рефераты
Главная

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Курсовая работа: Облік доходів від фінасових операцій

Курсовая работа: Облік доходів від фінасових операцій

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: „Фінансовий облік”

на тему: «Облік доходів від фінансових операцій »

ДПТНЗ „ЧВПУ”

2010


РЕЦЕНЗІЯ

На курсову роботу з дисципліни «Фінансовий облік »

Учня *** ІІ курсу,  групи  1Аг-08, на  тему:

«Облік доходів від фінансових операцій»

Зміст курсової роботи ___ відповідає обраній темі.

Курсова робота ___ оформлена відповідно до методичних вимог.

Позитивними моментами курсової роботи є:

1)________________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) ______________________________________________________

4) _______________________________________________________

5) ______________________________________________________

Основними недоліками курсової роботи є:

1) _______________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) _______________________________________________________

4) _______________________________________________________

5) _______________________________________________________

Загальний висновок:

Курсова робота ___ допускається до захисту. В разі усунення недоліків курсова робота попередньо може бути оцінена на _________________ .

„___”_______200__р.                                        _______________

 дата                                                              (підпис викладача)

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Фінансова діяльність підприємства

1.1 Особливості фінансової діяльності підприємства

1.2 Облік фінансової діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2 Облік доходів від фінансових операцій

2.1 Облік доходів підприємства

2.2 Облік доходів від фінансових операцій

РОЗДІЛ 3 Порядок ведення фінансових результатів за видами діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Вступ

Актуальність теми курсової роботи. Основною місією ефективної фінансової діяльності є одержання власниками максимальної економічної вигоди в результаті функціонування підприємства. Реалізації цієї місії сприяють одержання приросту рентабельності власного капіталу, підтримання належного рівня платоспроможності (ліквідності) як на поточну дату, так і на перспективу, забезпечення розширеного відтворення внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів тощо.

Тому актуальним завданням для суб’єктів господарювання постало удосконалення форм і методів фінансового забезпечення функціонування підприємства, тобто дослідження обліку доходів від фінансових операцій.

Метою курсової роботи є оволодіння теоретичними та практичними знаннями з обраної теми.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

−  розглянути особливості фінансової діяльності, та обліку фінансової діяльності підприємства;

−  вивчити облік доходів підприємства та облік доходів від фінансових операцій.

−  визначити порядок ведення фінансових результатів за видами діяльності.

Предмет курсової роботи - обліку доходів від фінансових операцій.

Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стали:

−  підручники;

−  навчальні посібники;

−  статті друкованих видань;

−  інтернет-видання;

−  нормативно-правова база, в тому числі ПСБО.

В останні роки відчувається значна зацікавленість українських вчених до даної теми. Цьому аналізу присвячені праці Ткачнеко Н.М., Сопко В., Остапюк М.Я., Грабова Н.М.,  Бабич В.В., Свидерський Е.И., Павлюк І.М., Партин Г.О., Кузьмінский А.М., Кузьмінский Ю.А., Чацкіс Є.Д., Кіндрацька Л.М., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Бирюкова И.К., Кодрянский А.В., Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., та інші науковці.

Методи, які будуть використані при написанні курсової роботи:

–  описовий;

–  порівняльний;

–  аналітичний.


Розділ 1 Фінансова діяльність підприємства

1.1     Особливості фінансової діяльності підприємства

Згідно з П(С)БО, інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Отже, ця діяльність пов’язана з ефективним вкладенням залученого капіталу.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях таких розділів балансу:

– «Необоротні активи»;

– «Поточні фінансові інвестиції» (фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент).

До типових прикладів руху коштів у результаті інвестиційної діяльності можна віднести такі:

– придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

– отримання відсотків, дивідендів;

– дезінвестиції.

Під інвестиційними можна розуміти всі вкладення підприємства (як довгострокового, так і поточного характеру), що здійснюються з метою забезпечення приросту вартості його майна.

