування тощо.

Проблематику формування та розвитку франчайзингових відносин підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Г.Андрощук, І.Бойчук, З.Варналій, А.Виноградська, Ж.Дельтей, В.Денисюк, Д.Земляков, О.Корольчук, Г.Кочетков, О.Кузьмін, О.Легейда, М.Макашев, М.Мендельсон, Я.Мюррей, С.Сілінг, Бр.Сміт, Дж.Стенворт, У.Сухорська, Г.Цират, С.Шейн, І.Школа, Л.Шульгіна, О.Шулус та інші. У роботах цих авторів розкриваються сутність та значення франчайзингових відносин, підходи до класифікації франчайзингу, переваги та недоліки використання франчайзингу суб’єктами підприємницької діяльності, особливості процесу формування та здійснення франчайзингових відносин тощо.

Метою даної роботи є економічне обґрунтування ефективності франчайзингу як форми організації бізнесу для господарюючого суб’єкта. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено наступні завдання:

досліджено сутність франчайзингу і його місце в сучасному бізнесі;

вивчено закордонний досвід формування франчайзингових схем;

розглянуто законодавче регулювання франчайзингових відносин в Україні;

проаналізовано розвиток франчайзингових систем в Україні на сучасному етапі;

надано загальну характеристику франчайзинговій компанії “Форнетті-Україна”;

досліджено організаційний механізм формування франчайзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”;

розкрито характерні особливості формування та використання франчайзингу в США та країнах Західної Європи;

досліджено проблеми та шляхи стимулювання процесів створення франчайзингу в Україні;

проведено економічне обґрунтування проекту розвитку франчайзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” в Україні.

Об’єктом дослідження є фpaнчaйзинг як особлива система ведення бізнесу на прикладі «Форнетті-Україна».

Предметом дослідження є ефективність франчайзингу як форми організації бізнесу для господарюючого суб’єкта.

Методи дослідження обрані, виходячи з поставлених у роботі мети і завдань. Так, за допомогою структурно-системного методу досліджено організаційно-структурний та функціональний механізм франчайзингу та визначено його місце в системі організації бізнесу. За допомогою порівняльного методу з’ясовано переваги та недоліки використання франчайзингу; використання методів синтезу та узагальнення дозволило розглянути особливості становлення франчайзингу в Україні та перспектив його подальшого розвитку.

З огляду на об’єкт, предмет, мету і завдання роботи, у її структурі виокремленні вступ, три розділи, висновки й список використаних літературних та інформаційних джерел.


Розділ І. Теоретичні основи формування та функціонування фpaнчaйзингових систем

1.1 Економічна сутність франчайзингу і його місце в сучасному бізнесі

Незважаючи на значні можливості малого бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він має свої слабкі місця, пов`язані, насамперед, з фінансуванням. Суб`єкти малого підприємництва, не маючи достатнього доступу до ринку капіталу, завжди відчувають нестачу фінансових коштів для розвитку справи і підтримки свого бізнесу. Самофінансування у більшості випадків залишається єдиним джерелом існування підприємств цієї сфери. Недостатність оборотного капіталу, дорогі кредитні кошти, жорстка конкуренція на ринку може поставити їх на межу банкрутства. Крім того, керівник малого підприємства, як правило, добре обізнаний із власною справою, але не завжди є фахівцем з комерційних та економічних питань. Значних додаткових коштів потребує постійне оновлення продукції, використання нового обладнання [22, c. 22].

Оскільки сучасний процес становлення і розвитку малого бізнесу в Україні відбувається в умовах різкого обмеження фінансових ресурсів Державного та місцевого бюджетів, а також при відсутності дієвої системи фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності, то важливого значення набуває встановлення тісної взаємодії малого і великого підприємництва з метою вирішення спільних проблем їх функціонування.

Західний досвід свідчить, що в умовах ринку основними формами інтеграції великих і малих підприємств є: у виробництві – субпідряд, у виробництві і збуті – фpaнчaйзинг, в інноваціях – венчурне фінансування. Усі перераховані форми інтеграції забезпечують взаємовигідний рух фінансових, технологічних, матеріально-сировинних, інформаційних ресурсів в інтересах народного господарства.

Значною формою фінансової підтримки з боку великих підприємств (а також формою розвитку великого підприємства), здатною сприяти залученню в малий бізнес значної кількості осіб, які не можуть ризикнути займатися підприємницькою діяльністю самостійно, без відповідної підтримки і навчання, є фpaнчaйзингова система. Саме вона є тією формою організації бізнесу, виробленою світовою практикою, яка в комплексі з іншими ринковими структурами могла б стимулювати розвиток малого бізнесу в Україні.

Фpaнчaйзингова система співробітництва являє собою специфічну варіацію вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему контрактів-ліцензій (франшиз). Вони дозволяють фpaнчaйзі, тобто невеликій фірмі, вести певний вид підприємницької діяльності, встановлений іншою стороною – фpaнчaйзером, переважно великою (головною) фірмою [27, с.70].

Фpaнчaйзинг надає можливість підприємству об’єднатись з іншим підприємством або цілим ланцюгом підприємств, які впевнено почувають себе на ринку, чиї послуги користуються стабільним попитом, відлагоджені певні системи фінансового контролю та виробництва даної послуги. “Франчайзинг – тривалі у часі взаємовідносини, за якими фpaнчaйзер надає захищене законним чином право займатись певною підприємницькою діяльністю, а також допомогу в організації цієї діяльності, навчанні, реалізації та управління за винагороду від фpaнчaйзі” (визначення Міжнародної асоціації фpaнчaйзингових організацій /МАФО/ ).

Сам термін “фpaнчaйзинг” походить від французького слова “franchise”- привілей, пільга. Відповідно, фpaнчaйзером називається організатор справи, а фpaнчaйзі – підприємство, що використовує ім’я фpaнчaйзера на умовах фpaнчaйзингового договору.

Фpaнчaйзинг є вигідним для обох сторін – фpaнчaйзер глибоко проникає на ринок, а фpaнчaйзі істотно зменшує фактори ризику на початку нового бізнесу. У Міністерстві торгівлі США підрахували, що закриття фpaнчaйзингових компаній у перші п’ять років їх існування складає лише 4%. Є офіційні повідомлення про те, що фpaнчaйзинг використовується більш як у 70- ти країнах світу.

Основною рисою та найбільшою перевагою фpaнчaйзингу є те, що він поєднує в собі глибокі знання, досвід, стабільне фінансове становище фpaнчaйзера – організатора справи, власника генеральної ліцензії, ноу-хау, патенту, головного консультанта та постачальника сировини, продуктів, обладнання, технології, необхідних для ведення бізнесу та фpaнчaйзі – бізнесмена, підприємця, менеджера, чия діяльність є самостійною, але його підприємство функціонує не як окремий суб'єкт підприємництва, а як частина єдиного комплексу, що об’єднаний фpaнчaйзером – власником нематеріальних активів підприємства, що належить фpaнчaйзі.

Слід особливо відзначити, що саме нематеріальні активи, інтелектуальна власність фpaнчaйзера, є основною причиною, що спонукає незалежного підприємця укладати фpaнчaйзингову угоду, навіть у тих випадках, коли підприємець-фpaнчaйзі знає певну справу досконало. Під загальною назвою “інтелектуальна власність” слід розуміти дуже широке коло об’єктів: товарні знаки, марки, винаходи, промислові зразки, фірмові знаки, право на захист від недобросовісної конкуренції. Всі названі об’єкти захищені патентом або свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування), іншими виданими державними органами свідоцтвами та сертифікатами, або режимом комерційної таємниці. [13, c. 47]

Фpaнчaйзинг – це контрактна будова, в якій фpaнчaйзер надає незалежному від нього фpaнчaйзі ліцензію на використання його імені та торгових марок, а також на використання його системи управління бізнесом [51, c. 39]. Фpaнчaйзингова угода передбачає також навчання персоналу фpaнчaйзингового підприємництва та технічну допомогу фpaнчaйзера. Фpaнчaйзі зобов’язаний вести свій бізнес відповідно до системи, що її розробив фpaнчaйзер та проводити належні відрахування.

Фpaнчaйзер для оформлення своїх взаємовідносин з партнерами по фpaнчaйзингу може використовувати декілька форм: Unit (License) Franchise Agreement (єдинична ліцензійна угода про фpaнчaйзинг), Master Franchise Agreement (угода про фpaнчaйзинг з управляючим), Development Agreement (угода про освоєння території), Joint Venture Agreement (угода про спільне підприємство) [25, c. 74].

Одинична (ліцензійна) угода про фpaнчaйзинг є формою прямого фpaнчaйзингу, коли фpaнчaйзер укладає угоду з фpaнчaйзі напряму. Як правило, ця форма застосовується в межах однієї країни або між підприємствами сусідніх країн. Ліцензійна угода надає фpaнчaйзі не ексклюзивну ліцензію на використання системи управління бізнесом, розроблену фpaнчaйзером в одному конкретному місці. Система зазвичай складається з окремих схем, стандартів, специфікації та торгових знаків.

Угода про фpaнчaйзинг з управляючим є схемою, за якою фpaнчaйзер, не дивлячись на те, що ліцензійна угода про фpaнчaйзинг в межах його країни працює добре, може зіткнутись з рядом проблем на зовнішньому ринку. Це незнання культури країни, структури бізнесу, необхідних економічних контактів.

У випадку угоди про фpaнчaйзинг з управляючим, фpaнчaйзер надає іншій стороні – фpaнчaйзі ексклюзивне право на субліцензування інших осіб на використання системи. У таких угодах фpaнчaйзер називається “Licenser”, cубліцензор – “Licensee”, а субліцензіат – фpaнчaйзі.

При роботі за угодою про освоєння території фpaнчaйзі зобов’язується відкрити певну мінімальну кількість фpaнчaйзингів на обумовленій території протягом певного часу, при чому при відкритті кожного фpaнчaйзингу він має підписати одиничну угоду про фpaнчaйзинг.

Угода про спільне підприємство надає фpaнчaйзеру як власнику частки статутного фонду фpaнчaйзингового підприємства певний контроль над прийняттям рішень. У випадку створення спільного підприємства фpaнчaйзер бере участь у функціонуванні підприємства найбільш активно.

В Україні створено “Асоціацію роботодавців в галузі фpaнчaйзингу”, яка зареєстрована управлінням юстиції 29 грудня 2001 року за № 0295. Метою та завданням її діяльності є всебічне сприяння розвитку фpaнчaйзингу в Україні, а також представлення і захист прав та інтересів роботодавців у галузі фpaнчaйзингу в економічній, соціально-трудовій та інших сферах. [19, c. 55].

У світовій практиці найбільш поширеними різновидами фpaнчaйзингу на внутрішньому ринку є бізнес-формат, на зовнішньому – майстер-франшиза [69, c. 5].

При застосуванні бізнес-формату між фpaнчaйзером і фpaнчaйзі встановлюються тісні підприємницькі стосунки, які включають не тільки надання права використання торгової марки (знаку), ноу-хау, операційних систем, товару чи послуги, але й спільну розробку маркетингової стратегії, планування бізнесу, спільного здійснення контролю за якістю продукції і послуг та постійний двосторонній обмін інформацією.

За майстер-франшизою міжнародний фpaнчaйзер продає виняткове право на розвиток всієї системи на території певної країни одному фpaнчaйзі, який стає власником майстерської ліцензії. Тобто, в даній країні він з фpaнчaйзі перетворюється на фpaнчaйзера, одержуючи право на продаж франшизи іншим підприємцям за певну сервісну плату (роялті). Це відбувається в тому випадку, коли існує підвищений попит на дану франшизу і міжнародний фpaнчaйзер впевнений в успішному розвитку свого бізнесу в іншій країні.

Оскільки в нашій країні відбувається тільки становлення фpaнчaйзингової системи, вважаю за необхідне проведення більш детального розгляду класифікації фpaнчaйзингу.

Існує декілька різновидів фpaнчaйзингу, які можна згрупувати за такими критеріями:

– в якому вигляді фpaнчaйзер згідно з франшизою передає фpaнчaйзі товар;

– яким чином будуються взаємовідносини фpaнчaйзера і фpaнчaйзі.

В залежності від того, на якій стадії виробництва товар переходить від фpaнчaйзера до рук фpaнчaйзі, можна виділити товарний, виробничий і діловий фpaнчaйзинг, які історично змінювали один одного.

Товарний фpaнчaйзинг полягає у придбанні прав на продаж товару у тому вигляді, в якому він був виготовлений під торговою маркою головної компанії. Широка популярність головної компанії стає гарантією якості. Прикладом цього виду фpaнчaйзингу є компанії “Зінгер” та “Дженерал моторс”.

Виробничий фpaнчaйзинг передбачає продаж фpaнчaйзі права на виробництво і збут продукції з сировини і матеріалів, закуплених у материнських компаній. Цей вид фpaнчaйзингу у свій час був застосований такими відомими компаніями-гігантами, як “Кока-кола” і “Пепсі”. Централізоване виробництво і продаж їх товарів були невигідні через високий вміст води в продукті. Було прийнято рішення виготовляти сироп високої концентрації і розподіляти його на основі франшизи між місцевими заводами по розливу.

Діловий фpaнчaйзинг має на увазі продаж права на організацію малого підприємства з профілем діяльності і назвою материнської корпорації. Цей вид фpaнчaйзингу наочно продемонстрований мережею закусочних таких, як “Макдональдз”, “Баскін Роббінз”, “Піцца-Хат”, “Кентукі фрайд чікен”; готелей “Холлідей Інн” та салонів різноманітних послуг – “Кодак”, “Фуджі”, “Альфа-графікс”. Сьогодні найбільш популярною є продаж франшизи на вид діяльності, оскільки вона дозволяє разом з товаром продавати і широкий набір послуг [89].

В залежності від взаємовідносин фpaнчaйзера і фpaнчaйзі, існує також декілька різновидів фpaнчaйзингу. Розрізняють класичну модель і такі її модифікації, як регіональний фpaнчaйзинг, субфpaнчaйзинг і фpaнчaйзинг, що розвивається.

Класична модель фpaнчaйзингу полягає в тому, що велика компанія (фpaнчaйзер) на обмеженій території на термін і умови, які визначені угодою, надає індивідуальному підприємцю (фpaнчaйзі) або групі підприємців ліцензію (франшизу) на виробництво продукції, торгівлю товарами або надання послуг під торговою маркою даної компанії в обмін на зобов`язання виплатити початковий внесок, а потім вносити певну суму, визначену у відсотках від обсягу продажу (роялті). Величина роялті також залежить від популярності материнської компанії. Так, на сьогоднішній день однією з найбільш високих ставок, яка складає 13% прибутку фpaнчaйзі, є відрахування компанії “Макдональдз”. Щодо початкового внеску, то він може виплачуватися повністю або частинами: це залежить від фінансових можливостей фpaнчaйзі і зацікавленості фpaнчaйзера у створенні нової точки. При цьому всі фpaнчaйзі рівні між собою і наділені однаковими правами.

Модифікації передбачають надання фpaнчaйзерам нових можливостей для швидшого розвитку справи і відрізняються від класичної моделі:

а) терміном дії;

б) наявністю посередників між фpaнчaйзером і фpaнчaйзі.

У системі регіонального фpaнчaйзингу посередником виступає головний фpaнчaйзі, якому відводиться роль офіційного представника фpaнчaйзера в регіоні. Материнська компанія вдається до послуг посередників у випадку недосконалого вивчення регіону, а також обмеженості фінансового і кадрового потенціалу.

Ця схема передбачає передачу частини повноважень фpaнчaйзера головному фpaнчaйзі, а саме: підбір нових фpaнчaйзі у своєму регіоні, початкове навчання кадрів. У цьому випадку строковим контрактом між головним фpaнчaйзі і фpaнчaйзером встановлюється величина роялті, яка залежить від частки головного фpaнчaйзі в доходах фpaнчaйзі, залучених ним у систему.

У субфpaнчaйзингу посередником виступає субфpaнчaйзер, функції якого ідентичні до функцій головного фpaнчaйзі. Різниця полягає лише в тому, що втягнуті в систему фpaнчaйзі на довгостроковій основі безпосередньо працюють з субфpaнчaйзером, майже не вступаючи в контакти з материнською компанією. Вони також сплачують субфpaнчaйзеру внесок і роялті, частина яких перераховується материнській компанії, а залишок іде в дохід посередникам і на утримання системи. За цією схемою успіх справи, головним чином, залежить від субфpaнчaйзера.

У фpaнчaйзингу, що розвивається, роль посередника виконує група інвесторів, яким материнська компанія поступається винятковим правом на освоєння регіону. До обов’язків посередника входить зобов’язання у визначений термін відкрити певну кількість торгових або сервісних точок (термін і кількість обумовлені франшизою) на даній території.

З одного боку, фpaнчaйзингова система допомагає малим підприємствам уникнути ряду перешкод із заснуванням і функціонуванням власного бізнесу, з іншого – як корпоративна структура, вона обмежує діяльність фpaнчaйзі. Але, оскільки фpaнчaйзинг все більше приваблює дрібних підприємців, то переваги домінують над недоліками. [51, c. 40]

Переваги системи для фpaнчaйзі полягають у тому, що:

– за певну фіксовану плату фpaнчaйзі має можливість навчитися ефективним методам управління, підвищити свій професіоналізм і компетентність;

– користуючись розробками материнської компанії, фpaнчaйзі ідуть в ногу зі споживчим попитом;

– власник малого підприємства має можливість користуватися перевагами, які доступні тільки великим компаніям;

– відносно невелика конкуренція: франшиза знижує гостроту суперництва на визначеному сегменті ринку.

До числа недоліків слід віднести:

– обмеженість самостійності, підприємницької ініціативи;

– обсяги продажу встановлюються власнику франшизи відповідно до політики маркетингу компанії фpaнчaйзера;

– небезпека краху у випадку банкрутства або зменшення популярності фpaнчaйзера;

– проблеми спадкоємності справи: у випадку смерті особи, на яку оформлена франшиза, у родичів можуть виникнути проблеми зі спадщиною, якщо франшизою передбачено обов’язковий продаж у випадку смерті фpaнчaйзі.

З позиції фpaнчaйзера перевагами вважаються:

1) збільшення ринку збуту при мінімальних вкладеннях;

2) економія на матеріальному заохоченні найманих працівників: фpaнчaйзі як власник підприємства має особистий стимул до максимилізації прибутку;

3) одержання додаткового прибутку шляхом поставок фpaнчaйзі уніформи, упаковки, устаткування для залів та офісів;

4) фpaнчaйзі, знаходячись безпосередньо біля споживача, більш точно відчувають його настрої, коливання попиту і умови конкуренції, що для фpaнчaйзера є продуктивним джерелом новаторських ідей.

