рефераты
Главная

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Курсовая работа: Фінансовий аналіз комерційного банку

Курсовая работа: Фінансовий аналіз комерційного банку

Зміст

ВСТУП

1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК»

2. Аналіз активів та пасивів ПАТ «УНІКОМБАНК»

3. Аналіз фінансової стійкості ПАТ «УНІКОМБАНК»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується в суспільстві за результатами аналізу надійності як окремих кредитних установ, так і банківської системи загалом. Це потребує розроблення адекватних методичних підходів до аналізу діяльності банків, які б сприяли більшій прозорості та прогнозованості всієї банківської системи. Щоб виконувати взяту на себе місію збереження та примноження суспільного капіталу, банки мусять постійно підвищувати ефективність діяльності та вдосконалювати аналітичний інструментарій, застосовуваний у процесі управління. Отже, за умов високої конкуренції та нестабільності фінансових ринків проблеми аналізу та об’єктивної оцінки діяльності кредитних установ стають усе актуальнішими.

Головною метою даного дослідження було ознайомитись з організаційною структурою банку; проаналізувати та оцінити фінансовий стан банку.

Об’єкт дослідження – прибуток ПАТ «УНІКОМБАНК».

Предмет дослідження – система управління прибутком ПАТ «УНІКОМБАНК».


1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УНІКОМБАНК” (далі - Банк) зареєстровано та розташовано за адресою: Україна, 83048, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 202, А. Організаційно-правова форма банку – акціонерне товариство. Тип товариства – публічне.

Банк є юридичною особою з приватною формою власності та з мережею філій, які розташовані у межах України:

­  Калінінська філія, розташована за адресою м. Донецьк, б. Шевченка, 52 (код 394341, ЄГРПОУ 26481675);

­  Київська філія, розташована за адресою м. Донецьк, вул. Артема, 112 (код 394675, ЄГРПОУ 34225477);

­  Харківська філія, розташована за адресою м. Харків, вул. Леніна, 35а (код 350006, ЄГРПОУ 35127777).

Стратегічна мета Банку - стати високотехнологічним, мобільним, клієнто-орієнтованим Банком європейського рівня сервісу, що швидко розвивається та забезпечує потреби кожного клієнта, у тому числі приватного, корпоративного на всій території України; досягти в банківських послугах високої якості й надійності, забезпечуючи заощадження внесків своїх клієнтів й їхнє пріоритетне вкладення в економіку України.

Відповідно до затвердженої Стратегії розвитку стратегічними цілями Банку є збільшення активів,виконання плану капіталізації, обов’язкове дотримання всіх економічних нормативів, дотримання прибутковості минулих років банківського сервісу та її нарощування шляхом постійного моніторингу ринку послуг, що пропонуються, вивчення й формування потреб своїх клієнтів у банківському сервісі із урахуванням політики діючих ризиків у період фінансової кризи, проявляючи гнучкий підхід до запитів клієнтів і зважено задовольняючи їх потреби.

Банк відноситься до універсальних фінансово-кредитних установ та надає широкий спектр банківських послуг відповідно до переліку операцій, на здійснення яких Банком отримано банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України. Банк не є спеціалізованим банком.

Положення про порядок визначення очікуваного фінансового результату ПАТ «УНІКОМБАНК» (далі – Положення) розроблене на підставі Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про оподаткування прибутку підприємств», нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів ПАТ «УНІКОМБАНК

Головні зусилля Банку були спрямовані на поширення клієнтської бази та постійне вдосконалення якості послуг, що надаються клієнтам.

Фінансове планування є частиною загального процесу планування, яке включає:

-  стратегічне планування розвитку банку в частині визначення концепції його розвитку та формування стратегічних цілей;

-  тактичне планування в частині складання бізнес-планів;

-  оперативне планування у частині встановлення конкретних завдань щодо досягнення стратегічних і тактичних цілей.


Рис. 1.1. Система управління прибутком ПАТ «УНІКОМБАНК»

Для ПАТ «УНІКОМБАНК» характерна матрична структури управління. Для матричної структури управління характерне закріплення в організаційній структурі банку двох напрямів управління: вертикальний напрям являє собою управління основними й забезпечуючими структурними підрозділами банку, горизонтальний – управління окремими проектами й програмами, для реалізації яких залучаються персонал і ресурси інших підрозділів банку. Матрична структура управління може розглядатися як накладення проектної структури на лінійно-функціональну структуру управління.