Успішна інвестиційна та операційна підприємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту, тобто достатнього обсягу капіталу. Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансових ресурсів називається фінансуванням. З іншого боку, система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю. Згідно з П(С)БО фінансова діяльність - діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділами:

«Власний капітал»;

«Довгострокові зобов’язання»;

«Поточні зобов’язання».

До типових прикладів руху коштів у результаті фінансової діяльності слід віднести:

– надходження власного капіталу;

– отримання позичок;

– погашення позичок;

– сплата дивідендів.

Фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання

Суттєвою причиною кризового стану багатьох вітчизняних підприємств є неналежне виконання фінансовими службами покладених на них функцій і завдань, зокрема відсутність фінансового планування (бюджетування) та аналізу, управління ризиками, роботи щодо оптимізації структури активів та пасивів тощо.

Для підприємств малого бізнесу, як правило, характерною є централізація всіх управлінських функцій, у т.ч. і функції управління фінансами на рівні керівника підприємства, який досить часто є і його власником (або співвласником). Якщо необхідно він звертається до послуг зовнішніх консультантів, аудиторів. Бухгалтерську роботу на таких підприємствах досить часто виконує бухгалтер-сумісник.

На середніх за величиною підприємствах відповідальність за управління фінансами, як правило, покладається на головного бухгалтера, який підбирається таким чином, щоб його рівень кваліфікації дозволяв виконувати функції фінансового менеджера. Принципові рішення щодо управління фінансами на таких підприємствах приймаються за узгодженістю між головним бухгалтером і директором.

На великих підприємствах прийняття рішень у галузі управління фінансами є компетенцією фінансового директора. Розрізняють функціональну, дивізіональну та матричну організаційні структури.

Характерною для функціональної структури є концентрація на рівні окремих відділів однотипних чи споріднених функціональних завдань з метою забезпечення ефективності їх виконання за рахунок переваг спеціалізації.

Як недолік такої структури можна відзначити низький рівень координації роботи різних функціональних підрозділів.

Для великих підприємств чи концернів типовою є дивізіональна організаційна структура. Переваги такої форми організації полягають у можливості поєднання стратегічної лінії центрального керівництва та переваг спеціалізації на місцях.

Серед недоліків дивізіональної структури організації підприємства здебільшого виділяють зростання адміністративно-управлінських витрат, певний рівень дублювання окремих функцій тощо.

В основі матричної організаційної структури лежить виокремлення сегментів діяльності залежно від обраних критеріїв без утворення окремих функціональних одиниць. Сегментація здійснюється в розрізі окремих проектів, продуктів, цілей тощо за горизонтальним принципом.

1.2  Облік фінансової діяльності підприємства

облік фінансовий доход підприємство

Відповідно до стандарту бухгалтерського обліку фінансові інвестиції є активами, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До фінансових інвестицій відносять такі активи, які можуть приносити вигоду лише фактом свого існування, без будь-яких зусиль з боку тримача.

До фінансових інвестицій належать:

– акції, а також інші цінні папери (облігації підприємств або державних і місцевих позик);

– кошти даного підприємства, які вкладені у статутний капітал інших підприємств на території України та за кордоном.

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі, інші інвестиції пов’язаним сторонам, інвестиції непов’язаним сторонам) та 35 «Поточні фінансові інвестиції» (еквіваленти грошових коштів, інші поточні фінансові інвестиції).

Отримання доходу від участі в капіталі асоційованих підприємств, від спільної діяльності та дочірніх підприємств відображається в усіх випадках записом:

Д 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

(відповідно субрахунки 141, 142, 143);

К 72 «Доходи від участі в капіталів»

(відповідно субрахунки 721, 722, 723).

Проте інвестиційна діяльність – значно ширше поняття «участь підприємства в капіталі».

Інвестиційна діяльність пов’язана з придбанням і продажем довгострокових (необоротних) активів і короткострокових (оборотних) фінансових активів, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів (вартість придбаних основних засобів, необоротних і нематеріальних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій – дивіденди, проценти).