У той же час, слід відзначити ряд недоліків:

1) зниження гнучкості системи управління, складність у переміщенні точки;

2) неможливість заміни “небажаного” фpaнчaйзі; навіть якщо він невміло управляє точкою, поки не порушені ним умови франшизи, він “невразливий”;

3) проблеми з обліком і звітністю: фpaнчaйзер не може бути впевненим в тому, що одержує від фpaнчaйзі правдивий звіт про діяльність;

4) складність проведення контролю: погана репутація одного фpaнчaйзі здатна заплямувати репутацію всієї мережі, кинути тінь на торгову марку [57, с.355].

На відміну від незалежних контрактних відносин, при фpaнчaйзингу відносини характеризуються тим, що фpaнчaйзі володіє майном, яке використовується в процесі діяльності підприємства, а фpaнчaйзер визначає, яким чином має використовуватись це майно.

Необхідно звернути особливу увагу на форму фpaнчaйзингових контрактів, тому що достатньо часто виявляється їх неповнота. Вони визначають загальні положення про права та обов’язки сторін, але не відпрацьовують механізм їх здійснення. Дуже часто основний акцент в контракті ставиться на контролі фpaнчaйзера над якістю, в той час коли максимум уваги слід приділити саме збалансуванню інтересів фpaнчaйзера та фpaнчaйзі.

Також не слід забувати про те, що взаємовідносини між фpaнчaйзером та фpaнчaйзі – це партнерство особливого роду. Воно незмінно включає використання торгового знаку фpaнчaйзера у якості виключного знака підприємства, а також великий обсяг послуг, на які може розраховувати власник франшизи: постачання товарів зі значною знижкою, допомога з транспортом, обладнанням, інколи і стартовим капіталом, навчанням та консультуванням у процесі роботи. Тут діє більш складний за структурою договір, і це, безсумнівно, більш досконала форма підприємництва. Не випадково як особливий вид економічних відносин фpaнчaйзинг склався лише у 1950-60- ті роки. [60, c. 75]

Вітчизняним підприємцям фpaнчaйзинг відомий завдяки таким компаніям, як McDonalds, Domino’s Pizza, Holiday Inn, які мають міжнародні фpaнчaйзингові мережі. Так, американська корпорація ”швидкої їжі” McDonalds, вже сьогодні охоплює більше 21 тис. ресторанів у 101 країні світу, обслуговуючи щоденно майже 30 млн. клієнтів. Близько 66% всіх ресторанів корпорації керуються 4500 фpaнчaйзинговими агентами, які одночасно є і незалежними підприємцями, і членами єдиної команди [37, с.51].

Перспективність застосування фpaнчaйзингу підтверджує життєздатність малих фірм. За даними АМБ, в США до кінця п`ятого року існування банкрутами стали лише 14% фpaнчaйзингових підприємств, тоді як для незалежних молодих фірм цей показник становить більше 65% [89]. Слід зазначити, що стан ринкового середовища розвинутих країн суттєво відрізняється від економіки України. Сталим ринковим відносинам притаманні дієвість та усталеність законодавства, інформаційна відкритість, розвинута ринкова інфраструктура, фінансова стабільність, офіційно мінімальна криміналізація.

1.2 Закордонний досвід формування фpaнчaйзингових систем

Фінансова підтримка у формі фpaнчaйзингу користується широкою популярністю в США, Канаді, Західній Європі, Японії, в країнах Карибського та Тихоокеанського басейнів.

Більшість істориків підприємництва вважають, що фpaнчaйзинг зародився в США. У кінці XIX століття, коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту. Піонером в освоєнні фpaнчaйзингу вважають компанію “Зінгер”. Її власника спонукала до цього нестача грошових коштів, щоб найняти комівояжерів, оскільки на той час купівля-продаж відбувалася у покупця вдома, після наочної демонстрації властивостей товару. Щоб не зменшувати обсягів виробництва, компанія вирішила продати право на реалізацію швейних машин незалежним продавцям на певній території.

Інша молода компанія “Дженерал моторс” також у 1898 році створює ефективну фpaнчaйзингову систему. Не маючи засобів для відкриття власної мережі магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, таким чином запроваджуючи початок сучасної системи продажу автомобілів. Дилеру виділяється певна територія і гарантується захист від конкурентів. Натомість він бере на себе обов`язок не продавати машини інших виробників, забезпечувати високий рівень обслуговування і підтримувати імідж компанії. У такий же спосіб компанією “Рексол” було організовано мережу аптек.

На початку ХХ століття була запроваджена нова форма організації фpaнчaйзингу між оптовими і роздрібними торговцями. У Великобританії в основу організації системи бакалійних магазинів “Ві-Джі гроусері сторс” було закладено принцип, коли фpaнчaйзер – оптовик дозволяє невеликим підприємствам роздрібної торгівлі отримати вигоду, використовуючи торгову марку фpaнчaйзера і при цьому зберігаючи значну долю незалежності. Отже, фpaнчaйзинг є системою, через яку власник інвестує малий бізнес нематеріальними активами.

Період найбільшого розвитку фpaнчaйзингу припадає на 1980 р. в США, де кожних 6,5 хвилин відкривалось нове фpaнчaйзингове підприємство. На сьогодні фpaнчaйзинговими мережами в США створюється біля 13% ВНП, в них зайнято 7 млн. чоловік. За даними міністерства торгівлі США, протягом останніх дванадцяти років реалізація товарів і послуг компаніями, які працюють за системою фpaнчaйзингу, зростає щомісячно на 10%. За прогнозами експертів, після 2000 року в США частка фpaнчaйзингу в роздрібному товарообороті буде досягати 50%, зараз вона становить 35%. Після США найбільш сильними є позиції фpaнчaйзингу в Канаді, де його частка в роздрібному товарообороті досягає 26%; у Західній Європі та Японії - близько 10%. У цілому ж у промислово розвинених країнах діє більше 1млн. таких фірм, які забезпечують роботу 10 млн. чоловік, а згідно з економічними прогнозами чисельність малих фірм, працюючих на основі фpaнчaйзингової системи привілейованих зв`язків і контрактів, зросте до 3 млн. на початок 2006 року [439, с. 115].

У Росії вперше в практиці підприємства було використано принципи фpaнчaйзингу в 1990 році науково-виробничою фірмою “Дока”, яка займалася створенням устаткування для малого і середнього бізнесу. У 1995 році інша компанія - 1С була змушена запровадити фpaнчaйзинг, щоб зберегти на досягнутому рівні обсяг продаж свого фірмового продукту – бухгалтерської програми “ 1С-Бухгалтерія ”.Із 850 власних ділерів вона відібрала 70, які стали фpaнчaйзі.

Система фpaнчaйзингових відносин є поширеною у багатьох галузях економіки, зокрема у готельному господарстві у формі готельних ланцюгів.

Готельний ланцюг як форма бізнесу виникла в США наприкінці Другої світової війни, піонерами в цьому були компанії Statler group, Hilton и Sheraton. Об’єднання готелів у фpaнчaйзинговій формі ланцюга має дві основні цілі:

забезпечення конкурентоспроможності на ринку гостинності за рахунок високої якості обслуговування. Якість підтримується станом основних фондів (якість споруд та оформлення інтер’єрів, обладнання), кваліфікацією персоналу, безпекою особистості та майна;

забезпечення економічної ефективності діяльності шляхом стабільного завантаження готелів. Об'єднання дозволяє зменшити витрати на резервування, маркетингові дослідження, рекламу, підготовку кадрів.

Об’єднання у ланцюг може здійснюватись на основі різних видів і форм власності:

Належність готелів одному власнику.

Договір про оренду або контракт на управління (менеджмент). При роботі на умовах договору оренди власник зберігає за собою особисту назву готелю і після закінчення строку проходить атестацію на право відновлення оренди. Оренда може бути оперативною і являти собою оплату відсотка з прибутку, або “реальною рентою” з фіксованою оплатою.

Контракт на управління передбачає передачу власником готелю повноважень управління своїм підприємством на основі рекомендацій, маркетингових та інших послуг “готельного ланцюга” “менеджеру фізичній або юридичній особі (власне “готельному ланцюгу” або представнику його персоналу), з обов’язковою сплатою мінімального внеску.

Договори франшизи, коли до “готельного ланцюга” з відомим ім’ям підключаються інші готелі, які належать іншим власникам. На цьому виді об’єднань як найбільш, поширеному в усьому світі та, на нашу думку, перспективному для України хотілось би зупинитись детальніше.

Людям притаманна здатність впізнавати знайомі назви різних підприємств сфери обслуговування, послугами яких вони вже користувались. Відома назва готелю відразу надає людині можливість зрозуміти, з яким рівнем сервісу вона має справу. Власне, завдяки саме цій особливості людського сприйняття став можливим розвиток такої організаційної форми підприємств як фpaнчaйзингові.

На заході фpaнчaйзний підхід до індустрії гостинності дуже розвинутий, фpaнчaйзинг- це одна з форм управління готелями. Слід також відзначити, що фpaнчaйзинг як форма управління індустрією гостинності стосується найбільшою мірою ресторанів та готелів в меншій ступені турагентств. Жодні інші підприємства, що входять до інфраструктури індустрії гостинності (культурні, спортивні заклади) не входять у фpaнчaйзингові системи.

Фpaнчaйзинг як метод управління готелями показав оптимальні результати. Широко відомі такі ланцюги, як “Холлідей Інн”, “Редіссон САС”, в яких значна частка підприємств входить в ланцюг за договором фpaнчaйзингу.

В Росії, зокрема, в Москві, є 13 готелів, які входять до міжнародних готельних ланцюгів “Інтерконтиненталь”, “Редіссон САС”, “Шератон”, “Марріот”, “Софітель”, “Новотель” та ін. Це спільні підприємства, побудовані або реконструйовані на кошти готельних ланцюгів. На ринку готельного господарства Росії функціонують крупні готельні ланцюги, але пов’язувати це явище з фpaнчaйзингом навряд чи можливо. [14, c. 27]

Цікавим є той факт, що декілька років тому АТ “Москва” намагалось на умовах фpaнчaйзингу залучити групу “Чойз”, але поки що корейська сторона не поспішає з прийняттям рішення.

Вплив на соціальну структуру суспільства та ринок зайнятості є одним із найбільш позитивних ефектів фpaнчaйзингу на макроекономіку. За даними статистики, в 1988-1989 рр, у франшизних системах США було створено більше 400 тис. робочих місць. (Для порівняння - найвидатніші американські компанії, поєднані журналом Fortune в числі 500 найкрупніших підприємств країни змогли створити в аналогічний період тільки 10 тис. робочих місць.

В сучасних умовах якісних змін в технологіях комунікацій та транспорту, туризм стає однією з найбільш потужних сил в світовому розвитку з точки зору його вагомого внеску в економіку, політику, фінанси і культуру. Складні технології в системі маркетингу та резервування забезпечують готельним ланцюгам можливість діяти на глобальному ринку, при цьому процес глобалізації ( встановлення та розширення компаніями своєї діяльності в різних країнах світу) має не тільки чисто технологічні, але й економічні причини та цілі.

За даними Міжнародної асоціації фpaнчaйзингу, середня рентабельність інвестицій за перші 10 років роботи для звичайних незалежних підприємств складає близько 300%, для компаній же, що працюють у рамках фpaнчaйзингових угод, — більш 600%. З усіх незалежних компаній, якы створюються у світі, протягом 3-х років у середньому близько 90% припиняють своє існування, для фpaнчaйзингових же компаній частка банкрутів у перші 3 роки складає менше 10%. У цілому, за останні п'ять років у світі менше 8% фpaнчaйзингових підприємств виявилися нежиттєздатними.

Думки фахівців щодо офіційної дати народження фpaнчaйзингу як технології бізнесу трохи неоднозначні. Одні зв'язують його появу з активним використанням англійськими броварниками на початку XIX століття так називаної системи «об'єднаних будинків». Інші затверджують, що корені фpaнчaйзингу варто шукати ще глибше — у середньовічній Англії, де активно відбувалася торгівля правами на проведення ярмарків і базарів, будівництво й експлуатацію доріг. Однак більшість експертів вважають першим прикладом реалізації технології фpaнчaйзингу в її сучасному виді схему продажу швейних машинок, що активно застосовувалася компанією Singer у середині XIX століття в США. У результаті проведення політики активного розширення виробництва компанія Singer зштовхнулася з необхідністю централізованого сервісного обслуговування і ремонту величезної кількості швейних машин, що виявилося економічно неефективним. Було прийняте рішення про створення мережі фінансово незалежних компаній з наданням їм виключних прав продажу й обслуговування швейних машин Singer на визначеній території. Виробництво забезпечувала компанія Singer, надаючи машинки фpaнчaйзі зі значною знижкою в порівнянні з ринковими цінами. Дане нововведення дозволило в короткий термін (близько 10 років) потроїти обсяг виробництва. Аналогічну схему — надання визначених прав на використання торгового знака, продукції і/чи технології — надалі успішно використовували такі компанії, як Coca-Cola (з 1886 року), General Motors (з 1898 року, на сьогодні — більш 11000 фpaнчaйзи), A&W Root Beer (з 1924 року). З початку 1930-х років фpaнчaйзинг став основним напрямком розвитку ресторанів фаст-фуд, зокрема таких компаній, як McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Dairy Queen і Hardee's, компаній Pepsi і 7-UP. Після «великої депресії» у США нафтопереробні компанії почали використовувати джоббинг — своєрідний аналог фpaнчaйзингу. У 60-70 роках ХХ сторіччя в США почався дійсний бум фpaнчaйзингу в розвитку малого і середнього бізнесу. У країні відкривалася величезна кількість турагентств, готелів, хімчисток, пралень, СТО, салонів краси, ресторанів, кафе, розважальних клубів і т.д. [43, c. 109].

У силу своїх очевидних переваг і підтвердженої на практиці ефективності фpaнчaйзинг дуже швидко завоював широку популярність в усьому світі. На сьогоднішній день фpaнчaйзинг використовується в більш ніж 75 сферах бізнесу — від фаст-фуд і ресторанів до операцій з нерухомістю і юридичними послугами.

За даними FRANDATA Corporation, сферами економіки, у яких фpaнчaйзинг одержав на сьогоднішній день найбільше поширення є: заклади фаст-фуд — близько 20% загальносвітової кількості фpaнчaйзі, роздрібна торгівля (у тому числі продуктами харчування) — 15%, сфера послуг (у тому числі спортивних і туристичних) — близько 12%, автомобільні перевезення й обслуговування — 8%, будівництво — 7%. При цьому близько 50% усіх фpaнчaйзингових мереж світу працюють у сфері торгівлі, де ключове місце належить закладам фаст-фуд, ресторанам, магазинам промислових і продовольчих товарів. У середньому, близько 80% закладів фаст-фуд найбільших світових операторів знаходяться в управлінні фpaнчaйзі.

Зараз фpaнчaйзинг найбільшою мірою розвитий на своїй батьківщині — у США, де, за інформацією Міжнародної асоціації фpaнчaйзингу, у рамках близько 1500 фpaнчaйзингових мереж існує більш 350 тысяч фpaнчaйзі (франшизних точок). Річний обсяг продажів у рамках системи фpaнчaйзингу перевищує $1,5 трильйони, при цьому більше 40% підприємств роздрібної торгівлі є фpaнчaйзинговими (прогноз на 2010 рік — 50%). Фpaнчaйзинг у сфері роздрібної торгівлі забезпечує близько 15% ВВП США. Приблизно 60% ВНП країни виробляється підприємствами малого і середнього бізнесу, більш 50% яких працює по системі фpaнчaйзингу. За даними адміністрації малого бізнесу США, за останні п'ять років у країні більш 85% малих підприємств по тим чи іншим причинам припинили своє існування. За той же період тільки 14% підприємств-фpaнчaйзі були закриті. Таким чином, у середньому з 8 створених франшизних підприємств протягом перших п'яти років тільки одне припиняє своє існування.

В інших країнах світу фpaнчaйзинг розвинутий трохи в меншому ступені, приміром, у країнах Західної Європи частка фpaнчaйзингу в роздрібній торгівлі складає 30%. Усього в країнах ЄС зараз діє близько 4000 фpaнчaйзингових мереж, у яких трудиться близько 1,5 мільйони чоловік, а їхній річний оборот перевищує $120 мільярдів. Компанії Великобританії, Франції, Німеччини й інших країн досить активно використовують систему фpaнчaйзингу. Приміром, у Великобританії щорічний доход фpaнчaйзингових мереж складає більш 10 мільярдів фунтів стерлінгів. За даними Британської асоціації фpaнчaйзингу, у 2001 році більше 90% фpaнчaйзі у Великобританії були прибутковими, за цей рік власники франшиз створили більш 325 тисяч робочих місць. В Франції, що займає в Європі третє місце (після Великобританії і Німеччини) по кількості фpaнчaйзингових мереж, нараховується більш 600 фpaнчaйзерів і 30 тисяч фpaнчaйзі.

Одним з найбільш показових прикладів ефективної реалізації фpaнчaйзингової технології є мережа компанії МсDоnаld's, яка представлена на сьогоднішній день у 119 країнах світу більше 30000 ресторанами, близько 75% (приблизно 23000) з який знаходяться в управлінні фpaнчaйзі. Також варто виділити мережу IKEA, усі магазини якої (більш 180 у більш ніж 60 країнах) працюють за фpaнчaйзинговми угодами.

Незважаючи на широке застосування фpaнчaйзингу в усьому світі, тільки 14 країн прийняли спеціальні законодавчі акти, що стосуються фpaнчaйзингу. До числа таких країн належать США, Канада, Мексика, Бразилія, Іспанія, Франція, Австралія, Китай, Малайзія, Індонезія, Північна Корея, Білорусія, Росія, Румунія. Аналіз законодавства цих країн дає можливість поділити їх на дві великі групи:

-країни, в яких законодавець шляхом прийняття спеціальних актів впливає на формування волевиявлення сторін під час підписання договору, тобто законодавчо регулюються переддоговірні відносини франшизодавця і франшизопоотримувача;

-країни, в яких законодавчо регулюються правовідносини сторін в основному на стадії виконання і припинення фpaнчaйзингового договору. До другої групи країн належать Білорусія, Росія та Румунія.

Не слід забувати, що поруч із широким застосуванням фpaнчaйзингу у внутрішній торгівлі багатьох країн, він також застосовується в міжнародній торгівлі. Як правило, експортерами франшизи є компанії США, Канади та ряду європейських країн, які мають спеціальне законодавство, що зобов'язує франшизодавця розкрити інформацію про франшизу на переддоговірній стадії. Реципієнтами франшиз є компанії країн, в яких або взагалі не існує будь-яких нормативних вимог щодо розкриття інформації, або обсяг інформації, що підлягає розкриттю, нечітко обкреслений. При укладенні та виконанні договорів міжнародного фpaнчaйзингу завжди виникає питання про те, право якої держави застосовуватиметься до правовідносин, установлених даним договором. У силу принципу lex voluntatis сторони в якості права, що застосовується, можуть обрати як право держави франшизодавця, так і право держави франшизоотримувача, або право будь-якої третьої держави. З огляду на максимальний захист інтересів франшизоотримувача, доцільно в якості права, що застосовується, обирати право держави, у якій законодавчо закріплені максимальні вимоги щодо розкриття інформації про франшизу. Отже, якщо українське підприємство укладає договір міжнародного фpaнчaйзингу з франшизодавцем, у країні якого діють вимоги щодо розкриття інформації про франшизу на переддоговірній стадії, доцільно вказати право держави франшизодавця в якості права, що застосовується.