Контроль є головною умовою ефективності процесу бюджетування. Особливість гнучкого бюджету пов'язана з відмінностями в поведінці змінних та постійних доходів і витрат і він є "комплектом", що складається з декількох фіксованих бюджетів, кожний з яких відповідає певному обсягу операцій. З метою здійснення контролю виконання бюджету гнучкий бюджет розраховується виходячи з фактичних обсягів банківських продуктів та планових цін на них. Це забезпечує зі ставність планових і фактичних даних.

Використання гнучких бюджетів дозволяє розділити сукупне відхилення планових даних від фактичних на два відхилення:

-  відхилення, викликане зміною обсягу операцій порівняно з тим, що планується (різниця між показниками гнучкого і планового бюджету);

-  відхилення від гнучкого бюджету (різниця між фактичними результатами діяльності і показниками гнучкого бюджету).

Таким чином, проаналізувавши показники фінансових результатів діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» за період 2008-2010 років, слід відмітити зростання показників рентабельності та дохідності, що вказує на ефективну процентну, кредитну та депозитну політики, ефективність залучення та розміщення коштів, створює передумови для подальшого розширення обсягів діяльності банку та його капіталізації.

Досліджено показники прибутку банку за період аналізу та встановлено тенденцію до його росту, при цьому на систему управління прибутком банку в 2010 році негативно вплинула світова фінансова криза, що призвело до зниження ефективності управління прибутком та невиконанні планових показників доходів та прибутку ПАТ «УНІКОМБАНК».


2. Аналіз активів та пасивів ПАТ «УНІКОМБАНК»

Основними факторами, які впливали на діяльність банку в 2008-2010 рр., було погіршення стану економічної кон’юнктури та ділової активності на рівні всіх суб'єктів-клієнтів банку внаслідок впливу світової фінансової кризи.

За період аналізу (табл. 2.1) спостерігалося зростання валюти балансу на 4096807 тис. грн. або на 22,22%, що вказує на розширення господарської діяльності ПАТ «УНІКОМБАНК» в 2008-2010 р.

Таблиця 2.1 Динаміка та структура пасивів ПАТ «УНІКОМБАНК» з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Пасиви На 1.01.2009 На 1.01.2010 На 1.01.2011

 

сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, %
1. Зобов'язання 15963019 86.57 17429872 89.58 20509333 91.01

 

2. Власний капітал 4952844 26.86 4053830 20.84 2026915 8.99

 

Усього пасивів 18439441 100.00 19456787 100.00 22536248 100

 

В той же час зростання джерел фінансування було пов’язано насамперед з ростом зобов’язань банку на 4546314 тис. грн. або на 28,48%, в той час як власний капітал банку зменшився на 2026915 тис. грн. або на 59,08%, що відбулося внаслідок накопичення непокритих збитків. В структурі джерел фінансування переважали, що типово для банківської діяльності, зобов’язання, при цьому їх питома вага зросла з 86,57% станом на 1.01.2009 р. до 891,01% станом на 1.01.2011 р., що вказує на політику банку розширення банківської діяльності саме за рахунок активізації залучення коштів через депозитні та інші операції.

В складі власного капіталу ПАТ «УНІКОМБАНК» відбулося зростання величини непокритого збитку на 519392 тис. грн. або у 2,6 рази та зменшення чистих активів, що належать акціонерам (учасникам) банку, на 2476422 тис. грн. (табл. 2.2), що загалом призвело до зменшення власного капіталу банку.

Таблиця 2.2 Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «УНІКОМБАНК» з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Пасиви На 1.01.2009 На 1.01.2010 На 1.01.2011

 

сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, %
Статутний капітал 2000000 40.38 2000000 49.34 2000000 98.67

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 145197 2.93 -374195 -9.23 -374195 -18.46

 

Резервні та інші фонди банку 331225 6.69 401110 9.89 401110 19.79

 

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 2476422 50.00 2026915 50.00 0 0.00

 

Частка меншості 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 

Усього власного капіталу та частка меншості 4952844 100.00 4053830 100.00 2026915 100.00

 

В той же час резерви та інші фонди банку зросли на 69885 або на 21,1%, при цьому основними складовими власного капіталу банку був статутний капітал та чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку.