Для обліку таких операцій призначені рахунки 96 «Витрати від участі в капіталі» та 97 «Інші витрати», на яких відображаються втрати від зміни вартості капіталу, що використовується у спільній діяльності двох чи декількох підприємств за методом участі в капіталі. При спільній операційній діяльності капітал інвестора може збільшуватися чи зменшуватися внаслідок збільшення (зменшення) його частки в об’єкті інвестування. Капітал також може вкладатися в асоційовані та дочірні підприємства.

– Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має такі субрахунки:

– 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»;

– 962 «Втрати від спільної діяльності»;

– 963 «Втрати інвестицій в дочірні підприємства».

– У дебет рахунка 96 списуються втрати, завдані внаслідок отримання асоційованим підприємством збитків, переоцінки активів, збитків дочірніх та спільних підприємств тощо. При цьому складається запис:

Д 96 «Втрати від участі в капіталі»;

К 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

У кінці місяця рахунок 96 закривається:

Д 79 «Фінансові результати» субрахунок 793 «Результати іншої звичайної діяльності»;

К 96 «Втрати від участі в капіталі».

Інші витрати, хоча й виникають у процесі операційної діяльності, але не відносяться до процесу виробництва і збуту, а пов’язуються з інвестиціями. До таких витрат належать:

-  залишкова вартість і витрати на реалізацію фінансових інвестицій;

-  залишкова вартість і витрати на реалізацію необоротних активів;

-   залишкова вартість і витрати на реалізацію майнових комплексі;

-  витрати активів та зобов’язань не операційної діяльності від зміни

курсу гривні до іноземної валюти;

-  уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій;

-  залишкова вартість списаних необоротних активів і витрат, пов’язаних із ліквідацією (розукомплектовування, демонтаж та ін..);

-  інші витрати звичайної діяльності;

-  виплата страхових сум і страхових відшкодувань (у страхових установах);

-  перестрахування (у страхових установах).

На рахунку 97 «Інші витрати» виділяється 9 субрахунків, що видно з вищенаведеного переліку витрат. Із можливих дев’яти сім субрахунків використовуються на промислових підприємствах.

У дебеті рахунка 97 «Інші витрати» відображаються такі витрати:

Д 97 «Інші витрати»;

К 10 «Основні засоби» (списання й уцінка основних засобів);

К 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (списання й уцінка необоротних активів);

К 12 «Нематеріальні активи» (списання й уцінка нематеріальних активів);

К 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (списання й уцінка фінансових інвестицій);

К 15 «Капітальні інвестиції» (списання й уцінка капітальних інвестицій);

К 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» (списання боргів);

К 30 «Каса» (курсові різниці);

К 31 «Рахунки в банках» (курсові різниці);

К 35 «Поточні фінансові інвестиції» (реалізація фінансових інвестицій);

К 68 «Розрахунки за іншими операціями» (витрати звичайної діяльності).

Зібрані протягом місяця витрати повинні списуватися на фінансові результати:

Д 79 «Фінансові результати» субрахунок «Результат іншої звичайної діяльності»;

К 97 «Інші витрати».


Розділ 2 Облік доходів від фінансових операцій

2.1     Облік доходів підприємства

Визнання доходу і достовірна його оцінка – необхідна інформація для відображення її у фінансовій звітності. У свою чергу, фінансова звітність необхідна для забезпечення інформацією потенціальних інвесторів, власників підприємства, кредиторів та інших її користувачів, так як у більш вигідному світлі показує фінансовий стан підприємства.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

У бухгалтерському обліку доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, унаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

Для того щоб відображати у бухгалтерському обліку і складанні фінансової звітності, зокрема, Звіту про фінансові результати, події,  пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за видами діяльності.

Дохід визнається за додержання таких умов:

1.  при збільшенні активу або погашенні  зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників підприємства);

2.  оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає принципу обачливості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов’язань і витрат та завищенню активів і доходів підприємства. Цей принцип передбачає вибір методу оцінки.