Отже, як показує більш ніж сторічний досвід тих країн, що винайшли фpaнчaйзинг і ефективно його використовують, ця система є більш ніж перспективною. Незважаючи на певну частку екзотики й недоліки законодавчого регулювання в Україні, система фpaнчaйзингу може принести чималі прибутки вітчизняним бізнесменам. Головне – необхідно навчитися вміло її використовувати.

1.3 Законодавче регулювання фpaнчaйзингових відносин в Україні

Неоднозначне тлумачення вітчизняними науковцями сутності понять категорійного апарату франчайзингових взаємовідносин та використання ними різної термінології значною мірою зумовлюється відсутністю у чинному законодавстві України визначення франчайзингового виду договорів.

Цивільним (статті 1115-1129) та Господарським (статті 336-376) кодексами України регулюється договір комерційної концесії, який низкою дослідників вважається аналогом договору франчайзингу. Так, відповідно до статті 336 Господарського кодексу України ”за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати іншій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов’язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду” [1; 2].

За статтею 1116 ЦК України предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.

У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії. До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, встановлені цим Кодексом або іншим законом, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. 4. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.

Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:

1) забезпечити державну реєстрацію договору;

2) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема: 1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території; 2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав; 3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця; 4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах. Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк.

Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до положень глави 53 Цивільного Кодексу. У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни відповідно до статті 1118 Цивільного Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до статті 1118 Цивільного Кодексу. Договір комерційної концесії припиняється у разі: 1)припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом; 2)оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх відповідно до цієї частини до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною і призначається відповідно до статті 1285 Цивільного Кодексу України.

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором. У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення настають наслідки, передбачені частиною третьою статті 1126 чи статтею 1128 Цивільного Кодексу України.

Виходячи із сучасної практики застосування договорів комерційної концесії, можна окреслити коло питань, щодо яких хоча б одна зі сторін договору вимагає узгодження. Факт узгодження цих питань сторонами і внесення їх до договору робить їх важливими. До таких питань належать:

ціна. За визначенням договору комерційної концесії, він належить до оплатних. Саме тому при укладенні договору сторони обов'язково погоджують його ціну. Погодження ціни – це визначення не тільки розміру фpaнчaйзингових платежів або роялті за користування об'єктами інтелектуальної власності, а й розміру інвестицій франшизоотримувача у власне підприємство, розміру його плати за послуги, що надаються франшизодавцем, і розміру його участі в рекламних акціях, що здійснюються франшизодавцем;

термін. За договором комерційної концесії франшизодавець надає франшизоотримувачу в користування об'єкти інтелектуальної власності, для частини яких держава встановлює термін охорони. Із закінченням терміну дії охоронного свідоцтва на об'єкт інтелектуальної власності останній може перейти в категорію ноу-хау франшизоотримувача і, відповідно, зміниться об'єкт договору;

режим надання в користування прав на об'єкти інтелектуальної власності;

територія використання наданих прав, якщо користувач одержує виняткову або одиничну ліцензію на використання об'єктів інтелектуальної власності;

перелік обмежень на права сторін за договором і термін їхньої дії.

При укладенні договору фpaнчaйзингу слід також пам'ятати про особливі умови (ст. 1122 ЦК України). А саме, важливо визначити:

обов'язок франшизодавця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їхнього використання на закріпленій за користувачем території або утриматися від власної аналогічної діяльності на цій території;

обов'язок франшизоотримувача не конкурувати з франшизодавцем на території, на яку поширюється дія договору, щодо підприємницької діяльності, що здійснюється франшизоотримувачем з використанням наданих франшизодавцем прав;

обов'язок франшизоотримувача не отримувати аналогічних прав від конкурентів (потенційних конкурентів) франшизодавця;

обов'язок франшизоотримувача погоджувати з франшизодавцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їхнє внутрішнє і зовнішнє оформлення.

При цьому умова договору, відповідно до якої франшизодавець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Згідно зі ст. 1118 ЦК України і ст. 367 ГК України, договір комерційної концесії укладається тільки в письмовій формі, інакше він визнається нікчемним. При цьому договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, що здійснив державну реєстрацію франшизодавця, навіть якщо він зареєстрований в іншій державі.

Звернемо вашу увагу на те, що законодавець визначає орган, який здійснює таку реєстрацію, не встановлюючи самого механізму. Керуючись ч. 2 ст. 211 ЦК України, слід зазначити, що порядок реєстрації і ведення відповідних реєстрів може встановлюватися окремим законом. Такий закон, мабуть, буде прийнятий згодом. До набрання чинності таким законом франшизодавець і франшизоотримувач укладають договір комерційної концесії без його реєстрації.

На практиці ж у договорі фpaнчaйзингу доцільно вказати, що договір буде належним чином зареєстрований після розробки й затвердження реєстру та порядку реєстрації.

Крім того, у випадках, передбачених договором комерційної концесії, франшизоотримувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому франшизодавцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із франшиздавцем або визначених договором комерційної концесії. До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії (частини 1, 2 ст. 1119 ЦК України). Не зовсім зрозумілим є формулювання законодавця відносно права користувача надати субкоритсувачу “право користування наданим... комплексом або частиною комплексу...”, оскільки одним із завдань фpaнчaйзингу є створення однотипних фpaнчaйзингових підприємств, у яких використовуються об'єкти інтелектуальної власності франшизодавця. Очевидно, під “частиною комплексу” законодавець розуміє право субкористувача тільки використовувати комплекс без права його подальшого надання третім особам.

Специфіку договору фpaнчaйзингу зумовлює характер економічних відносин, закладених в його основі. Так, метою фpaнчaйзора є створення своєї розгалуженої бізнес-мережі, елементами якої стають фpaнчaйзі. Отже, йдеться про створення певної системи підприємництва, заснованої на фpaнчaйзингу. Відтак кожен елемент цієї системи має посідати своє чітко визначене місце й не вступати в конфлікт із іншими елементами цього бізнес-організму. Фpaнчaйзор, укладаючи договір фpaнчaйзингу, прагне бачити навколо себе абсолютно відлагоджену систему, таких собі “стандартизованих” фpaнчaйзі. Прагнення створити систему покладає на фpaнчaйзора обов’язок забезпечити її уніфікованість та безконфліктність. Система розрахована на тривалий час. Разом з тим, як і в будь-якій іншій системі, фpaнчaйзинг має головний, системоутворюючий елемент (фpaнчaйзор), якому до певної міри підпорядковується решта елементів. Таким чином, застосування підходу до фpaнчaйзингу як до певної системи дозволяє виділити його специфічні особливості. Ними є: концептуальність, уніфікованість (стандартизованість), жорсткість, довгостроковість договору, розбалансованість у правах і обов’язках сторін за договором фpaнчaйзингу. [72, c. 33]

Договір є концептуальним, оскільки він розрахований на реалізацію певної бізнес-концепції та має містити вичерпний і незмінний набір умов, які б повністю її закріплювали й були б однаковими для всіх можливих контрагентів (фpaнчaйзі). Договір має бути уніфікованим, тобто містити стандартний і незмінний набір умов для будь-кого, хто побажає стати фpaнчaйзі. Інакше єдина система бізнесу не утвориться. Внаслідок цього всі умови договору при його укладенні, мають бути максимально жорсткими, а відступ від них у кожному конкретному випадку може згодом призвести до нестабільності всієї системи фpaнчaйзингу. Договір є довгостроковим, оскільки розрахований на “створення” фpaнчaйзі й тривалі партнерські взаємовідносини з ним, що, в свою чергу, потребує чимало часу. За фpaнчaйзингу фpaнчaйзор завжди має більше прав та можливостей впливати на фpaнчaйзі, що зумовлює специфіка самих фpaнчaйзингових відносин, їхня стандартизованість та уніфікованість. Таким чином, сторони за договором, незважаючи на їхню формальну юридичну рівність, перебувають у відносинах, що нагадують модель "влада-підпорядкування". Причому роль "диктатора" завжди припадає на фpaнчaйзора. Це є закономірним, оскільки системоутворювачем виступає саме він. Внаслідок цього маємо розбалансованість прав сторін за договором –більше прав завжди матиме фpaнчaйзор.

Звертає на себе увагу ще одна суттєва особливість договору, пов’язана з процесом його виконання. Виконання договору відбувається в дві логічні стадії: спочатку фpaнчaйзор виконує свої зобов’язання, оскільки саме від нього залежить початок фpaнчaйзингових відносин, і лише згодом виникають кореспондуючі зобов’язання у фpaнчaйзі. Таким чином, на першій стадії в ролі кредитора виступає фpaнчaйзі, а фpaнчaйзор є боржником, а на другій – навпаки. [70, c. 201]

Однак значна частина іноземних та вітчизняних франчайзерів, що пропонують свої франшизи в Україні, не користується договором комерційної концесії, вважаючи його не еквівалентним поняттю “франчайзинг” та стверджуючи, що відносини партнерів регламентуються в ньому занадто строго і це перешкоджає розвитку міжнародних контактів у сфері франчайзингу. До того ж, відповідно до норм, які регулюють договір комерційної концесії в Україні, одна зі сторін може розірвати угоду з будь-якої причини, попередньо повідомивши про це іншу сторону за 6 місяців. З огляду на той факт, що обидві сторони вкладають у реалізацію франчайзингового проекту значні ресурси і необґрунтоване розірвання договору пов’язане зі значними втратами і збитками, наведена вище обставина є негативним чинником, що стримує розвиток франчайзингу і перешкоджає налагодженню ефективних відносин між франчайзерами і франчайзі [80, с.88].

Слід зауважити, що урядом України розроблено Проект Закону України “Про франчайзинг” [3] та запропоновано його на розгляд Верховній Раді України в листопаді 2001р. Однак досі цей законопроект не прийнято. Тому відносини франчайзингу на сьогоднішній день здійснюються відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України, а також Законів України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”.


Розділ ІІ. Практика формування фpaнчaйзингових систем в Україні

2.1 Аналіз розвитку фpaнчaйзингових систем в Україні на сучасному етапі

У цілому, фpaнчaйзинг як складова економіки України знаходиться на початковому етапі розвитку. За даними Асоціації фpaнчaйзингу України, у нашій країні на сьогоднішній день функціонує близько 100 фpaнчaйзингових мереж (для порівняння: у США їхня кількість складає більше 1500, у Франції — більше 750, у Польщі — близько 140). І хоча успішні приклади використання фpaнчaйзингу в Україні залишаються досить рідкими, в останні кілька років їхня кількість почала поступово збільшуватися. У той же час експерти відзначають, що розвиток фpaнчaйзингу в Україні стримується цілим рядом факторів, основними з яких є: недосконалість законодавчої бази, відсутність у вітчизняних підприємців досвіду роботи в рамках фpaнчaйзингу, несумлінне відношення до виконання договірних зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, низький рівень розвитку банківського кредитування і так далі.

Більше 50% усіх фpaнчaйзингових договорів пов'язані з торгівлею нафтопродуктами по системі джоббингу («ТНК-Україна», «Лукойл-Україна» і «Альянс-Україна»), а також класичними ресторанами і закладами фаст-фуд (Pizza Chelentano, «Картопляна хата», «Максмак», «Два гусаки», мережі ресторанів «Козирної карти», «Пан Пицца», «Ростик'с», Baskin-Robbins). Крім того, по фpaнчaйзингу працюють представники роздрібної торгівлі: одяг — Sensus, Gregory Arber, VD One, Argo Trading і Sela; взуття — «Монарх» і «Эконика». Також механізм фpaнчaйзингу використовують хімчистки American Clearens International і Un Момеntо, мережа магазинів фотопослуг Kodak, мережа СТО Bosch Auto Service, фітнес-клуб «Планета Фитнесс», «1С: Фpaнчaйзинг», туристичні агентства мережі «Галопом по Европам» і багато хто інші. [81, c. 35]

У 2005 році було оголошено про вихід на український ринок російської мережі супермаркетів «Пятерочка», яка уклала фpaнчaйзингову угоду з компанією «П'ятий елемент» з Харкова. Зараз ведуться переговори з потенційними партнерами-фpaнчaйзі в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі і Запорожжі. У цілому, міжнародні фpaнчaйзингові мережі в Україні активно поки що не представлені, розвиваючи, як правило, тільки дочірні підприємства, які здійснюють дослідження ринку й апробацію своєї мережі в його умовах.

Однією з особливостей вітчизняного фpaнчaйзингу є широка поширеність внутрішніх (українських і російських) фpaнчaйзингових мереж. Як показує практика, більшість з них припускають розмір первісного внеску для придбання франшизи до $25 тисяч. Середній строк окупності інвестицій фpaнчaйзі при роботі з місцевим фpaнчaйзером складає 2 роки. По оцінках експертів, багато хто з вітчизняних і російських компаній, які працюють на українському ринку харчування і рітейлу, уже зараз усерйоз розглядають фpaнчaйзинг як один з основних напрямків розвитку бізнесу. Часто вже розташовуючи практично готовою пропозицією для фpaнчaйзі, детально розробленим фpaнчaйзинговим пакетом, вони поки займають вичікувальну позицію й аналізують ринок на предмет його відповідності формату свого бізнесу. До таких компаній відносяться, наприклад, мережа фаст-фуд «Швидко», ресторан «Тарас», мережа супермаркетів «Патерсон».

Деякі з вітчизняних компаній планують переходити в розряд міжнародних фpaнчaйзерів (Pizza Chelentano, «Картопляна хата», Sensus, VD One), здійснюючи зараз пошук партнеров-фpaнчaйзі в інших країнах.

На думку експертів, найбільше поширення в Україні одержав товарний фpaнчaйзинг. При цьому основними мотивами, що спонукують компанії використовувати механізм фpaнчaйзингу, є розширення присутності на ринку, підвищення популярності торгової марки, збільшення обсягу продажів, ріст контролю над діяльністю каналів дистриб’юції і забезпечення ефективного зворотного зв'язку. На основі товарного фpaнчaйзингу працюють дилерські мережі фірмових бензоколонок («ТНК», «Лукойл», «Альянс»), торгівлі косметикою і фірмовим одягом.

На сьогоднішній день, по оцінках експертів, найбільш розповсюдженим різновидом товарного фpaнчaйзингу в Україні є джоббінг. Даний вид фpaнчaйзингу являє собою схему співробітництва незалежних компаній — постачальника нафтопродуктів і власника АЗС. При цьому АЗС функціонують під торговою маркою постачальника і продають тільки його нафтопродукти, постачальник же, зі своєї сторони, гарантує стабільність постачань, високу якість нафтопродуктів, надання цінових знижок і підвищення професійного рівня керівників АЗС за рахунок стажувань у західних компаніях. Фpaнчaйзинг у торгівлі нафтопродуктами здійснюється на основі укладання договору (терміном, як правило, більше 1 року), який передбачає строге дотримання фpaнчaйзі всіх корпоративних правил торгівлі, включаючи «зовнішній вигляд» АЗС, рівень обслуговування персоналу, якість пального. При цьому в більшості випадків формування роздрібних цін фpaнчaйзі здійснює самостійно, однак його цінова політика не повинна вступати в протиріччя з концепцією компании-фpaнчaйзера. [78, c. 51]

В Україні представлені фpaнчaйзери Росії, Польщі, Голландії, Франції, США й інших розвинених країн. В основному це компанії відкривають свої власні точки і поки не дійшли до рівня продажу мастер-франшизи на території України чи побудови повноцінної фpaнчaйзингової мережі. Це позначається на рівні їхньої підготовки до роботи на ринку. Приміром, досить часто можна побачити в них PR-матеріали іноземною мовою. Це порозумівається тим, що вони ще працюють у режимі «розвідки», перевіряючи ринок і відповідність йому своєї франшизи [69, c. 17].

Функціонуючий же фpaнчaйзинг в Україні представлений мережами місцевого чи російського походження. Їм легше виходити на ринок, оскільки потрібно мінімальна адаптація фpaнчaйзингового пакету. Похвастатися успішними прикладами експорту франшизи українські підприємства поки не можуть. Звичайно, були спроби. Наприклад, у Кракові довгий час працювала точка української мережі Pizza Chelentano. Але розвиток по фpaнчaйзингу навмисно відкладається власниками даного бренду. Схожа ситуація з «Картопляною хатою» і їхнім виходом на ринок Росії. Компанії, як правило, намагаються побудувати сильну і стабільно працюючу мережу у своїй країні, а вже потім виходити на ринки інших країн.

Розглянемо особливості організації фpaнчaйзингових мереж окремих фpaнчaйзерів в Україні. Українська компанія «Максмак» працює в двох напрямках: розвиток власного бізнесу в місті Києві й організація фpaнчaйзингових підприємств у Києві і регіонах України.

Компанією «Максмак» був підписаний договір фpaнчaйзингу з партнером із Дніпропетровська на організацію бізнесу з повним спектром послуг, подібним київському. За бізнес-планом, до початку 2008 року в Дніпропетровську планується відкриття семи ресторанів «Максмак», які будуть знаходитися в управління даного фpaнчaйзі.

Відкриття нового ресторану мережі компанією «Максмак» відбувається в такий спосіб. Паралельно закінченню будівельних чи ремонтних робіт на об'єкті проводиться підготовка персоналу, тести роботи піццерії і запуск активної реклами об'єкту до введення і протягом двох місяців після введення в експлуатацію. Компанія намагається підготувати споживача до нової адреси. У день відкриття організовується свято для усіх відвідувачів.

Управління на місці здійснює фpaнчaйзі, але під чуйним керівництвом і контролем фpaнчaйзера. Як правило, власники франшизи — це люди, які вже мають власний бізнес і для них, досвідчених бізнесменів, це ще одна можливість збільшення капіталу. У процесі функціонування власники виступають спостерігачами, а для керівництва бізнесом наймається професійний менеджер, який несе відповідальність перед компанією і перед власниками даного підприємства.

Договір фpaнчaйзингу укладається на термін 5 років. Після закінчення договірних відносин компанія «Максмак» виносить рішення про продовження чи припинення договору.

Послуга субфpaнчaйзингу допускається, але тільки в тому випадку, якщо оцінка роботи фpaнчaйзі за визначений період досягає найвищої оцінки по якості надання послуг і його потенціал потягне додаткове навантаження, йому буде дозволене поширення франшизи в себе чи в декількох регіонах.

Ексклюзивні права роботи в регіоні в компанії «Максмак» аналогічні субфpaнчaйзингу. Якщо фpaнчaйзі наполягає на ексклюзивних правах, то розглядається його пропозиція і вноситься виправлення в договір про те, що через визначений призначений іспитовий період фpaнчaйзі одержить це право. В усіх випадках одержання ексклюзивних прав виробляється відповідна плата за надану фpaнчaйзі послугу.

Підписавши з компанією «Максмак» договір про співробітництво (фpaнчaйзингу), приймач одержує:

-права на використання популярної торгової марки;

-конкурентний і високорентабельний бізнес;

-технологію ведення бізнесу і досвід у виді всіляких матеріалів, рекомендацій і консультацій і багато чого іншого.

Пряму фінансову підтримку компанія не здійснює, але вона є гарантом зменшення ризиків для банку. Також на етапі становлення і функціонування бізнесу фpaнчaйзі одержує дисконт від усіх партнерів компанії на придбання необхідного товару.

Компанія «Максмак» бере на себе аналітику і контроль над діяльністю фpaнчaйзі. Ресторан цілком перебуває в підпорядкуванні керуючого мережі компанії. Інспектори, які перевіряють, регулярно здійснюють оцінку якості послуг. Усі рішення питань, що стосується роботи «Максмак» у межах, припустимих у договорі, фpaнчaйзі вирішує на місці сам. Ціна франшизи коливається в залежності від комплексу послуг і регіону. Так, наприклад, ціна франшизи в Києві менше, ніж поза Києвом, тому що тут велике конкурентне середовище і фpaнчaйзі знаходиться під найближчою опікою фpaнчaйзера і т.д. Начинка франшизи складається із собівартості послуг, використання ТМ, контролю за діяльністю, рекомендацій з ведення бізнесу.

Механізм оплати за послугу простий — це единоразовый внесок, який розбивається на три платежі: 60% при укладанні договору фpaнчaйзингу, 30% при одержання ліцензійного договору на ТМ і 10% при відкритті ресторану.

Іншою фpaнчaйзинговою системою в Україні є ТОВ «Кодак» (Москва, Росія). Учасником програми «Кодак-Експрес» може стати будь-як приватний підприємець, який має стартовий капітал (від $40 тисяч, допускається позиковий капітал), згодний працювати на умовах договору фpaнчaйзингу і бажає розвивати бізнес на фоторинку. Перед укладанням договору потенційний учасник проходить іспитовий період (3-4 місяця) чи пред'являє для атестації готовий магазин, розташований у гарному (з погляду бізнесу) місці, підготовлений персонал і відмінну якість фотодруку й обслуговування покупців. У кожному з перерахованих питань компанія здійснює допомогу в досягненні стандартів програми.

Звичайно новий учасник програми пред'являє до атестації магазин (якщо він є) і усуває недоліки, відзначені фахівцями компанії, чи створює новий магазин, слідуючи рекомендаціям. У програмі беруть участь дві сторони. Фpaнчaйзер («Кодак») допомагає розробляти бізнес-план (рекомендує місце відкриття магазину, тип технологічного устаткування, виходячи з можливостей фpaнчaйзі, дизайн магазина, кількість працюючих), надсилає мерчандайзерів компанії для оформлення магазину, готує персонал (продавців, операторів, менеджерів) у московському навчальному центрі компанії чи з виїздом викладачів на місце, організує систему контролю якості (через інтернет чи інші засоби зв'язку), розробляє загальнонаціональні чи індивідуальні маркетингові програми. Фpaнчaйзі орендує приміщення, проводить будівельні роботи, закуповує рекомендоване технологічне і торгове устаткування, підбирає персонал. Він є власником магазина й устаткування, яким він у випадку виходу з програми може розпоряджатися за своїм розсудом. Фpaнчaйзер забирає в нього всі рекламно-оформлювальні матеріали, що відносяться до програми (включаючи світну вивіску, виготовлену за рахунок компанії), і дія договору припиняється. Договір укладається на рік. За замовчуванням він пролонгується автоматично. Договори фpaнчaйзингу програми «Кодак-Експрес» субфpaнчaйзингу не передбачають.

Активно в Україні розвиваються фpaнчaйзингові системи у сфері роздрібної торгівлі одягом, у цій сфері бізнесу в Україні займаються декілька компаній, зокрема фірма SENSUS. При формуванні своєї фpaнчaйзингової мережі фірма SENSUS пред'являє до фpaнчaйзі наступні вимоги. Найперша вимога до фpaнчaйзі — це прийняття умов співробітництва і бажання працювати. Людський фактор відіграє велику роль у бізнесі, тому що фірма SENSUS тісно співробітничає з партнерами. Природною умовою є наявність у партнерів торгових площ і оборотних коштів.

Фірма SENSUS розглядає всі заявки про співробітництво, проводить велику кількість переговорів, виїжджає в міста партнерів, запрошує їх відвідати центральний офіс. Підписання контракту може бути стрімко швидким, але іноді цей процес може затягтися до 6 місяців, тому що це серйозний крок для двох сторін.

Відкриття магазинів планується заздалегідь, як правило до початку сезонів. Фірма SENSUS допомагає фpaнчaйзі визначитися з місцем розташування магазина. На підставі корпоративного стилю SENSUS розробляється дизайн-проект майбутнього магазину. Компанією даються рекомендації, де можна купити устаткування, манекени (і одержати при цьому знижку), замовити виготовлення вивіски.

Договір фpaнчaйзингу укладається на 5 років, але якщо є обопільне бажання продовжувати співробітництво, то він продовжується.

Фpaнчaйзі в рамках співробітництва одержує від компанії SENSUS: відпрацьовані технології, необхідні для щоденного ведення бізнесу (керівництво для оператора); пророблений бізнес-план; стандарти мерчандайзингу компанії SENSUS, у якому описані принципи розвішування одягу й оформлення торгового залу і вітрин; послуги по навчанню продавців принципам і основам мерчандайзингу; перед відкриттям магазину компанія допомагає розробити дизайн-проект ремонту й устаткування майбутнього магазину згідно діючих корпоративних стандартів; перед відкриттям проводиться навчання продавців технологіям продажів з наданням кожному працівнику навчального керівництва; консультування партнерів по проведенню рекламних кампаній до і після відкриття магазину, забезпечення рекламними матеріалами й ознайомлення зі стандартами розміщення промо-материалов в інтер'єрах магазинів; забезпечення носіями музичного матеріалу для створення звукового фону в магазині; забезпечення продавців торгової мережі SENSUS уніформою, що надходить у розпорядження фpaнчaйзі безкоштовно; розроблені програми тренінгів для навчання партнерів і продавців; рекомендації з оптимізації руху товару і роботи з залишками; внесення підприємства фpaнчaйзі в єдиний інформаційний простір мережі SENSUS за допомогою установки програмного комплексу по обліку товароруху.

Усі питання реклами торгової марки SENSUS на місцях обов'язково погоджуються з компанією. У фірмі SENSUS розроблена ціла програма навчання й атестації персоналу, яку він проходить два рази в рік, виданий навчальний посібник для продавців торгової мережі SENSUS.

Відомою фpaнчaйзинговою мережею в сфері туристичного бізнесу в Україні є мережа туристичних агентств «Галопом по Европам». На сьогоднішній день фpaнчaйзингова компанія «Галопом по Европам» має у своєму розпорядженні мережу, що складається з 21 офісу по всій Україні (4 з них розташовані в Києві). Усі вони працюють по схемі фpaнчaйзингу і являють собою незалежних юридичних осіб, які користуються не тільки торговою маркою, але і цілим комплексом юридичних і маркетингових послуг фpaнчaйзингової компанії «Галопом по Европам». Основним принципом роботи компанії у всіх регіонах є єдність цін, умов придбання турів, рівня сервісу і підготовки фахівців. Для цього здійснюється навчання співробітників фpaнчaйзі, використовуючи при цьому методичні посібники, інструкції, семінари, лекції.

Основна ж перевага співробітництва для фpaнчaйзі полягає в тім, що йому передається весь асортимент продукції на ексклюзивній основі. По суті, роль фpaнчaйзі зводиться до представницьких функцій — вони полягають тільки в успішному продажі туристичних послуг, все інше фpaнчaйзингова компанія «Галопом по Европам» виконує самостійно. Термін дії контракту обмежений, однак допускається можливість його пролонгації. У цілому, фpaнчaйзингова компанія «Галопом по Европам» планує продовжувати відносини, поки це обопільно вигідно, тобто улаштовує всі сторони. Було кілька випадків, коли контракт розривався з ініціативи фpaнчaйзера. Це відбувалося через недотримання фpaнчaйзі умов договору, як правило, в аспекті продажу послуг інших операторів туристичного бізнесу.

У рамках угоди фpaнчaйзі одержує право на використання торгової марки, цілком готовий, розроблений пакет юридичних документів (зразки всіх договорів, прейскурантів, порядок роботи з претензіями), систему індивідуальної ідентифікації (CD, на якому записані всі макети, від зразків візиток до інтер'єра офісу). [79, c. 38] У рамках угоди фpaнчaйзі одержує юридичну, маркетингову підтримку, а також перевірену, якісну туристичну продукцію для реалізації. Крім того, централізовано фpaнчaйзингова компанія «Галопом по Европам» забезпечує рекламу всієї мережі за рахунок консолідованого рекламного бюджету.

Фpaнчaйзинговая компанія «Галопом по Европам» може надавати фінансову підтримку, однак тільки в тому випадку, якщо фpaнчaйзі планує реалізацію інвестиційних проектів, які здаються фpaнчaйзеру цікавими. Наприклад, такий проект, як придбання в Івано-Франківську готелю з метою професійного обслуговування туристичних потоків у Карпатах. Якщо ж мова йде про фінансові дотації, то підтримка не надається. Діяльність фpaнчaйзі контролюється фpaнчaйзинговою компанією «Галопом по Европам» практично цілком. Самостійно вони вирішують тільки питання корпоративного обслуговування, зокрема укладання договорів з банками, підприємствами. Однак такі аспекти, як самостійне розміщення регіональної реклами, узгоджуються в обов'язковому порядку. Ініціатива вітається, але вона повинна бути погоджена. Ціна франшизи включає вступний внесок і періодичні платежі в розмірі 1% від обороту фpaнчaйзі.

У сфері надання побутових послуг розглянемо особености організації і функціонування мережі хімчисток фpaнчaйзингової компанії «Ун Моменто». Для розширення бізнесу компанія вибрала два напрямки: це відкриття власних приймальних пунктів у Києві в торгових центрах інноваційного формату і розширення мережі в регіонах України за допомогою використання фpaнчaйзингу. На сьогоднішній день під торговою маркою «Ун Моменто» у Києві працює 32 точки, по фpaнчaйзингу – чотири у регіонах України. Використання системи фpaнчaйзингу дає фpaнчaйзинговій компанії «Ун Моменто» можливість передавати підприємцям, які бажають організувати власний бізнес з мінімальним ризиком, сформовану торгову точку, 9-літній організаційний і комерційний досвід роботи в Україні, ділову репутацію. За цією схемою компанія почала працювати з 2003 року. Як правило, договір фpaнчaйзингу заключається на 5 років. Надалі можлива його пролонгація за узгодженням обох сторін. Допускається можливість субфpaнчaйзингу, але фpaнчaйзингова компанія «Ун Моменто» залишає за собою оцінку потенційних субфpaнчaйзі. Виникнення конкуренції усередині мережі неприпустимо, оскільки для компанії важливо, щоб уся мережа працювала, як єдиний налагоджений механізм. У рамках угоди від фpaнчaйзингової компанії «Ун Моменто» фpaнчaйзі одержує право використання відомої торгової марки «Ун Моменто», досвід роботи і лідируючу позицію в цьому бізнесі на Україні.

Отже, франчайзинг є порівняно новим явищем у вітчизняній економіці. Перший франчайзинговий договір в Україні був підписаний у 1994р. [73, с.35]. Разом з тим, за оцінками експертів, франчайзингова форма організування підприємницької діяльності останніми роками набуває швидкого поширення серед вітчизняних суб’єктів господарювання. Про це свідчать, зокрема, дані Асоціації франчайзингу України (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Динаміка кількості франчайзингових мереж, здійснюючих діяльність в Україні (побудовано за матеріалами [89)

Окрім Асоціації франчайзингу за розвитком франчайзингових відносин в Україні слідкують також Міністерство економіки України, Українська біржа інтелектуальної власності та інші організації, в тому числі і юридичні фірми. Так, за даними Української біржі інтелектуальної власності у 2002 р. в Україні функціонувало близько 400 франчайзингових підприємств, а станом на середину 2003 р. – 550 [89]. За даними Асоціації франчайзингу на початок 2006р. в Україні їх вже нараховувалось 2380 одиниць [89] (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Динаміка кількості франчайзингових підприємств в Україні (побудовано за матеріалами [89])


При цьому слід наголосити, що вищенаведені дані щодо розвитку франчайзингу в Україні є значною мірою приблизними оцінками експертів зазначених організацій. Достовірна інформація, яка могла б відобразити реальну динаміку розвитку франчайзингу в Україні, поки що відсутня. Пояснюється це тим, що вітчизняні суб’єкти господарювання не надають статистичним органам інформацію про свою участь у франчайзингових взаємовідносинах. Очевидним є те, що достовірні статистичні дані щодо розвитку франчайзингу можуть бути отримані в разі законодавчого закріплення за сторонами франчайзингових взаємовідносин обов’язку реєструвати договори франчайзингу в органах державної реєстрації. Такий обов’язок передбачається Проектом Закону України “Про франчайзинг” [3]. Разом з тим, необхідність реєстрації договору франчайзингу може стати бюрократичною перепоною на шляху розвитку франчайзингових відносин в Україні.

2.2 Загальна характеристика фpaнчaйзингової компанії “Форнетті-Україна”

Розглянемо особливості і механізми діяльності об'єкта дослідження даної роботи – фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна».

Компанія "Fornettі" була заснована в 1997 році в Угорщині і в даний момент активно працює на ринках 13 країн світу, таких як Словаччина, Хорватія, Німеччина, Італія, Литва, Румунія, Польща, Югославія, Кіпр, Швеція й ін. Франчайзингова діяльність у цих країнах координується "Fornettі Europe Ltd" .

Компанія "Fornettі" займає друге місце в Европі, за даними рейтингу "TOP500" серед франчайзерів, які пропонують послуги організації бізнесу в сфері харчування (додаток 1).

До 2004 року компанія «Форнетті-Україна» здійснювала тільки імпорт своїх виробів на ринок України, проводячи таким чином дослідження попиту на ринку України.Сьогодні продукція від українського виробника за сучасною технологією вже радує жителів України.

Компанія «Форнетті-Україна» є виробником виробів глибокої заморозки зі слоєного тіста з різними начинками.

Бізнес-ідея фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» заснована на тому, що споживачі все частіше віддають перевагу хлібобулочним виробам, які випікаються безпосередньо в місцях продажу. Робота в ніші гарячої випічки для компанії «Форнетти Фpaнчaйз» почалася в 1998 році, у місті Кечкемет, Угорщина. Усвідомлюючи зростаючі бажання споживачів купувати винятково свіжі хлібобулочні вироби, компанія розробила унікальну схему роботи, при якій споживачі завжди можуть бути впевнені, що купують тільки свіжу випічку, а підприємці одержують вигідний бізнес при невеликих стартових витратах і з постійним прибутком. Правильність обраної схеми роботи підтвердилася протягом усіх років діяльності компанії в Угорщині і за рубежем. Менш чим за п'ять років стартовий капітал компанії збільшився в п'ять разів, кількість працівників в одній тільки Угорщині зросла з 25 до 260 чоловік, а загальне число зайнятих у виробничому ланцюжку досягає 6000 чоловік. Розвиваючись за допомогою фpaнчaйзингової схеми, «Форнетті Фpaнчaйз» вийшла на ринки 14 країн, таких як: Італія, Німеччина, Польща, Словаччина, Хорватія, Литва, Румунія, Югославія, Кіпр, Швеція й інші. Координація діяльності в цих країнах здійснюється c допомогою компанії Форнетті Європа Лтд.

Навесні 2004 року Україна приєдналася до фpaнчaйзингової схеми, у результаті чого було створено спільне підприємство «Форнетті-Україна». Уже з 2005 року український споживач одержав можливість купувати свіжі, ароматні вироби зі слоєного тіста з начинками, що заслужено одержали широку популярність серед європейців. Підприємці у свою чергу мають унікальну можливість розширити свою діяльність чи навіть почати новий прибутковий бізнес, тому що випічка зі слоєного тіста із солоними і солодкими начинками на очах у споживачів це досить новий, привабливий і ще не заповнений сегмент ринку. Перевагою компанії «Форнетті-Україна» є те, що усі вироби випускаються на власному заводі в Україні, що дозволяє забезпечити постійно високу якість і своєчасну доставку.

Свою продукцію компанія «Форнетті Фpaнчaйз» виробляє на сучасних заводах, європейського рівня виробництва. З метою забезпечення високого рівня якості на заводах впроваджена система управління якістю виробництва НАССР. Автоматизовані виробничі конвеєри дозволяють випускати щодня 25 тонн продукції. У процесі виробництва відбувається заморожування слоєного тіста до температури -180С. При такій температурі вироби зберігаються аж до початку процесу випічки. Для забезпечення безперебійної доставки продукції по території України, компанія «Форнетті-Україна» інвестувала значні кошти в будівництво нового заводу, розташованого в Чернігівській області. Особливістю українського заводу є впровадження європейських стандартів виробництва, сучасних автоматизованих технологічних конвеєрів і ноу-хау компанії «Форнетті Фpaнчaйз».

Щоб найбільш повним чином задовольнити потреби підприємців і споживачів, компанія «Форнетті-Фpaнчaйз» прагне виробляти продукцію, що відрізняється високою якістю і пізнаваним видом. Приймаючи до увагі смакові переваги споживачів кожної країни, компанія прагне розширювати асортимент відповідно до унікальних потреб місцевих ринків. Ця особливість виділяє компанію на тлі інших конкурентів. Додатковою конкурентною перевагою продукції є невеликий розмір і вага виробів 15-20 грам/шт., які спеціально пристосовані для випікання в малогабаритних пічних блоках. З погляду споживача перевагою невеликого розміру є те, що замість однієї 80-100 граммовой булочки можна вибрати 4-5 булочок з різними начинками. Продукція «Форнетті Фpaнчaйз» реалізується винятково через печі, що знаходяться на торгових точках підприємців, з якими співробітничає компанія, таким чином, споживачі можуть купувати продукцію завжди свіжою, з печі. На початковому етапі українському споживачу пропонується вибір виробів зі слоєного тіста з дріжджами і без дріжджів, і в асортименті начинок: Fornetti із сиром; Fornetti з пиццею; Fornetti з капустою; Fornetti зі шкварками; Fornetti з абрикосом; Fornetti з вишнею; Fornetti з яблуком; Fornetti з пудингом.

Термін збереження продукції в замороженому виді при температурі –180С складає від чотирьох місяців до одного року.