Можливість достовірної оцінки – основна умова визнання доходів. У бухгалтерському обліку доходів відображається у сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигодами, які надходять на підприємство і не приводять, до збільшення власного капіталу, суми, одержані від імені третіх осіб, а саме:

– податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів;

– надходження за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

– попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, послуг);

– завдаток під заставу або в погашення позики, якщо не передбачено відповідним договором;

– надходження, що належать іншим особам.

Разом з тим, зазначені суми н включаються лише до суми чистого доходу підприємства.

Для обліку доходів Планом рахунків передбачено клас 7 рахунків – «Доходи і результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки відображають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки починають новий звітний період з нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за певний період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при складанні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять місяців). У кінці періоду рахунки доходів (як,  доречі,  і рахунки витрат) закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкція до нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та витрат щомісяця або по закінченні звітного року.

Правильне визнання доходів, що відносяться до звітного періоду, це лише перший основний крок для процесу визначення прибутку підприємств. Другим вирішальним кроком цього процесу є визнання витрат,  пов’язаних з отриманням визнаних доходів.

У бухгалтерському обліку облік доходів і витрат здійснюється з дотриманням таких принципів:

-  нарахування;

-  відповідності доходів та витрат.

Принцип нарахування полягає в тому, що бухгалтерському обліку, фінансовій звітності доходи відображаються в момент їх виникнення, незалежно від надходження або сплати грошових коштів.

Принцип відповідності доходів і витрат полягає в такому:

– витрати визнаються витратами періоду в той момент, коли відбувається визнання доходу, для якого їх було здійснено;

– якщо певні витрати були понесені, але їх неможливо пов’язати з доходом певного періоду, то такі витрати визнаються витратами того періоду, в якому їх було здійснено;

– якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати систематично розподіляються між відповідними періодами.

Схематично взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат має представлений на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат

Рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності» застосовуються для обліку доходів таким чином:

За кредитом рахунків класу 7 – валовий дохід.

За дебетом рахунків класу 7 (крім рахунка 76 «Страхові платежі»):

– ПДВ;

– акцизний збір;

Інші непрямі платежі, включені до ціни продажу.

Після чого на фінансовий результат діяльності підприємства віноситься сума чистого доходу.

Фінансова звітність, складена згідно з принципом нарахування, інформує користувача не лише про проведені операції, які супроводжувались виплатою або одержанням грошових коштів, але й про зобов’язання сплатити грошові кошти в майбутньому, та про ресурси, наведені у грошовому виразі, що будуть отримані у майбутньому.

Визнані у бухгалтерському обліку доходи класифікуються за такою схемою 2.2

Рис. 2.2 Класифікація доходів

Планом рахунків для відображення доходів у бухгалтерському обліку передбачені рахунки:

70 «Дохід від реалізації»
71 «Інший операційний дохід»
72 «Дохід від участі в капіталі»
73 «Інші фінансові доходи»
74 «Інші доходи»
75 «Надзвичайні доходи»
76 «Страхові платежі»
79 «Фінансові результати»

Закінчується клас 7 рахунків 79 рахунком «Фінансові результати». Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій і є операційним порівняльним рахунком.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів; за дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка у разі його закриття списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутку (непокриті збитки)» і відображається у бухгалтерському балансі.

Рахунок 79 «Фінансові результати» має також субрахунок:

791 «Результат операційної діяльності»;

792 «Результат фінансових операцій»;

793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

794 «Результат надзвичайних подій».

Закриття рахунка 79 «Фінансові результати» здійснюється по закінченні звітного періоду (місяця чи календарного року).