Для випічки виробів на торгових точках, компанією «Форнетті Фpaнчaйз» розроблені пічні блоки, які не вимагають високих експлуатаційних витрат. Технологія випічки й обслуговування пічного блоку гранично проста. Пічний блок складається з частини, у якій вироби зі слоєного тіста сходять, і частини в який відбувається процес випікання. Устаткування компанії «Форнетті Фpaнчaйз» яскраво виділяється на тлі аналогічного устаткування за рахунок естетичних зовнішніх елементів, виготовлених з нержавіючих матеріалів і вигідних технічних характеристик:

Невелика використовувана площа – менш чим 1 м2;

Напруга – 220 В;

Низька споживана потужність – 3,6 Квт;

Висока продуктивність – 6 кг/година;

Пічний блок не вимагає спеціального підведення води для створення пари.

Головним принципом сервісного обслуговування, яким керується компанія «Форнеттіи Україна», є забезпечення безупинної підтримки підприємців, з якими співробітничає компанія по широкому колу питань. У перечень питань входить маркетинг, технологічний сервіс, транспортна доставка.

Головною задачею відділу маркетингу є пошук підприємців зацікавлених у співробітництві і підписання договорів. Після оформлення документів маркетингова служба забезпечує навчання персоналу, допомогу в установці устаткування й оформленні торгової точки. Крім того, фахівці компанії практичними радами допомагають у формуванні ринку лояльно налаштованих споживачів, а надалі забезпечують регулярне відвідування торгової точки з метою надання необхідних консультацій і контролю роботи точки. Весь перерахований сервіс, включаючи навчання персоналу, компанія здійснює безкоштовно.

«Форнетті Україна» бере на себе зобов'язання забезпечити оперативне технічне обслуговування пічних блоків. Можливі неполадки усуваються протягом 24 годин безкоштовно.

Транспортна доставка заморожених кондитерських виробів забезпечується спеціальними рефрижераторами з робочою температурою – 180С два рази в тиждень. Головними правилами відділу логістики є доставка продукції: у потрібний час; в обговореній кількості; високої якості; у необхідне місце; з ввічливістю й ефективністю.

Більшість підприємців дуже серйозно відносяться до оформлення своїх торгових точок. Тому компанія «Форнетті-Україна» пропонує набір матеріалів для оформлення, що легко пристосувати практично до будь-якого інтер'єра чи екстер'єру. Оформлення пічного блоку дуже просте, тому його легко впровадити в існуючу структуру торгової точки, створюючи цим приємну, теплу атмосферу. Відповідно до принципів психології споживача, вигідніше всего встановлювати пічні блоки в торговій частині магазину, на видному місці, щоб споживачі могли бачити, як йде процес випікання. Виникає почуття глибокої довіри, коли споживач може особисто бути присутнім під час випічки і бачити що він купує дійсно свіжовипечені вироби. Таким чином, розміщаючи пічний блок на очах у споживачів і красиво оформивши точку гарячої випічки, підприємець збільшує ступінь прихильності своїх клієнтів і додає своїй торговій точці додаткові конкурентні переваги, що виділяють його на тлі прилеглих торгових точок.

Стратегічні плани компанії «Форнетти-Украина охоплюють три сфери діяльності:

Використовуючи сучасні технології, фpaнчaйзингова компанія «Форнетті-Україна» прагне виробляти заморожені вироби зі слоєного тіста високої якості й у різноманітному асортименті.

За допомогою партнерів, яким дається допомога у відкритті свого прибуткового бізнесу з мінімальним стартовим капіталом, фpaнчaйзингова компанія «Форнетті-Україна» прагне сформувати широку торгову мережу по випічці виробів зі слоєного теста на очах у споживача на території всієї України.

2.3 Організаційний механізм формування фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”

Для створення фpaнчaйзингової мержі на Україні компанією «Форнетті-Україна» побудована чітка організаційна структура, яка призвана забезпечити командну роботу, виконання завдань якісно та в належний термін, творчий настрій та ініціатива, що будуть сприяти успішному розвитку компанії та особистості кожного її співробітника. Організаційна структура компанії наведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Організаційна структура фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна»

Своїм потенційним фpaнчaйзі фpaнчaйзинговая компанія «Форнетті-Україна» пропонує взаємовигідне співробітництво в області готування гарячої випічки з заморожених напівфабрикатів. Для організації власної торгової точки гарячої випічки за допомогою компанії «Форнетті Україна» досить мінімального комплекту устаткування: пічний блок (конвекційна піч і шафа, де вироби зі слоєного тіста сходять), стійка для листів, морозильна камера, ваги і торговий прилавок. Весь комплект устаткування може бути розміщений на площі від шести квадратних метрів. «Форнетті-Україна» забезпечує широкий спектр сервісного обслуговування для партнерів. Щоб почати співробітництво співробітники компанії разом із зацікавленою особою під час особистої зустрічі оцінюють можливість підписання договору про співробітництво. Після виконань умов договору, відбувається доставка устаткування і навчання технології випічки. Таким чином, фpaнчaйзі стає партнером фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна».

Для того, щоб стати партнером-франчайзі компанії ФОРНЕТТІ та організувати власну точку гарячої випічки необхідно:

1.Бути суб'єктом підприємницької діяльності;

2.Самостійно знайти торгівельний об'єкт у прохідному місці площею від 8 до 16 м2; Пошуком торгової точки потенційний партнер займається самостійно. Точка повинна бути розташована в людному місці і на достатній відстані, від вже існуючих точок ФОРНЕТТІ, точку повинен оглянути й схвалити представник компанії;

3.За свій рахунок оформити торгову точку відповідно до корпоративного стилю ФОРНЕТТІ. Оформленням торгової точки партнер займається самостійно і за свій рахунок. Обов'язкове дотримання корпоративного стилю і кольору ФОРНЕТТІ. Компанія надає базовий комплект для оформлення точки: наклейки, спец одяг, кошики для продукції та ін.

4.Придбати морозильну камеру на 500-700 літрів, здатну забезпечувати температуру -18 градусів Цельсію;

5. Електронні ваги;

6. При виконанні цих умов, компанія «Форнетті-Україна» укладає договір про співробітництво й надає спеціалізоване пічне обладнання під заставу в 1000 євро. Ця сума перераховується на розрахунковий рахунок компанії "Форнетті" (у гривнях за курсом НБУ на день укладання договору). Ця сума є заставною вартістю і повертається партнеру по закінченню співробітництва в обмін на пічне устаткування.

Протягом співробітництва компанія поставляє партнерам напівфабрикат глибокої заморозки за ціною 11, 88 грн/кг.

Рекомендована ціна продажу готової продукції становить 22 грн/кг.

Різниця між рекомендованою ціною продажу (22 грн/кг) і закупівельною ціною (11.88 грн/кг) за винятком витрат становить прибуток франчайзі.

Для того щоб прийняти рішення про співробітництво з компанією ФОРНЕТТІ, компанія надає типовий приклад розрахунку фінансових показників роботи точки "гарячої випічки".

Розрахунок точки беззбитковості. Точка беззбитковості – обсяг продажу продукції, при якому сукупний дохід покриває cукупні витрати. Для розрахунку точки беззбитковості використовують формулу:

Точка беззбитковості = Постійні витрати (Ціна одиниці продукції – Змінні витрати). Кожна одиниця продукції, продана вище точки беззбитковості, дає підприємцю чистий прибуток.

Таблиця 2.1

Розрахунок точки беззбитковості

Показники

Значення

 Постійні витрати (період 1 місяць), ГРН

 5 047,50

 Оренда торгового об'єкту  2500,00
 Единий податок  200,00
 + 50% ставки единого податку за найманих працівників 2 продавця * 100,00 грн  200,00
 Заробітна плата (2 продавця * 750,00 грн/місяць)  1500,00
 Відрахування в соціальні фонди (36,5 від фонду оплати праці)  547,00
 Эксплуатаційні витрати  100,00

 Змінні витрати (в розрахунку на 1 кг продукції) ГРН/КГ

 14,52

 Електроенергія  0,15
 Напівфабрикат глубокої заморозки з урахуванням усушки (15%) ціна напівфабрикату 11,88 грн/кг  13,98
 Упаковка  0,40

 Ціна реалізації ГРН/КГ

 22,00

Отже, точка беззбитковості дорівнює = 5047,5/(22,00 - 14,52) = 675 кг/місяць. Таким чином, для забезпечення беззбиткової роботи точки гарячої випічки ФОРНЕТТІ мінімальний об'єм продажу становить 675 кг/місяць або 22,5 кг на день.

В цьому прикладі тільки змінні витрати на 1 кг продукції єдині для всіх, постійні витрати залежать тільки від специфіки вашого бізнесу та форми власності.

Інвестиції в устаткування. При укладанні договору потенційний франчайзі отримує пічне обладнання під заставу 1000 евро.

Компанія "ФОРНЕТТІ УКРАЇНА" пропонує пічні блоки, що працюють при низьких експлуатаційних витратах. Технологія випічки й обслуговування печей не складна.

Технічні характеристики пічного блоку:

необхідна площа - менш чим 1 м;

напруга електромережі - 220 В ;

продуктивність - 6 кг/годину ;

потужність -2,7 КВТ;

пічний блок не вимагає підведення води, для створення пари.

Також можуть виникнути витрати на ремонт торгового місця та додаткове торгове обладнання (електронні ваги, морозильна камера). Щоб підрахувати термін повернненя початкових вкладень, розглянемо нижченаведені таблиці.


Таблиця 2.2

Cума початкових вкладень

Показники

Значення

 Пічне обладнання (під заставу)  6400,00
 Моризильна камера, грн  3800,00
 Електронні ваги,  750,00
 Торгівельна вітрина  1500,00

 Ремонт та обладннання торгового місця

в корпоративному стилі ФОРНЕТТІ

 2000,00

 Всього сума початкових вкладень, ГРН

 14 450, 00

Сума початкових вкладень (окрім застави за пічне обладнання) може змінюватись, залежно від специфіки кожного окремого бізнесу. Якщо, наприклад, у франчайзі вже є електронні ваги або він придбав морозильну камеру дешевше та інші варіанти.

Таблиця 2.3

Окупність початкових інвестицій

 При обсязі продаж, НА ДЕНЬ

 35 КГ

40 КГ

 45 КГ

 50 КГ

 Виручка, ГРН (ціна продажу * денний об'єм продаж * 30 днів)

 23100  26400  29700  33000

 Сукупні витрати, ГРН (постійні + змінні, див Табл 1)

 20298  22477  24656  26834

 Прибуток, ГРН (виручка - сукупні витрати)

 2802  3923  5044 6166

 Окупність початкових інвестицій, МІСЯЦІВ

 5,3

3,8

 2,9

 2,4

Таким чином, при продажі 35 кг щоденно термін окупності початкових вкладень складає 5 місяців, якщо 50 кг в день - 2,4 місяц.

Навчання персоналу партнера технології випікання проводиться фахівцями компанії безкоштовно.

франчайзинг бізнес україна


Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта

3.1 Характерні особливості формування та використання франчайзингу в США та країнах Західної Європи

За даними експертів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у США товарообіг на умовах франчайзингу становить понад третину всієї роздрібної торгівлі. Існують офіційні повідомлення про те, що франшиза використовується вже більш як у 80 країнах. Популярність франчайзингу пояснюється ефективністю і високою стійкістю бізнесу нових утворених підприємств. Так, за даними фірми ”Mr.Doors Home Inc.”, у США після п'яти років діяльності на ринку виживають 23% приватних підприємств, а після десяти років їх залишається лише 18%, водночас як серед підприємств, що працюють за системою франчайзингу, через п'ять років розпадається лише 8 підприємств із 100, а через десять років — 10 із 100. Варто розглянути роль франчайзингу в економіці окремих країн.

В економіці США доля фpaнчaйзингових підприємств в галузі готельного господарства становить лише 2,76%, а найбільшого поширення фpaнчaйзинг набув у сфері ресторанного обслуговування (25,42%).

Причинами тривалого зростання франчайзингу в США за припущеннями фахівців є зростання особистого доходу, стабільність цін, високий рівень оптимізму споживачів і вища конкуренція за частину ринку. Безумовно, також важливим чинником, що зробив внесок у розвиток франчайзингу, стала привабливість США для іноземних компаній. Особливо активно з'являлися на ринку США канадські, європейські та японські франчайзери зі своїми системами, що вже досягли успіху в цих країнах.

Характеризуючи темпи підвищення ролі франчайзингу, зазначимо, що за підрахунками дослідників, вже у 1988 р. у США працювало 60 іноземних франчайзерів [69, с.24]. Французька фірма "Пронуптіа" (Pronuptia), що спеціалізується на весільних вбраннях, англійські фірми "Уімпіз" (Wimpys) і "Бейк Ен Тейк" (Bake N Take), німецька "Вінервальд" (Wienerwald), що займається продуктами харчування, були у США серед перших і найуспішніших у цій галузі. Американські франчайзери досягли такого самого успіху в іноземних країнах. "Бургер Кінг" (Burger King ), "Хардіз" (Hardees), "Холідей Інн" (Holiday Inn), "Хоуард Джонсонз" (Howard Johnsons), "Баскін-Роббінс" (Baskin-Robbins), "Майнеке Дискаунт Мафлерз" (Meineke Discount Mufflers), "Грейт Америкен Кукі" (Great American Cookie) — це американські франшизи, куплені неамерканськими фірмами. Станом на середину 2006 року (більш точні дані на разі відсутні) кількість американських франчайзерів, які працюють за кордоном, практично збільшилася втричі порівняно з 1971 р. [69, с.27; 89].

У 1988 р. було 374 франчайзери із США, які працювали за кордоном, з більш ніж 35 тис. торгових точок. Майже 225 з усіх опитаних франчайзерів виявили бажання розширюватися на іноземні ринки. У 1989 р. 19,9% усіх американських франчайзерів володіли іноземними франшизами. Для оцінки динаміки франчайзингового бізнесу, зазначимо, що на середину 2006 року кількість франчайзерів із США, які працювали за кордоном зросла до 712, а кількість торговельних точок до 68 тис [89].

У 2006 р. 34% річного продажу забезпечувалось завдяки франчайзингу, що здійснювався через 500 тис. підприємств із загальним річним прибутком у 640 млрд. дол. США [89]. Безумовно, найшвидшою формою франчайзингу є франчайзинг бізнес-формату. Швидке зростання (бум) франчайзингу бізнес-формату є результатом головним чином двох тенденцій, що проявилися одночасно. Перша — зрушення в економіці США від виробництва товарів до надання послуг. Це створило середовище, що стимулює розвиток франчайзингу в сфері послуг, особливо тих, що відповідають сучасному стилю життя. Зокрема, послуги, що задовольняють потреби працюючих жінок, легко перейшли у франчайзингову форму. Друга тенденція — більша кількість покупців франшиз виявила, що франчайзинг бізнес-формату створює для них можливість стати підприємцями без ризику, який, як правило, тісно пов'язаній із заснуванням бізнесу. Чинником, що стимулює потенційних ділових людей займатися франчайзингом, є перевірений часом франчайзинговий формат сам по собі, що дозволяє франчайзі купувати знання у компанії-засновника. Оскільки франчайзер має перевірену часом і діючу формулу успіху, то франчайзі може ввійти в бізнес із значно меншими фінансовими вкладеннями, ніж він потребував би у разі незалежної діяльності.

На початку 90-х років спеціалістами очікувалося, що у 2002 р. буде 393 тис. (близько 75%) торгових точок, що працюють на основі франчайзингу бізнес-формату. Насправді їх виявилося 413 тис., що становило понад 79% ринку [89]. Ресторани є найбільшою категорією серед різноманітних типів франшиз бізнес-формату як за показником кількості торгових точок (102135), так і за об'ємом виручки (76,5 млрд. дол.).

Бензозаправні станції є найбільшою категорією франшиз товарів і торгових марок з прогнозованою кількістю торгових точок у 11700 одиниць у 2006р. Очікувалося зростання об'ємів продаж через франшиз бізнес-формату. Проте очікувані результати розвитку франчайзингового бізнесу навіть дещо перевишили сподівання: на середину 2006 року кількість бензозаправних станцій, що працювали за франчайзинговими схемами дорівнювала 12883 одиниці [89]. У даний час американський франчайзинг охоплює практично всі види бізнесу — від автомобільних перевезень, будівництва, до садових послуг, торгівлі й освіти. Проте, за даними FRANDATA Corporation, п'ятірка найбільш зайнятих франчайзингом підсекторів бізнесу виглядає таким чином: ресторани "фаст-фудів" (у т.ч. морозиво і десерти) — 18% усього франчайзингу, роздрібна торгівля (у т.ч. продукти харчування) — 14%, надання послуг (у т.ч. спортивних і туристичних) — 12%, автомобільні перевезення й обслуговування — 8%, будівництво — 7%.

У Канаді франчайзинговий ринок багато в чому віддзеркалює еволюцію франчайзингу в США. У 1990 р. обсяги роздрібних продажів через франшизи в Канаді перевищили 48 млрд. дол. (CDN) або близько 45% загального обсягу роздрібного продажу. Понад 50% цих продажів були здійснені через франчайзинг бізнес-формату та інші "нетрадиційні" форми франчайзингу. Для порівняння: на середину 2006 року обсяги роздрібних продажів через франшизи в Канаді cnfyjdbkb 63 млрд. канадських доларів або близько 47 % загального обсягу роздрібного продажу.

У 1987 р. близько 1 тис. франчайзерів, які працювали у Канаді і володіли близько 45 тис. торговельних точок, здійснили об'єми продаж на рівні 61 млрд. дол. (CDN). Щорічне зростання франчайзингової системи Канади становило 20% у 1985 р., 25% у 1986 р. і очікувалося подальше зростання в наступні роки, яке в результаті вилилося (на 2006 рік) у 97 тис. торговельних точок із сукупним об’ємом продажу на рівні 98 млрд. канадських доларів [89].

Близько половини франшиз бізнес-формату в Канаді є власністю іноземних компаній, переважна більшість яких походить із США. Можливо, завдяки географічній близькості та культурним подібностям Канада за зовнішніми ознаками є звичним ринком для експансії американських франшиз.

Міністерство торгівлі США зазначало, що 29% усіх американських іноземних франшиз були розміщені в Канаді, загальною кількістю 237 франчайзерів, що володіли 9 031 торговою точкою. Це відповідає близько 40% усіх іноземних франшиз торговельних точок США, розміщених у Канаді. Франчайзери з інших країн, зокрема, з Франції, Австралії, Великобританії, також проникають на ринок Канади швидкими темпами.

У Франції — серці європейського франчайзингу, в 1971 р. було зареєстровано всього 34 франчайзингові мережі, у 1977 р. ця цифра зросла до 108, з 7 500 торговими точками. У 1988 р. було відзначено існування близько 675 франчайзерів, які володіли близько 30 тис. торгових точок. Франчайзинг забезпечив працевлаштування близько 150 тис. осіб. Об'єми продаж через франчайзингову систему в 1990 р. перевищили 16 млрд. дол. або близько 5% загальних роздрібних продажів у Франції. Нарешті, у 2006 році кількість франчайзингових підприємств становила 59 тис. (окремі торгові точки різних форм власності) із загальною часткою ринку роздрібних продажів на рівні 8 %. Французи охоплюють близько 40% усього європейського франчайзингового ринку, ємність якого оцінюється у 32 — 35 млрд. дол. За даними французького економіста Іва Бернара, сьогодні в ЄС більше 6% роздрібної торгівлі виконується через франшизи.

На відміну від деяких своїх сусідів, для Франції є характерним домінування національних франчайзингових операторів. Лише 5% торгових точок представлені іноземними франчайзерами. Франшизам, які стосуються продажу одягу та взуття (близько 25% ринку), характерна найбільша величина річного приросту в усьому роздрібному франчайзингу. Продукти харчування, меблі і побутові прилади також займають значну долю франчайзингових роздрібних продажів, 15 і 20% відповідно. Решта 40% ринку належить послугам (25,5%), будівництву (7,5%) і готельному та ресторанному бізнесу (7%).

У Великобританії розвиток франчайзингу прискорився після заснування у 1977 р. Британської франчайзингової асоціації (BFA). Ринок франшиз Великобританії має стабільну основу та позитивно оцінюється урядом, засобами масової інформації та громадськістю в цілому.

Згідно зі статистичними даними у Великобританії станом на середину 2006 року діяло більше 540 франчайзерів з 52 тис. торгових точок [89]. Більшість британських франчайзерів почали свою діяльність після 1982 р. Найбільшими секторами британського ринку франшиз за обсягом продажів були: 1) продаж меблів, домашнього експлуатаційного обладнання; 2) товари та послуги для відпочинку; 3) швидке харчування. За кількістю торгових точок на першому місці — ресторани швидкого харчування у кількості 1898 одиниць.

Фактична кількість американських франчайзерів у Великобританії значно менша від кількості вітчизняних (британських) франчайзерів. У Великобританії на ринку переважає франчайзинг послуг, так як і в США, що призвело до появи деяких оригінальних та інноваційних ідей, таких як чистка килимів, дитячі ігрові центри, побутове обслуговування.

В Японії загалом виділяються три основні категорії франшиз: 1) продаж товарів; 2) послуги харчування, 3) надання інших послуг. Японія виявилася досить привабливою для американських франчайзерів у їх пошуку ринків збуту та стала другим найбільшим закордонним ринком для американських франчайзерів після Канади. У 1999 р. в Японії загалом працювало 69 франчайзерів, які володіли 7 366 торговими точками, 72% з яких належали до другої категорії — послуги харчування. У 2006 році загальна кількість франчайзерів вже становила 83, а кількість торговельних точок, якими вони володіли – 9 967 [89].

В Італії у 2006 році працювало 417 франчайзерів, які оперували 21 450 франшизами (у 1998 р., відповідно - 300 і 17 500). Протягом того самого періоду валові обсяги продажів перевищили 5,2 млрд. дол. [89]. Італійський франчайзинговий ринок характеризується пропорційним поширенням як іноземних, так і національних франчайзерів, які здебільшого орієнтуються на сферу продажу продукції.

У Голландії франчайзинг також виявився динамічною силою в економіці. У 1997 р. в Голландії налічувалося 289 франчайзерів, які оперували 11 252 торговими точками в країні, і сукупні обсяги франчайзингових продажів були у межах 5,8 млрд. дол. [69, с.21] (на 2006 рік, відповідно, - 306, 13009 та 6,3 млрд.) [89]. Провідною формою франчайзингу в Голландії є франшизи на продаж продукції; на другому місці — франшизи сфери послуг. Хоча й існує тенденція до зростання присутності в країні іноземних франшиз, на ринку все ще домінують національні оператори.

В Іспанії франчайзинг переживає період розвитку. Іспанський ринок франшиз складається з торгівлі товарами зі значним домінуванням одягу і продуктів харчування. Сфера послуг лише починає розвиватися. Франчайзинговий ринок Іспанії є досить перспективним для національних та іноземних франчайзерів у зв'язку з тим, що багато регіонів Іспанії запровадили матеріальні заохочення для розвитку підприємництва.

3.2 Проблеми та шляхи стимулювання процесів створення систем фpaнчaйзингу в Україні

На думку експертів, розвиток фpaнчaйзингу в Україні стримується цілим рядом причин. Насамперед мова йде про проблеми економічного характеру, до основних з яких експерти відносять нестабільність розвитку економіки, відсутність у більшості потенційних фpaнчaйзі необхідних стартових капіталів, а також складності в одержанні кредитів для його формування.

Як головну перешкоду на шляху фpaнчaйзингу в Україні більшість експертів виділяє недосконалість правового забезпечення реалізації механізму фpaнчaйзингу. Вітчизняне законодавство практично не оперує поняттям «фpaнчaйзинг». Комерційна концесія, якій присвячена окрема глава в Цивільному кодексі України, і яка, на думку українських законодавців, містить у собі сферу фpaнчaйзингових відносин, насправді далеко не еквівалентна поняттю «фpaнчaйзинг».

Велика частина діючих в Україні фpaнчaйзингових мереж договором комерційної концесії не користуються, у кращому випадку включаючи його в пакет інших документів. Більш того, багато вітчизняних експертів саму наявність даної глави ЦК України вважають негативним фактором, думаючи, що відносини партнерів регламентуються в ній зайво строго, що перешкоджає розвитку міжнародних контактів у сфері фpaнчaйзингу.

Крім того, відповідно до норм, що регулюють договори комерційної концесії в Україні, фpaнчaйзингові угоди можна розірвати з будь-якої причини, попередньо (за 6 місяців) повідомивши партнера. Однак, як показує практика, обидві сторони вкладають у реалізацію фpaнчaйзингового проекту значні обсяги фінансових і часових ресурсів, необґрунтований же розрив угоди сполучений з великими збитками і загубленою вигодою для однієї зі сторін. Саме тому, відповідно до міжнародної практики, договір фpaнчaйзингу може бути розірваним в однобічному порядку тільки в тому випадку, якщо один з партнерів протягом визначеного періоду часу не виконує свої зобов'язання. Крім того, як говорить договір комерційної концесії, фpaнчaйзер у деяких випадках несе відповідальність за всі неправомірні дії фpaнчaйзі перед споживачем і суспільством, що вступають у протиріччя з фундаментальним принципом фpaнчaйзингу — самостійністю і незалежністю бізнесу.

Відсутність спеціалізованої правової бази істотно звужує можливості розвитку фpaнчaйзингу в Україні і, у першу чергу, значно ускладнює можливість кредитування фpaнчaйзі. Однак, впровадження спеціалізованого законодавства в сфері фpaнчaйзингу аж ніяк не гарантує рішення всіх проблем на шляху його ефективного розвитку. Крім того, як показує практика, зайва деталізація законодавчих норм перешкоджає формуванню нормальних відносин між фpaнчaйзерами і фpaнчaйзі. Фахівці вважають, що, оскільки основним елементом фpaнчaйзингового пакету є нематеріальні активи (торгова марка, ноу-хау, технологія ведення бізнесу), більш важливим фактором є наявність раціонального законодавства про інтелектуальну власність, а також продуманого, гнучкого й ефективно функціонуючого законодавства в цілому.

Офіційно у всіх фpaнчaйзингових договорах указується, що торгова марка, товарний знак і ексклюзивні технології передаються фpaнчaйзі тільки на час спільної роботи. Однак відомі випадки, коли при достроковому розриві відносин і після завершення терміну дії фpaнчaйзингової угоди колишній фpaнчaйзі продовжує працювати під відомою маркою, і при цьому залучити його до відповідальності досить важко. [83, c. 56]

Як відомо, існує кілька видів позначення інтелектуальної власності: R, ТМ і ТS. У розвитих країнах державної реєстрації підлягає тільки найвищий рівень захисту R («registed» — зареєстрований). Це означає, що підробка і незаконне використання даного продукту, логотипів і назв компаній є злочином. Інші рівні захисту — ТМ (торгова марка) і TS (торговий секрет) — за рубежем мають юридичну чинність без реєстрації в силу традиційно поважного відношення до інтелектуальної власності. Вітчизняна ж компанія, яка використовує без згоди власника незареєстрованні елементи інтелектуальної власності, відповідно до українського законодавства не порушує закону, оскільки володіє таким же правом на них, як і будь-яка інша компанія.

Окремо варто виділити групу соціально-психологічних проблем, зокрема відсутність у вітчизняних підприємців належного досвіду в сфері фpaнчaйзингу і взагалі бізнесу по західних зразках. Також до таких проблем можо віднести недовіру українських підприємців до закордонного підходу ведення бізнесу, відсутність належної поваги до інтелектуальної власності, острах потенційних фpaнчaйзі втратити самостійність внаслідок «надмірного» контролю з боку фpaнчaйзера, небажання надавати партнеру повну і достовірну інформацію. Багато експертів також відзначають у цілому неготовність вітчизняного ринку, за рідкісним винятком у виді Києва й інших великих міст, до сприйняття розкручених міжнародних торгових марок, і, відповідно, до того, щоб платити за них більше, ніж за більш дешеві місцеві бренди.

Наприклад, компанія МсDоnаld's, яка володіє однією з найбільш широких фpaнчaйзингових мереж у світі, самостійно керує мережею ресторанів в Україні і Росії, не використовуючи фpaнчaйзинг. Для мережі такого масштабу (загальна кількість ресторанів — більше 30000 у 120 країнах світу) робота за фpaнчaйзингом є найбільш логічним і ефективним способом ведення бізнесу, оскільки дозволяє контролювати великий обсяг ринку без необхідності значних фінансових вкладень у будівництво ресторанів. Однак корпорація дотримується обережності в роботі за схемою фpaнчaйзингу на хитливих ринках. Викликано це побоюваннями щодо можливої неефективної роботи місцевих фpaнчaйзі, що в результаті може позначитися на іміджі МсDоnаld's у цілому. При цьому мотивація відмовлення керівництва компанії від фpaнчaйзингу в Україні з моменту появи на вітчизняному ринку в 1997 році перетерплювала зміни. В перші роки роботи в Україні МсDоnаld's орієнтувався на власні сили, у першу чергу, через недостатній власний капітал у більшості потенційних фpaнчaйзі з української сторони.

Одним з основних вимог МсDоnаld's до фpaнчaйзі (крім того, що це обов'язково повинна бути фізична особа, а не компанія чи група інвесторів), є наявність вільного капіталу в розмірі $175000, що до того ж повинний бути власним, а не позиковим. В міру підвищення інтересу вітчизняних банків до кредитування розвитку фpaнчaйзингових мереж, росту загального добробуту населення і появи досить забезпечених потенційних фpaнчaйзі, основний мотив відмовлення роботи за фpaнчaйзинговими схемами поступово змістився до проблеми недосконалості українського законодавства.

Багато закордонних компаній, у тому числі і МсDоnаld's, дотепер побоюються виходити на вітчизняний ринок фpaнчaйзингу насамперед через непослідовність державної політики у відношенні бізнесу. Багато декларацій про підтримку підприємницької ініціативи на практиці не завершуються прийняттям конкретних законодавчих рішень. Адміністративні бар'єри залишаються досить високими. Однак уже зараз багато експертів відзначають якісні зміни в українському законодавстві. Незважаючи на те, що воно усе ще далеко від досконалості, його норми стають усе більш зрозумілими і ліберальними. Значно зріс державний захист як власника інтелектуальної власності (фpaнчaйзера), так і її орендаря (фpaнчaйзі).

У результаті, за словами представників керівництва компанії МсDоnаld's, на сьогоднішній день основною причиною відмовлення від використання фpaнчaйзингу в Україні є відсутність достатньо кваліфікованих і лояльних керівників — потенційних фpaнчaйзі. Компанія, маючи досить велику кількість пропозицій з боку потенційних фpaнчaйзі, продовжує розвивати свою мережу на українському ринку фаст-фуд власними силами. Однак, якщо позитивні тенденції в соціально-економічній сфері України збережуться, те через 2-3 роки керівництво компанії планує початок фpaнчaйзингової експансії.

Як показує досвід країн з розвинутими ринковими відносинами, інтенсивно перебудувати структуру господарчого комплексу можна тільки за наявності великої кількості малих підприємств. Сьогодні в Україні на тисячу чоловік населення в середньому припадає чотири діючих малих підприємства. Для порівняння: в розвинутих країнах цей показник становить – 33, в Польщі, Чехії, Угорщині – 20, Словенії – 14, Естонії – 11, Румунії – 10.

Орієнтуючись на критерії, що характеризують розвинену фазу сектору малого бізнесу, можна констатувати, що в Україні він не досяг розмірів, які задовольняють потреби суспільства в товарах і послугах, не дістався порогу “критичної маси”, коли починає діяти ефект саморегулювання і самовідтворення, тобто не став якісною характеристикою господарюючої системи.

Процес формування цього сектору відбувається за рахунок двох джерел: самоорганізації або приватизації. За рахунок приватизації створено 47 тис. малих підприємств, і це джерело практично використано. Тому реорганізація великих збиткових підприємств може бути одним з реальних джерел збільшення малих підприємств. Відокремлення від великих промислових підприємств-гігантів, структурних підрозділів з наданням їм статусу юридичної особи зробить їх зручними для управління. Господарські зв’язки при цьому могли б бути побудовані за фpaнчaйзинговою системою. Така позиція держави без значних затрат бюджетних коштів призведе до значного збільшення кількості малих підприємств на якісно новій основі.

Фpaнчaйзинг може стати резервом розвитку малих підприємств, які займаються розробкою та виробничим втіленням продукції інноваційного характеру. Дослідження також показують, що в Україні зберігається нерівномірність розвитку малого підприємництва в територіальному розрізі. Показники, що характеризують рівень розвитку цього сектора, значно варіюються за областями.

Друга відмінність внутрішньообласного характеру існує між обласними центрами і рештою населених пунктів даної області. Якщо розглянути центри концентрації підприємств малого бізнесу по регіонах, то в залежності від цього їх можна поділити на моноцентричні, тобто з одним переважаючим центром розвитку малого бізнесу (наприклад в Київській, Херсонській та Харківській областях в обласних центрах функціонує біля 80 % малих підприємств області ), і поліцентричні, тобто з декількома центрами концентрації розвитку малого бізнесу (АР Крим та Закарпатська). А це говорить про те, що у більшості районних та дрібних населених пунктах початківець і діючий бізнесмен позбавлені будь-якого сервісу: немає ні довідково-інформаційних, ні юридичних, ні консалтингових , ні навчальних служб. Для більш рівномірного розвитку малого бізнесу в регіоні свою частку могли б внести і регіональні органи влади. До числа корисних ініціатив, з якими необхідно виступити обласним адміністраціям, можна віднести такі [63, c. 90]:

- вивчення закордонного досвіду функціонування фpaнчaйзингової системи, її переваг і недоліків з точки зору вітчизняних умов господарювання для визначення тенденцій та перспектив розвитку відповідних договірних взаємовідносин у регіоні;

- пропаганда фpaнчaйзингу шляхом скликання конференцій, семінарів, симпозіумів;

- створення спеціалізованих фірм-посередників, які б займалися підбором партнерів та іншими аспектами розвитку фpaнчaйзингу в регіоні на комерційній основі;

- пошук фpaнчaйзерів за кордоном, допомога в аналізі ринку, підбір потенційних фpaнчaйзі, організація субфpaнчaйзингу;

- надання на пільгових умовах приміщень учасникам системи фpaнчaйзингу.

Найбільш перспективними напрямами впровадження фpaнчaйзингової системи в Україні в сучасних умовах є роздрібна торгівля, громадське харчування, побутові послуги, будівництво, автосервіс, готельне господарство, пункти прокату. Значний потенціал закладено в сектор охорони здоров’я, культури, відпочинку, рекреаційних послуг.

Застосування фpaнчaйзингової системи привілейованих зв’язків малого бізнесу з великим в національній економічній системі дозволить:

- підтримати починаючих підприємців, оскільки фpaнчaйзі має справу з перевіреним бізнесом; послуги фpaнчaйзера конкурентоспроможні, а товари надійні;

- ефективно використовувати ресурси великих підприємств для підтримки і функціонування підприємницьких структур сфери малого бізнесу;

- на основі створення невеликих локальних фpaнчaйзингових мереж задовольнити потреби споживачів у певних видах товарів, робіт і послуг, які раніше повністю чи частково не задовольнялися;

- залучити у господарську діяльність малих підприємств не залучені матеріально-сировинні ресурси і відходи виробництва великих підприємств;

- здійснювати на більш якісному рівні підготовку кадрів для малого підприємництва;

- створити додаткові робочі місця, що позитивно вплине на часткове вирішення проблеми безробіття.

В Україні успішне впровадження фpaнчaйзингу вимагає законодавчого врегулювання цілого ряду положень щодо взаємовідносин як у середині самої структури, так і у взаємовідносинах з державними та іншими фінансово-кредитними інститутами. У зв’язку з цим необхідним є прийняття Закону України “Про фpaнчaйзинг”.

Про значну роль малих підприємств в науково-технічній революції однозначно твердять зарубіжні науковці. Вони вважають що велика корпорація – не краща форма для швидкого освоєння технічних нововведень. Для підтримки високих темпів нововведень необхідним є існування дрібних підприємств, діяльність яких підпорядковується кінцевій меті великомасштабного виробництва. На це було звернуто увагу в ході слухань з проблем малого бізнесу в конгресі США. Так, за період із 1976 до 1986 року на фірмах із числом зайнятих менше як 500 осіб було зареєстровано 322 нововведення у розрахунку на 1 млн. працівників порівняно з 225 на великих фірмах.

3.3 Економічне обґрунтування проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” в Україні

Головним завданням розширення діяльності фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» є збільшення обсягів продажів за допомогою розширення географічного ринку збуту шляхом збільшення фpaнчaйзингової мережі та відкриття регіональних торгових представництв по Україні. Це визначає один головних напрямків діяльності компанії «Форнетті-Україна» та складову проекту розвитку компанії «Форнетті-Україна» на найближчу перспективу.

Конкретизуємо можливі заходи щодо розробки проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” в Україні у найближчий перспективі, для цього розглянемо можливі напрямки розвитку фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» у 2008 році.

На нашу думку, у 2008 році компанії «Форнетті-Україна» необхідно здійснити проект розвитку своєї фpaнчaйзингової мережі за наступними напрямками:

1) Відкриття нових представництв компанії у найважливіших регіонах: на сході, заході та півдні України для більшої доступності для потенційних фpaнчaйзі у кожному з регіонів, здійснення більш ефективного пошуку потенційних фpaнчaйзі, налагодження більш надійного постачання заморожених продуктів та контролю за діяльністью фpaнчaйзі;

2) Розширення фpaнчaйзингової мережі;

3) Створення розгалуженої мережі служби доставки та монтажу обладнання, доставки заморожених продуктів.