Планом рахунків співвідношення доходів і витрат діяльності підприємства визначено спеціальними рахунками, класифікація яких за групами наведено у таблиці 2.1:

Таблиця 2.1

Співвідношення доходів і витрат діяльності підприємства

Найменування рахунків витрат № рахунка Найменування рахунків доходів
90 Собівартість реалізації 70 Доходи від реалізації
91 Загальновиробничі витрати
92 Адміністративні витрати
93 Витрати на збут
94 Інші витрати операційної діяльності 71 Інший операційний дохід
95 Фінансові витрати 73 Інші фінансові доходи
96 Витрати від участі в капіталі 72 Дохід від участі в капіталі
97 Інші витрати 74 Інші доходи
98 Податок на прибуток
99 Надзвичайні витрати 75 Надзвичайні доходи
76 Страхові платежі
79 Фінансові результати

 

2.2     Облік доходів від фінансових операцій

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Для обліку доходів від фінансових інвестицій в інші підприємства Планом рахунків призначено пасивні рахунки:

72 „Дохід від участі в капіталі”

73 „ інші фінансові доходи”

Рахунок 72 „Дохід від участі в капіталі” використовується для відображення прибутку, одержаного від інвестицій здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких проводиться за методом участі в капіталі.

За кредитом рахунка відображується збільшення доходу; за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 „фінансові результати”. Рахунок 72 „Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:

721 „Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

722 „Дохід від спільної діяльності”

723 „Дохід від інвестицій у дочірні підприємства”

Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму відповідного збільшення або зменшення частки інвестору власному капіталі об’єкта інвестування.

У цьому випадку рахунок 72 „дохід від участі в капіталі” буде кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунка 141 „Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”. Так, за кредитом рахунка 721 „Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства” відображується частка приросту капіталу, одержана асоційованим підприємством у звітному періоді внаслідок інвестування  іншого підприємства. За кредитом рахунка 722 „Дохід від спільної діяльності” відображується частка приросту капіталу, зароблена підприємством у звітному періоді внаслідок інвестування спільного підприємства. За кредитом рахунка 723 „Дохід від інвестицій в дочірні підприємства” відображається частка приросту капіталу, одержана материнським (холдинговим) підприємством у звітному періоду внаслідок інвестування дочірнього підприємства.

Рахунок 73 „Інші фінансові доходи” використовується для відображення дивідендів, відсотків та інших доходів, одержаних від фінансових інвестицій Останній має таки субрахунки:

731 „Дивіденди одержані”

732 „Відсотки одержані”

733 „Інші доходи від фінансових операцій”

За кредитом рахунка 731 „дивіденди одержані” відображуються суми дивідендів, нараховані до одержання. За кредитом рахунка 732 „Відсотки одержані” відображуються суми відсотків, нараховані до одержання. За кредитом рахунка 733 „Інші доходи від фінансових операцій” відображуються суми інших інвестиційних доходів, нараховані до одержання.

Наприкінці звітного періоду сальдо рахунків 72 „дохід від участі в капіталі”, 73 „Інші фінансові доходи”, 95 „Фінансові витрати”, 96 „Витрати від участі в капіталі” списуються на субрахунок 792 „Результат фінансових операцій”, що дає змогу визначити результат від фінансової діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів ведеться за кожним об’єктом інвестування. Первинними документами для обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів є довідки бухгалтерії.

Розглянемо за допомогою таблиці, як відображується в обліку інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Додаток 1

Наведемо приклади операцій, пов’язані з одержанням інших фінансових доходів і здійсненням інших фінансових витрат. Додаток  2


Розділ 3 Порядок визначення фінансових результатів за видами діяльності

Фінансовий результат – це кінцевий економічний результат діяльності підприємства, що виражається у формі прибутку або збитку.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності методом зіставлення отриманих доходів та понесених витрат у звітному періоді.

Облік та узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку

79 „Фінансові результати”.

У кредиті рахунка 79 „Фінансові результати” показуються суми, списані в порядку закриття рахунків обліку доходів, а в дебеті – суми, списані в порядку закриття рахунків обліку витрат, та належна сума нарахованого податку на прибуток.

У кінці звітного періоду, при закритті рахунка, його сальдо списується на рахунок 44 „Нерозділені прибутки (непокриті збитки)”.

При списанні фінансового результату в обліку складаються такі проведення:

1. На суму чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства:

Дебет 79 „Фінансові результати”;

Кредит 441 „Прибуток нерозподілений”.

2. На суму збитку:

Дебет 442 „Непокриті збитки”;

Кредит 79 „Фінансові результати”.

Рахунок 79 „Фінансові результати” має такі субрахунки

791 „Результати операційної діяльності”;

792 „Результат фінансових операцій”;

793 „Результат від іншої звичайної діяльності”;

794 „Результат надзвичайних подій”.

На субрахунку 791 „Фінансовий результат від операційної діяльності” визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину доходу. Операційною є основна діяльність підприємства, а також інші види  діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. За кредитом субрахунка порядком закриття рахунків показується сума доходів, отриманих від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності; за дебетом субрахунка – сума собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Порядок визначення фінансових результатів від операційної діяльності подано на цій схемі: Додаток 3.

На субрахунку 792 „Результат фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. У кредиті субрахунка показується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінанансових доходів; у дебеті – списання фінансових витрат та витрат від участі в капіталі.

Порядок визначання результатів від фінансових операцій зображено на схемі: Додаток 4.

На субрахунку 793 „Результат від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. У кредиті рахунка показується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності; у дебеті – списання інших витрат.

Порядок визначення результату від іншої звичайної діяльності зображено на схемі: Додаток 5

На субрахунку 794 „Результат надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. У кредиті субрахунка показується списання доходів, одержаних від надзвичайних подій; у дебеті -  списання витрат від надзвичайних подій.

Порядок визначення результатів від надзвичайних подій показано на схемі: Додаток 6


висновки

Управління підприємством – складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. У ринкових умовах діяльність підприємства становить комплекс взаємопов’язаних господарських процесів, що залежать від численних і різноманітних факторів. Як правило, будучи тісно пов’язаними, зазначені фактори нерідко різнонаправлено впливають на результати функціонування підприємства, а значить, і на його фінансову стійкість.

Фінансова діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання

Фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток, що отримало підприємство у певному періоді. Для визнання фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Облік витрат та доходів дозволяє оцінити фінансову діяльність підприємства, і визначити правильність ведення ним підприємницької діяльності та організацію фінансової звітності.

Витрати та доходи - це найважливіша частина фінансової діяльності підприємства, тому з порядком їх здійснення, обліку і розподілу повинно бути все зрозуміло.

Метою контролю операцій з обліку доходів і результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів та формування фінансових результатів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових peгістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці.

Успішна інвестиційна та операційна підприємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту, тобто достатнього обсягу капіталу. Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансових ресурсів називається фінансуванням. З іншого боку, система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю. Згідно з П(С)БО фінансова діяльність - діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства.

Визнання доходу і достовірна його оцінка – необхідна інформація для відображення її у фінансовій звітності. У свою чергу, фінансова звітність необхідна для забезпечення інформацією потенціальних інвесторів, власників підприємства, кредиторів та інших її користувачів, так як у більш вигідному світлі показує фінансовий стан підприємства.

Ефективністю фінансової діяльності є одержання власниками максимальної економічної вигоди в результаті функціонування підприємства. Реалізації цієї місії сприяють одержання приросту рентабельності власного капіталу, підтримання належного рівня платоспроможності (ліквідності) як на поточну дату, так і на перспективу, забезпечення розширеного відтворення внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів тощо.

Суттєвою причиною кризового стану багатьох вітчизняних підприємств є неналежне виконання фінансовими службами покладених на них функцій і завдань, зокрема відсутність фінансового планування (бюджетування) та аналізу, управління ризиками, роботи щодо оптимізації структури активів та пасивів тощо.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ткачнеко Н.М.-Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності.- Бухгалтерський облік-К.:ВТОв "АСК" .1996.- 512с

2. Сопко В.-Бухгалтерський облік.- К.: КНЕУ, 1998.- 448с.

3. Остапюк М.Я., Лучко.- Теорія бух обліку (історичні і методологічні аспекти).- Ужгород, УжДУ, 1998

4. Грабова Н.М. /Під ред.М.В. Кужельного/.-Теорія бухгалтерського обліку-К.: А.С.К., 1998.- 223с.