4) Створення служби, яка буде займатися підготовкою фpaнчaйзингових угод, навчанням персоналу та фpaнчaйзі, підтримкою контактів з клієнтами, контролем за дотриманням умов договору фpaнчaйзингу, надання консультацій щодо діяльності фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» для фpaнчaйзі.

Розглянемо необхідні обсягі ресурсів, необхідних для залучення фінансування кожного з напрямків проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” у 2008 році.

Одним з головних шляхів розширення діяльності фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна», збільшення обсягів збуту є розширення географічного ринку збуту шляхом відкриття регіональних представництв компанії «Форнетті-Україна» та створення фpaнчaйзингової мережі по Україні. Це визначає один з головних напрямків діяльності компанії «Форнетті-Україна» у 2008 році.

Для розширення фpaнчaйзингової мережі необхідно провести цілеспрямовану кампанію по налагодженню співробітництва та укладанню договорів на представництво іншими компаніями, що займаються в основному роздрібною торгівлею продуктами харчування, хлібо-булочними виробами, випіканням хлібо-булочних виробів.

Фpaнчaйзинговій компанії «Форнетті-Україна» для розширення обсягів діяльності та збуту за схемою фpaнчaйзингу необхідно представляти свої пропозиції у найбільшій кількості обласних та районних центрах України. Однак відкрити свої представництва у всіх районних та обласних центрах неможливо та й недоцільно. Тому стратегія фірми повинна полягати у відкритті власних представництв у регіонах з найбільшим потенціалом продажів та відкриття фpaнчaйзингових точок – це зазначені вище регіональні представництва, та створення фpaнчaйзингової мережі навколо кожного з регіональних представництв.

Розглянемо можливі та необхідні дії фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» щодо розширення фpaнчaйзингової мережі у 2008 році.

В таблицях 3.1 та 3.2 приведено грошові потоки від вкладення інвестиційних ресурсів у 2008 році у відкриття представництв, розвиток фpaнчaйзингової мережі, створення служби доставки та монтажу обладнання, доставки заморожених продуктів та створення сервісної служби з інформаційної підтримки та контролю за діяльністью фpaнчaйзі та прогнозне збільшення обсягів збуту на протязі 2008, 2009, 2010 років.

Таблиця 3.1

Дисконтовані грошові потоки від проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”, грн.

№ п/п Термін здійснення вкладень фінансових ресурсів та отримання виручки від проекту Загальний обсяг витрачання фінансових ресурсів Прогнозне збільшення обсягів збуту підприємства від здійснення проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” Коефіцієнт дисконтування 12% річних (1% в місяць) Дисконтовані суми витрачених фінансових ресурсів у 2008 році Дисконтовані суми збільшення обсягів збуту Дисонтований чистий грошовий потік від здійснення проекту розвитку підприємства
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01.01.2008 93000 1 93000 0 -93000
2 01.02.2008 12000 0,99010 11881 0 -11881
3 01.03.2008 435098,6 0,98030 426525 0 -426525
4 01.04.2008 129000 0,97059 125206 0 -125206
5 01.05.2008 1437000 0,96098 1380929 0 -1380929
6 01.06.2008 61000 4590 0,95147 58039 4367 -53672
7 01.07.2008 2300 0,94205 2167 2167
8 01.08.2008 5600 0,93272 5223 5223
9 01.09.2008 3400 0,92348 3140 3140
10 01.10.2008 4500 0,91434 4115 4115
11 01.11.2008 8000 0,90529 7242 7242
12 01.12.2008 5000 0,89632 4482 4482
13 01.01.2009 5684 0,88745 5044 5044
14 01.02.2009 4677 0,87866 4110 4110
15 01.03.2009 12344 0,86996 10739 10739
16 01.04.2009 98000 0,86135 84412 84412
17 01.05.2009 150000 0,85282 127923 127923
18 01.06.2009 130000 0,84438 109769 109769
19 01.07.2009 160000 0,83602 133763 133763
20 01.08.2009 213000 0,82774 176309 176309
21 01.09.2009 140000 0,81954 114736 114736
22 01.10.2009 65000 0,81143 52743 52743
23 01.11.2009 135000 0,80340 108458 108458
24 01.12.2009 169000 0,79544 134430 134430
25 01.01.2010 100234 0,78757 78941 78941
26 01.02.2010 130000 0,77977 101370 101370
27 01.03.2010 199000 0,77205 153638 153638
28 01.04.2010 210000 0,76440 160525 160525
29 01.05.2010 230000 0,75684 174072 174072
30 01.06.2010 150000 0,74934 112401 112401
31 01.07.2010 260000 0,74192 192900 192900
32 01.08.2010 210000 0,73458 154261 154261
33 01.09.2010 320000 0,72730 232737 232737
34 01.10.2010 230000 0,72010 165624 165624
35 01.11.2010 190000 0,71297 135465 135465
36 01.12.2010 230000 0,70591 162360 162360
37 01.01.2011 380000 0,69892 265591 265591
Загальна сума дисконтованих витрат та доходів за період 2008, 2009, 2010 років 2095581 3183057
Чиста теперішня вартість проекту розвитку підприємства 1087476

За даними таблиці 3.1 загальна сума дисконтованих фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» по проекту складає 2095581 грн., загальна сума дисконтованих доходів від здійснення проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” дорівнює 3183057 грн., чиста теперішня вартість проекту дорівнює 1087476 грн. Отже, при ставці дисконтування 12% річних проект є прибутковим для здійснення.

Знайдемо внутрішню ставку доходності здійснення проекту розвитку підприємства за формулою:

IRR = «+»і + ((«+»NPV * («-»і – «+»і))/(«+»NPV + | «-»NPV|)

Де «-» ставка дисконту та NPV при від’ємному значенні чистої приведеної вартості, «+» ставка дисконту та NPV при додатньому значенні чистої приведеної вартості проекту.

Для цього підберемо таке значення ставки дисконтування, при який чиста теперішня вартість проекту буде дорівнювати від’ємному значенню. Розрахунки проведемо в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Розрахунок внутрішньої ставки доходності проекту витрачання фінансових ресурсів компанії «Форнетті-Україна»

№ п/п Термін здійснення вкладень фінансових ресурсів та отримання виручки від проекту Загальний обсяг витрачання фінансових ресурсів Прогнозне збільшення обсягів збуту підприємства від здійснення проекту розвитку підприємства Дисконтований чистий грошовий потік від здійснення проекту розвитку підприємства при ставці дисконтування 12% річних Дисконтований чистий грошовий потік від здійснення проекту розвитку підприємства при ставці дисконтування 36%
1 2 3 4 5 6
1 01.01.2008 93000 -93000 -93000
2 01.02.2008 12000 -11881 -11650
3 01.03.2008 435098,6 -426525 -410122
4 01.04.2008 129000 -125206 -118053
5 01.05.2008 1437000 -1380929 -1276756
6 01.06.2008 61000 4590 -53672 -48660
7 01.07.2008 2300 2167 1926
8 01.08.2008 5600 5223 4553
9 01.09.2008 3400 3140 2684
10 01.10.2008 4500 4115 3449
11 01.11.2008 8000 7242 5953
12 01.12.2008 5000 4482 3612
13 01.01.2009 5684 5044 3987
14 01.02.2009 4677 4110 3185
15 01.03.2009 12344 10739 8161
16 01.04.2009 98000 84412 62902
17 01.05.2009 150000 127923 93475
18 01.06.2009 130000 109769 78652
19 01.07.2009 160000 133763 93983
20 01.08.2009 213000 176309 121471
21 01.09.2009 140000 114736 77515
22 01.10.2009 65000 52743 34941
23 01.11.2009 135000 108458 70455
24 01.12.2009 169000 134430 85631
25 01.01.2010 100234 78941 49308
26 01.02.2010 130000 101370 62089
27 01.03.2010 199000 153638 92275
28 01.04.2010 210000 160525 94540
29 01.05.2010 230000 174072 100528
30 01.06.2010 150000 112401 63652
31 01.07.2010 260000 192900 107117
32 01.08.2010 210000 154261 83997
33 01.09.2010 320000 232737 124268
34 01.10.2010 230000 165624 86716
35 01.11.2010 190000 135465 69549
36 01.12.2010 230000 162360 81738
37 01.01.2011 380000 265591 131112
Чиста теперішня вартість проекту 1087476 -54818
Розрахуємо внутрішню ставку доходності проекту

IRR = «+»і + ((«+»NPV * («-»і – «+»і))/(«+»NPV + | «-»NPV|) = 12% + ((1087476 * (36% – 12%))/(1087476 + | - 54818|) = 34,85 %

Отже, внутрішня ставка доходності дорівнює 34,85%

Розрахуємо індекс прибутковості проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”, який дорівнює відношенню теперішній вартості грошового потоку від вкладення фінансових ресурсів до теперішній вартості інвестицій.

ІП = 3183057 грн./2095581 грн. = 1,519

Розрахуємо термін окупності витрачання фінансових ресурсів фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна».

ТО = 2095581 грн. / (3183057 грн./36 міс.) = 23,7 місяців

За результатами проведеної оцінки ефективності проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” у 2008 році, можна зробити висновки, що проект є ефективним, підприємство отримує додаткову чисту теперішню вартість у розмірі 1087476 грн., внутрішня ставка доходності проекту складає 34,85%, що вище, ніж ставка відсотків по кредиту банку у 24%, індекс прибутковості проекту дорівнює 1,519, що свідчить про прибутковість проекту, термін окупності проекту складає 23,7 місяців.

Розглянемо систему управління проектом розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”.

Робоча структура проекту наведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Робоча структура проекту


Організаційна структура проекту наведена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Організаційна структура проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”

Матриця відповідальності проекту наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Матриця відповідальності
№ п/п Робота проекту Зміст роботи Юрист, заступник начальника юридичного управління компанії «Форнетті-Україна», Каций Б.Б. Програміст, співробітник відділу автоматизації та технічного забезпечення діяльності компанії «Форнетті-Україна», Топтигін М.В. Співробітник фінансово-економічного управління компанії «Форнетті-Україна», Зайка В.В. Співробітник управління збуту та маркетингу компанії «Форнетті-Україна», Шевельов К.А.

Керівник проекту

віце-президент компанії «Форнетті-Україна»,

Васильєв О.В.

1 А Проведення рекламної акції в ділових та спеціалізованих виданнях для доведення пропозицій щодо співробітництва регіональним фірмам + +
2 Б Проведення переговорів та укладання договорів з потенційними фpaнчaйзі + +
3 В Створення бази фірм, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, випічкою хліба, моніторинг фірм та вибір потенційних фpaнчaйзі + +
4 Г Найм та навчання персоналу служби доставки та монтажу обладнання, доставки заморожених продуктів +
5 Д Пошук постачальників та закупівля обладнання для передачи фpaнчaйзі +
6 Е Оренда та придбання транспортних засобів +
7 Ж Найм персоналу представництв + +
8 З Рекламна кампанія представництв +
9 И Закупівля канцелярських товарів, оплата комунальних послуг представництв + +
10 К Відрядження співробітників до регіону для організації відкриття представництв + +
11 Л Оренда складських приміщень для представництв + +
12 М Придбання комп´ютерної техніки, офісних меблів для представництв + +
13 Н Оренда офісних приміщень для представництв +
14 О Закупівля обладнання для тестування, комп´ютерної та офісної техніки для сервісної служби з інформаційної підтримки та контролю за діяльністью фpaнчaйзі + +
15 П Визначення обсягу та змісту навчального матеріалу для цілей навчання персоналу служби контактів з клієнтами та проведення навчальних занять + +
16 Р Закупівля комп´ютерної та офісної техніки для служби контактів з клієнтами + +
17 С Найм персоналу служби контактів з клієнтами + +
18 Т Оренда приміщення для служби контактів з клієнтами + + +

Ризики по проекту розвитку франчайзингової мережі на підприємстві компанії «Форнетті-Україна» можуть бути наступні:

1. Першим ризиком розглядаємого проекту є можливість зниження обсягів збуту, що спричинить погіршення розрахованих показників ефективності проекту;

2. Другим ризиком проекту може бути не сприйняття змін бізнес-процесів на підприємстві персоналом компанії.


Висновки

На основі проведленого дослідження зроблено наступні висновки:

1.Фpaнчaйзинг - це контрактна будова, в якій фpaнчaйзер надає незалежному від нього фpaнчaйзі ліцензію на використання його імені та торгових марок, а також на використання його системи управління бізнесом. Також фpaнчaйзингова угода передбачає навчання персоналу фpaнчaйзного підприємства та технічну допомогу фpaнчaйзера. Фpaнчaйзі зобов’язаний вести свій бізнес відповідно до системи, що її розробив фpaнчaйзер та проводити належні відрахування .

2.Основною рисою та найбільшою перевагою фpaнчaйзингу є те, що він поєднує в собі глибокі знання, досвід, стабільне фінансове становище фpaнчaйзера- організатора справи, власника генеральної ліцензії, ноу-хау, патенту, головного консультанта та постачальника сировини, продуктів, обладнання, технології, необхідних для ведення бізнесу та фpaнчaйзі- бізнесмена, підприємця, менеджера, чия діяльність є самостійною, але його підприємство функціонує не як окремий суб'єкт підприємництва, а як частина єдиного комплексу, що об’єднаний фpaнчaйзером- власником нематеріальних активів підприємства, що належить фpaнчaйзі.

3.Слід особливо відзначити, що саме нематеріальні активи, інтелектуальна власність фpaнчaйзера є основною причиною, що спонукає незалежного підприємця ставати під фpaнчaйзингову угоду, навіть у тих випадках, коли підприємець - фpaнчaйзі знає певну справу досконало.

4.Фpaнчaйзингова система співробітництва являє собою специфічну варіацію вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему контрактів-ліцензій (франшиз). Вони дозволяють фpaнчaйзі, тобто невеликій фірмі, вести певний вид підприємницької діяльності, встановлений іншою стороною – фpaнчaйзером, переважно великою (головною) фірмою.

5.У світовій практиці найбільш поширеними різновидами фpaнчaйзингу на внутрішньому ринку є бізнес-формат, на зовнішньому – майстер-франшиза.

6.Перспективність застосування фpaнчaйзингу підтверджує життєздатність малих фірм. За даними АМБ, в США до кінця п`ятого року існування банкрутами стали лише 14% фpaнчaйзингових підприємств, тоді як для незалежних молодих фірм цей показник становить більше 65%. Фінансова підтримка у формі фpaнчaйзингу користується широкою популярністю в США, Канаді, Західній Європі, Японії, в країнах Карибського та Тихоокеанського басейнів.

7.Для України фpaнчaйзинг є порівняно новим явищем, тоді як у промислово розвинутих країнах він практикується століттями, забезпечуючи потреби суспільства в різних послугах. Більшість істориків підприємництва вважають, що фpaнчaйзинг зародився в США. У кінці XIX століття, коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.

8.Одним з найбільш показових прикладів ефективної реалізації фpaнчaйзингової технології є мережа компанії МсDоnаld's, яка представлена на сьогоднішній день у 119 країнах світу більше 30000 ресторанами, близько 75% (приблизно 23000) з який знаходяться в управлінні фpaнчaйзі. Також варто виділити мережу IKEA, усі магазини якої (більш 180 у більш ніж 60 країнах) працюють за фpaнчaйзинговми угодами.

9.Незважаючи на широке застосування фpaнчaйзингу в усьому світі, тільки 14 країн прийняли спеціальні законодавчі акти, що стосуються фpaнчaйзингу. До числа таких країн належать США, Канада, Мексика, Бразилія, Іспанія, Франція, Австралія, Китай, Малайзія, Індонезія, Північна Корея, Білорусія, Росія, Румунія.

10.Законодавчою основою здійснення фpaнчaйзингових відносин в Україні є Цивільний та Господарський кодекси України.

11.Фpaнчaйзинг як складова економіки України знаходиться на початковому етапі розвитку. За даними Асоціації фpaнчaйзингу України, у нашій країні на сьогоднішній день функціонує близько 100 фpaнчaйзингових мереж (для порівняння: у США їхня кількість складає більше 1500, у Франції — більше 750, у Польщі — близько 140). І хоча успішні приклади використання фpaнчaйзингу в Україні залишаються досить рідкими, в останні кілька років їхня кількість почала поступово збільшуватися. У той же час експерти відзначають, що розвиток фpaнчaйзингу в Україні стримується цілим рядом факторів, основними з яких є: недосконалість законодавчої бази, відсутність у вітчизняних підприємців досвіду роботи в рамках фpaнчaйзингу, несумлінне відношення до виконання договірних зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, низький рівень розвитку банківського кредитування і так далі.

12.Як відзначено вище, на сьогоднішній день в Україні функціонує близько 100 фpaнчaйзингових мереж. При цьому більше 50% усіх фpaнчaйзингових договорів пов'язані з торгівлею нафтопродуктами по системі джоббингу («ТНК-Україна», «Лукойл-Україна» і «Альянс-Україна»), а також класичними ресторанами і закладами фаст-фуд (Pizza Chelentano, «Картопляна хата», «Максмак», «Два гуся», мережі ресторанів «Козирної карти», «Пан Пицца», «Ростик'с», Baskin-Robbins). Крім того, по фpaнчaйзингу працюють представники роздрібної торгівлі: одяг — Sensus, Gregory Arber, VD One, Argo Trading і Sela; взуття — «Монарх» і «Эконика». Також механізм фpaнчaйзингу використовують хімчистки American Clearens International і Un Момеntо, мережа магазинів фотопослуг Kodak, мережа СТО Bosch Auto Service, фітнес-клуб «Планета Фитнесс», «1С: Фpaнчaйзинг», туристичні агентства мережі «Галопом по Европам» і багато хто інші.

13.В Україні представлені фpaнчaйзери Росії, Польщі, Голландії, Франції, США й інших розвинених країн. В основному це компанії відкривають свої власні точки і поки не дійшли до рівня продажу мастер-франшизи на території України чи побудови повноцінної фpaнчaйзингової мережі. Це позначається на рівні їхньої підготовки до роботи на ринку. Приміром, досить часто можна побачити в них PR-матеріали іноземною мовою. Це порозумівається тим, що вони ще працюють у режимі «розвідки», перевіряючи ринок і відповідність йому своєї франшизи.

14.В роботі розглянуто особливості і механізми діяльності об'єкта дослідження дипломної роботи – фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна». Компанія «Форнетті-Україна» є виробником виробів глибокої заморозки зі слоєного тіста з різними начинками. Для осіб, які зацікавлені у прибутковому бізнесі з невеликим строком окупності, компанія «Форнетті-Україна» пропонує взаємовигідну фpaнчaйзингову схему співробітництва. Компанія є частиною найбільшої міжнародної торгово-виробничої компанії «Форнетти-Фpaнчaйз», що, розвиваючись за фpaнчaйзинговою схемою, одержала визнання в 18 країнах.

Своїм потенційним фpaнчaйзі фpaнчaйзинговая компанія «Форнетті-Україна» пропонує взаємовигідне співробітництво в області готування гарячої випічки з заморожених напівфабрикатів. Для організації власної торгової точки гарячої випічки за допомогою компанії «Форнетті Україна» досить мінімального комплекту устаткування: пічний блок (конвекційна піч і шафа, де вироби зі слоєного тіста сходять), стійка для листів, морозильна камера, ваги і торговий прилавок. Весь комплект устаткування може бути розміщений на площі від шести квадратних метрів. «Форнетті-Україна» забезпечує широкий спектр сервісного обслуговування для партнерів.

15.Як головну перешкоду на шляху фpaнчaйзингу в Україні більшість експертів виділяє недосконалість правового забезпечення реалізації механізму фpaнчaйзингу. Вітчизняне законодавство практично не оперує поняттям «фpaнчaйзинг». Комерційна концесія, якій присвячена окрема глава в Цивільному кодексі України, і яка, на думку українських законодавців, містить у собі сферу фpaнчaйзингових відносин, насправді далеко не еквівалентна поняттю «фpaнчaйзинг».

16.В роботі проведено дослідження організаційно-управлінського механізму, за яким компанія «Форнетті-Україна» збірається формувати свою фpaнчaйзингову мережу в Україні.

Згідно до запропонованих заходів, у 2008 році компанії «Форнетті-Україна» необхідно здійснити проект розвитку своєї фpaнчaйзингової мережі за наступними напрямками:

1) Відкриття нових представництв компанії у найважливіших регіонах: на заході та півдні України для більшої доступності для потенційних фpaнчaйзі у кожному з регіонів, здійснення більш ефективного пошуку потенційних фpaнчaйзі, налагодження більш надійного постачання заморожених продуктів та контролю за діяльністью фpaнчaйзі;

2) Розширення фpaнчaйзингової мережі;

3) Створення служби доставки та монтажу обладнання, доставки заморожених продуктів;

4) Створення служби, яка буде займатися підготовкою фpaнчaйзингових угод, навчанням персоналу фpaнчaйзі, підтримкою контактів з клієнтами, контролем за дотриманням умов договору фpaнчaйзингу, надання консультацій щодо діяльності фpaнчaйзингової компанії «Форнетті-Україна» для фpaнчaйзі.

За результатами проведеної оцінки ефективності проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” у 2008 році можна зробити висновки, що проект є ефективним, підприємство отримує додаткову чисту теперішню вартість у розмірі 1087476 грн., внутрішня ставка доходності проекту складає 34,85%, що вище, ніж ставка відсотків по кредиту банку у 24%, індекс прибутковості проекту дорівнює 1,519, що свідчить про прибутковість проекту, термін окупності проекту складає 23,7 місяців.


Список використаних джерел

1.  Господарський кодекс України вiд 16.01.2003р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

2.  Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, NN 40-44, ст.356

3.  Проект Закону України “Про франчайзинг” / http://www.rada.gov.ua /zakon /sessio9/WR/pd9.html.

4.  12 историй о франчайзинге//Маркетолог, 2003.-№9(47) .-С.4-10.

5.  Ангелин Д. Две стороны франчайзинга // Бизнес. 2005. - №34. – С.62.

6.  Ангелин Д. Из жизни McDonald's: маленькие слабости больших корпораций // Бизнес. - 2005. - №1-2. - С.70-73.

7.  Андрощук Г. Экономико-правовые аспекты регулирования франчайзинга//Гостиничный и ресторанный бизнес, 2002.-№6 .-С.36-41.

8.  Андрушенко О. Имя прилагательное // Бизнес. – 2005. - №46 (669). – С.126.

9.  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 461с.

10.  Бедринець М.Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. - 2001. - №2. - С.96-104.

11.  Бойчик І.М. Економіка підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:Атіка, 2004 .-480с.

12.  Бондар Н.М. Економіка підприємства:Навч.посібник .-К.:А.С.К.,2004 .-400с.

13.  Варналій З.С. Франчайзинг як ефективна форма інтеграційних зв'язків суб'єктів малого бізнесу та корпорацій // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №3. - С.47-53.

14.  Васильев Н.М. Франчайзинг и особенности его развития в России//Финансы, 2006.-№ 2 .-С. 26-29.

15.  Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 807с.

16.  Вініченко І.І. Формування умов інвестування економічного розвитку підприємства//Економіка та держава, 2006.-№ 8 .-С. 38-40.

17.  Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві:Монографія .-К.:КНЕУ,2004 .-480с.

18.  Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід//Економіка України, 2003.-№4 .-С.12-17.

19.  Гировец С. О состоянии франчайзинга в Украине // Маркетинг и реклама. – №2 (114). – 2006. – С.54-55.

20.  Горбенко А. Имя из рук в руки // Деловой журнал. - 2003. - Июль. - С.35-37.

21.  Гудзь О., Кохановська О. Договір франчайзингу: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні//Людина і політика, 2003.-№1 .-С.129-136.

22.  Гусев С. «Франчайзинг позволяет развиваться практически бесконечно» // Компаньон. – 2004. - №38 (398). – С.22-23.

23.  Деев А. Обыкновенное чудо - франчайзинг // Компаньон. - 2002. - №26 (282). - С.32-38.

24.  Деев А. Спасение утопающих с помощью процветающих // Компаньон. – 2002. - №15 (271). – С.44-45.

25.  Дельтей Ж. Франчайзинг / Пер. с франц. под ред. В.И.Черенкова. - СПб.: Издательский дом "Нева", 2003. - 128с.

26.  Денисенков В. Прощай, теория... // Бизнес. - 2004. - №9 (580). - С.98-99.

27.  Дубинец В. Имя напрокат. Сущность франчайзинга и перспективы его развития в Украине // Персонал. - 2000. - №2. - С.70-72.

28.  Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) / Л.М.Алексеєнко, В.М.Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672с.

29.  Забродин В. Региональная экспансия и франчайзинг как средство выхода на новый рынок // Торговое дело. - 2005. - №7. - С.32-39; №8-9 .-С.28-35.

30.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. - 714с.

31.  Зайцев І. Франчайзинг для франчайників // Галицькі контракти. – 2006. - №5. – С.34-39.

32.  Земляков Д.Н., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 142с.

33.  Зинов В., Шамшин С. Сравнение различных методов оценки стоимости интеллектуальной собственности // Інтелектуальна власність. - 2002. - №4. - С.15-39.

34.  Кабакова Е. Особенности финансирования франчайзинга // Финансовая консультация. - 2004. - №23-24. - С.4-24.

35.  Каталог франшиз "Купи успешный бизнес". - К.: Ассоциация франчайзинга, UCMGroup LLC, 2005. - 84с.

36.  Кашинцева О. Щодо необхідності правового регулювання франчайзингу // Підприємництво, господарство і право, 2001.-№1 .-С.13-14.

37.  Кащеєва Г.В. З досвіду розвитку франчайзингу українських торгових підприємств//Маркетинг в Україні, 2004.-№1(23) .-С.49-51.

38.  Киреева Д. Все, что вы хотели знать о франчайзинге, но боялись спросить [Франчайзинг - это способ ведения бизнеса, система договорных отношений]//Рестораторъ, 2003.-№7 .-С.58-59.

39.  Киреева Д. Сколько стоит франчайзинг?//Рестораторъ, 2003.-№7 .-С.12-21.

40.  Коннова Л. Франчайзинг по-українськи//Продукты питания, 2003.-№20 .-С.42-43.

41.  Корольчук О.П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 217с.

42.  Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 944с.

43.  Кочетков Г.Б. Франчайзинг: организация малого бизнеса // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. - 2000. - №4. - С.102-118.

44.  Кривонос А. Ми переживаємо початковий бум франчайзингу // Галицькі контракти. - 2003. - №17-18. - С.46-47.

45.  Кривонос А. Строительство сети чужими руками: Франчайзинговые технологии в ритейле//Торговое дело, 2004.-№7 .-С.14-17.

46.  Кузьмін О.Є., Олексів І.Б.,Фещур Р.В. Планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства//Фінанси України, 2005.-№ 12 .-С. 93-102.

47.  Кулішов В.В. Економіка підприємства:теорія і практика:Навч.посібник .-3-є вид.-К.:Ельга;Ніка-Центр,2004 .-211с.

48.  Лапицкая Л., Чемоданова Е. Франчайзинговая модель организации бизнеса//Маркетинг, 2000.-№3 .-С.105-114.

49.  Лобовко В. Клонирование конкурентов или взаимовыгодный бизнес // Торговое дело. - 2004. - №7. - С.6-12.

50.  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 376с.

51.  Максименко А. Франчайзинговая дилемма // Компаньон. - 2002. - №26 (282). - С.39-41.

52.  Марченко А. На волнах франчайзинга // Секретарь-референт. - 2005. - №2 (27). - С.32-35.

53.  Мирончук Т.В. Визначення розміру франчайзингової винагороди // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво НУ"ЛП", 2004. - №517. - С.53-59.

54.  Мирончук Т.В. Оптимізація структури франчайзингової винагороди // Сучасний соціокультурний простір 2005: Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (26-30 вересня 2005р.). Частина 1. – К.: ТОВ “ТК”Меганом”, 2005. – С.35-38.

55.  Мирончук Т.В. Структура франчайзингової винагороди // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво НУ"ЛП", 2005. - №547. - С.69-76.

56.  Мирончук Т.В. Товарний франчайзинг як перспективна маркетингова стратегія // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту". - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - С.210-212.

57.  Мирончук Т.В. Фактори, що визначають розмір фінансових зобов'язань франчайзі // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 червня 2005 р.) / Відп. ред. Р.А.Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - С.353-355.

58.  Москвич Т. Почти идеальная модель бизнеса. Развитие мировых франчайзинговых сетей//Ресторанная жизнь, 2004.-№7 .-С.26-28.

59.  Мыц Л. Урок франчайзинга // Торговое дело. – 2004. - №6. – С.84-88.

60.  Мюррей Я. Франчайзинг / Пер. с англ. к.э.н. К.Любимова. - СПб.: Питер, 2004. - 144с.

61.  Нечепуренко С.О. Особливості функціонування франчайзингових систем // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2003. - №494. - С.97-102.

62.  Нечепуренко С.О. Проблеми становлення франчайзингу в Україні // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2004. - №504. - С.103-105.

63.  О франчайзинге и не только (интервью с Н.Ченоновой, генеральным директором представительства корпорации Sela в Украине) // Торговое дело. - 2005. - №4. - С.88-93.

64.  Пестрецова О.І., Блоцький С.О. Добрий чарівник гудвіл // Маркетинг в Україні. - 2003. - №3. - С.23-25.

65.  Право на свободу деятельности [Франчайзинг - это организация бизнеса в Украине]//Ресторанная жизнь, 2004.-№7 .-С.6-7.

66.  Пугачова М. Проблеми української економіки очима підприємців//Економіст, 2005.-№ 10 .-С.47-49.

67.  Романчиков В.І., Гаврилюк О.Ю., Любченко А.А. Розвиток та підвищення ефективності регулювання діяльності малого підприємництва // Регіональні перспективи. - 2003. - №2-3 (27-28). - С.18-21.

68.  Руднев Ю. Франчайзинг: преимущества и риски // ММ. Деньги и технологии. - 2002. - №12. - С.52-56.

69.  Рыкова И. Мировой опыт франчайзинга//Маркетолог, 2004.-№4(55) .-С.5-31.

70.  Саврас І.З. Великий бізнес в умовах глобалізації: порівняльна характеристика // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні. Збірник наукових праць. - Острог: Видавництво "Острозька академія", 2003. - С.199-209.

71.  Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство, право. - 2004. - №1. - С.51-54.

72.  Сидоров Я. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу // Підприємництво, господарство, право. - 2004. - №6. - С.31-34.

73.  Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні // Підприємництво, господарство, право. - 2003. - №3. - С.34-36.

74.  Сорокина Т. Франчайзинг продовольственных сетей: как не промахнуться с покупкой франшизы?//Food & Drinks. Продукты и напитки, 2004.-№7 .-С.75.

75.  Суковатий О.В. Франчайзинг як система інноваційного розвитку економіки//Проблеми науки, 2007.-№ 1 .-С. 23-26.

76.  Сулеєвич А. Підводні рифи модної бізнес-моделі, або Критичний погляд на франшизу для малих і середніх підприємств // Синергія. - 2003. - №1 (5). - С.34-41.

77.  Сухорська-Кравець У.Р. Франчайзинг як вид інноваційної діяльності підприємств в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ, 2005. – №2 (66). – Т.1. – С.50-53.

78.  Ткаченко Я. Франчайзинг як специфічна форма підприємницької діяльності: ретроспективний погляд // Вісник КНТЕУ. - 2003. - №6 (спецвипуск). - С.35-40.

79.  Трушенко О.М. Франчайзинг як спосіб розвитку бізнесу // Академічний огляд. - 2004. - №2. - С.88-92.

80.  Формат fast - прибыли. Франчайзинг на рынке "быстрого" общепита//Торговое дело, 2005.-№3 .-С.22-25.

81.  Франчайзинг - путь к мировым стандартам [Мировые лидеры торговли и их раскрученные марки]//Продукты питания, 2003.-№16 .-С.35.

82.  Холленсен С. Глобальный маркетинг / Свен Холленсен; Пер. с англ. Е.Носовой, К.Юрашкевича. - Мн.: Новое знание, 2004. - 832с.

83.  Цират А. Перспективы правового регулирования франчайзинга в Украине//Маркетинг и реклама, 2002.-№7-8 .-С.54-57.

84.  Цират А.В., Кривонос Е.А. Франчайзинг от А до Я: Терминологический словарь. - К.: Ассоциация франчайзинга, 2004. - 72с.

85.  Цірат Г. Виникнення та розвиток франчайзингу//Підприємництво, господарство і право, 2002.-№10 .-С.127-129.

86.  Швагуляк-Шостак О. "Картопляні хати" за франчайзингом // Галицькі контракти. - 2002. - №5. - С.18-19.

87.  Шульгина Л. Общепит под копирку // Компаньон. - 2006. – №4 (468).–С.34-41.

88.  http://fornetti.com.ua/fornetti/system/partnerstwo/

89.  http://7220000.ru/info_fr.html (Цифры и факты о франчайзинге; Каталог франшиз 2006).


Додатки

Додаток –1 : Дані рейтингу http://www.franchiseeurope.com/industries_eng.php?indus=Food"TOP500" Европи серед франчайзерів

European Franchise No. 1

McDonald's Food: Restaurants Overall Ranking: 1

European Franchise No. 2

Fornetti Food: Distribution Overall Ranking: 3

European Franchise No. 3

Burger King Food: Restaurants Overall Ranking: 4

European Franchise No. 4

Punto SMA Food: Other Overall Ranking: 11

European Franchise No. 5

Dia (Carrefour) Food: Supermarkets Overall Ranking: 13

European Franchise No. 6

Vival (Casino) Food: Convenience Stores Overall Ranking: 12

European Franchise No. 7

Cruji Coques Food: Restaurants Overall Ranking: 18

European Franchise No. 8

Paellador Food: Restaurants Overall Ranking: 21

European Franchise No. 9

Kamps Food: Baked Goods Donuts and Pastry Overall Ranking: 24

European Franchise No. 10

Pizza Hut Food: Restaurants Overall Ranking: 25
 # 11 Champion Food: Supermarkets Overall Ranking: 30
 # 12 Depaso Food: Convenience Stores Overall Ranking: 32
 # 13 Intermarch頨Les Mousquetaires) Food: Supermarkets Overall Ranking: 33
 # 14 KFC (Yum Restaurants) Food: Restaurants Overall Ranking: 35
 # 15 8 a Huit (Carrefour) Food: Supermarkets Overall Ranking: 36
 # 16

Subway Profile for Subway Food: Sandwich Bar and Coffee Shop Overall Ranking: 38

 # 17 Shopi(Carrefour) Food: Supermarkets Overall Ranking: 57
 # 18 Domino's Pizza Food: Restaurants Overall Ranking: 60
 # 19 Telepizza Food: Restaurants Overall Ranking: 61
 # 20 Di per Di Food: Supermarkets Overall Ranking: 68
 # 21 # 20 House Coffee Food: Sandwich Bar and Coffee Shop Overall Ranking: 69
 # 22 C1000 Food: Supermarkets Overall Ranking: 80
 # 23 R-Kioski Food: Convenience Stores Overall Ranking: 82
 # 24 Southern Fried Chicken Food: Restaurants Overall Ranking: 88
 # 25 Ecomarche Food: Convenience Stores Overall Ranking: 99
 # 26 Groszek Food: Convenience Stores Overall Ranking: 103
 # 27 A & O Food: Supermarkets Overall Ranking: 110
 # 28 Haagen Dazs Food: Ice Cream and Yoghurt Overall Ranking: 112
 # 29 Centra Food: Convenience Stores Overall Ranking: 116
 # 30 Pressbyran Food: Convenience Stores Overall Ranking: 119
 # 31 Quick Restaurant Food: Restaurants Overall Ranking: 139
 # 32 Baskin-Robbins Food: Ice Cream and Yoghurt Overall Ranking: 142
 # 33 Delifrance Food: Baked Goods Donuts and Pastry Overall Ranking: 143
 # 34 Maxol (Mace) Food: Convenience Stores Overall Ranking: 161
 # 35 O'Brien's Sandwich Bars Food: Sandwich Bar and Coffee Shop Overall Ranking: 165
 # 36 Segafredo Food: Sandwich Bar and Coffee Shop Overall Ranking: 168
 # 37 BonArea Food: Supermarkets Overall Ranking: 177
 # 38 Condis Distop Food: Supermarkets Overall Ranking: 182
 # 39 EMHA Buurtwinkel Food: Other Overall Ranking: 184
 # 40 Thorntons Food: Candy Popcorn and Snacks Overall Ranking: 191
 # 41 Cervecer� Gambrinus Food: Restaurants Overall Ranking: 194
 # 42 Gall & Gall Food: Other Overall Ranking: 193
 # 43 Sibylla Food: Restaurants Overall Ranking: 209
 # 44 Super Valu (Musgraves) Food: Supermarkets Overall Ranking: 207
 # 45 Super de Boer Food: Supermarkets Overall Ranking: 205
 # 46 De Keurslager Food: Products Overall Ranking: 206
 # 47 Super GB Partner (Carrefour) Food: Supermarkets Overall Ranking: 210
 # 48 Albert Heijn Food: Convenience Stores Overall Ranking: 215
 # 49 Marche Plus Food: Supermarkets Overall Ranking: 226
 # 50 Pub's Irlandeses Food: Restaurants Overall Ranking: 228

Джерело: http://www.franchiseeurope.com/industries_eng.php?indus=Food&s=41&l=20


© 2012 Бесплатно рефераты, дипломные работы, курсовые работы и доклады.