5. Бабич В.В., Свидерський Е.И.-Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса на Украине.- К.: ОНПИ ЛІБРА, 1995.

6. Павлюк І.М..-Рекомендації ведення бух. обліку. Коломия, 1996.- 160с

7. За ред. Н.І. Ценклер-Довідник з бухгалтерського обліку Ужгород: ІВА, 2000, 356с.

8. Партин Г.О.-Бухгалтерський облік: основи теорії та практики-К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.-245с.

9. Кузьмінский А.М., Кузьмінский Ю.А.-Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: "Все про бух. Облік", 1999.-с.288

10. Сопко В., ЗавгороднійВ.-Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. К.: КНЕУ, 2000.-260с.

11. Чацкіс Є.Д, ЛисюкО.М.-Бухгалтерський облік: основи теорії і практики. Донецьк: Сталкер, 1999-272с.

12. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України К.: КНЕУ, 1999.-432с.

13. Грабова Н.Н., Добровський В.Н.-Бухгалтерский учет і производственних и торгових предприятиях К.: А.С.К.,2000.-624с.

14. Бирюкова И.К., Кодрянский А.В. Бухгалтерський учет в Украине.-К.: Знання, 1998.- 408с

15. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М.-Бухоблік: облікова політика і план рахунків, стандарти рахунків, звітність. Житомир: ПП «Рута», 2001.- 512с.

16. Бутинець Ф.Ф.-Історія бухгалтерського обліку Ч.1-Житомир: ПП «Рута», 2001.- 512с.

17. Бутинець Ф.Ф.-Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний пос.-К.: Знання, 2005.

18. Грабова Н.М.-Теорія бухгалтерського обліку. К.:А.С.К., 2003.– 266с.

19. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. К.: КНЕУ, 2003.-483с.

20.      Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Б 94 Навч посібник: / За Заг. Ред. Ю. А. Кузмінського – К.: КНЕУ 2007. – 648с.


Додаток 1

Кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку доходу від участі в капіталі

з/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн

Кореспондуючі рахунки
Дебет Кред.
1

Здійснено інвестиції в асоційовані або

спільні підприємства

2000 141 311
2 Відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі:
а) частка чистого прибутку асоційованого підприємства, одержана ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій; 200 141 721
б) частка чистого прибутку спільного підприємства, одержана ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій; 120 141 722
в) Частка чистого прибутку дочірнього підприємства, одержана ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій; 130 141 723
3 Нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методо участі в капіталі 124 373 141
4 Відображення інвестором частини збитку в складі  втрат від участі в капіталі(якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток), що зменшує суму інвестицій дочірнє, асоційоване або спільне підприємство 200 96 141
5 Віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій (200+120+130) 450 72 792
6 Списано витрати від участі в капіталі , одержані за рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій 200 792 96

Додаток 2

Кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку інших фінансових доходів та інших фінансових витрат

з/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет Кред.

 

1

Нараховано суму дивідендів, відсотків,

роялті , що підлягають отриманню

150 373 73

 

2 У разі здійснення фінансових інвестицій у цінні папери, що передбачають нарахування (отримання) за ними відсотків (крім інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі) щомісяця або не рідше як один раз на квартал, сума відсотків яка припадає на даний місяць (квартал), відноситься до складу доходів звітного періоду 120 373 73

 

3 Витрати на фінансову оренду активів 100 95 685

 

4 Нараховано витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу 20 95 684

 

5 Відображено дисконт за операціями з векселями 80 95 34

 

6 Віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій (150 + 120) 270 73 792

 

7 Списано фінансові витрати за рік для визначення фінансового результату від фінансових операцій (100 + 20 + 80) 200 792 95

Додаток 3

Порядок визначення фінансових результатів від операційної діяльності


Додаток 4

Порядок визначання результатів від фінансових операцій


Додаток 5

Порядок визначення результату від іншої звичайної діяльності


Додаток 6

Порядок визначення результатів від надзвичайних подій


© 2012 Бесплатно рефераты, дипломные работы, курсовые работы и доклады.