рентабельність ліквідність прибуток фінансовий

Таблиця 2.3 Динаміка та структура зобов'язань ПАТ «УНІКОМБАНК» з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Зобов'язання На 1.01.2009 На 1.01.2010 На 1.01.2011

 

сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, %
Кошти банків 5311190 33.27 8172014 46.89 8419115 41.05

 

Кошти клієнтів 9767092 61.19 6985469 40.08 10932393 53.30

 

Інші залучені кошти 724764 4.54 536066 3.08 498936 2.43

 

Зобов’язання поточного податку на прибуток 435 0.00 0 0.00 0 0.00

 

Відстрочені податкові зобов’язання 1735 0.01 1265 0.01 7575 0.04

 

Резерви за зобов’язаннями 6183 0.04 1123 0.01 3415 0.02

 

Інші фінансові зобов'язання 41967 0.26 1461670 8.39 597489 2.91

 

Інші зобов'язання 9374 0.06 8245 0.05 10265 0.05

 

Субординований борг 100279 0.63 264020 1.51 848319 4.14

 

Усього зобов'язань 15963019 100.00 17429872 100.00 20509333 100.00

 

Незважаючи на ріст зобов’язань банку (табл. 2.3), спостерігалося негативні тенденції зменшення питомої ваги найбільшого складника зобов’язань банку – коштів клієнтів з 61,19% станом на 1.01.2009 р. до 53,3% станом на 1.01.2011 р.(незважаючи на зростання загального обсягу коштів клієнтів на 1165301 тис. грн. за період аналізу), що вказує як на зменшення загального рівня довіри населення до банківських депозитних продуктів, так і на неефективність депозитної політики ПАТ «УНІКОМБАНК». В той же час спостерігалося зростання коштів банків на 3107925 тис. грн. або на 58,52% в загальній величині та на 7,78% в питомій вазі зобов’язань банку. Субординований борг банку зріс на 748040 тис. грн. або у 8,5 разів, що вказує на політику залучення коштів банком з зовнішніх джерел.

Активи ПАТ «УНІКОМБАНК» за період аналізу зросли на 4096807 тис. грн. або у 1,22 рази (табл. 2. 4), при цьому найбільше за 2008-2010 рр. зросли грошові кошти та їх еквіваленти (на 1284954 тис. грн. або у 1,96 рази), кредити та заборгованість клієнтів(на 3440415 тис. грн. або у 1,22 рази), інші фінансові активи (на 543978 тис. грн. або у 6,04 рази), що вказує на адекватну реакцію банку нарощування кредитного портфеля відповідно до динаміки росту його активів, а також на ріст високоліквідних активів на вихід банку на фінансові ринки і розміщення коштів на них.


Таблиця 2.4 Динаміка та структура активів ПАТ «УНІКОМБАНК» з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Активи На 1.01.2009 На 1.01.2010 На 1.01.2011

 

сума, тис. грн.. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, %
Грошові кошти та їх еквіваленти 1343545 7.29 1542041 7.93 2628499 11.66

 

Торгові цінні папери 636933 3.45 530341 2.73 541510 2.40

 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 30000 0.16 0 0.00 418093 1.86

 

 

Кошти в інших банках 648937 3.52 57900 0.30 89093 0.40

 

Кредити та заборгованість клієнтів 15408550 83.56 15377998 79.04 18848965 83.64

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 34425 0.19 11953 0.06 12,216 0.05

 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0.00 128214 0.66 255429 1.13

 

Інвестиції в асоційовані компанії 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 294 0.00 7089 0.04 7109 0.03

 

Відстрочений податковий актив 5236 0.03 15964 0.08 40111 0.18

 

Основні засоби та нематеріальні активи 153732 0.83 128151 0.66 133590 0.59

 

Інші фінансові активи 107910 0.59 1555432 7.99 651888 2.89

 

Інші активи 68500 0.37 101704 0.52 261076 1.16

 

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 1379 0.01 0 0.00 28122 0.12

 

Усього активів 18439441 100.00 19456787 100.00 22536248 100.00

 

З період аналізу питома вага портфелю кредитів в загальному обсязі активів банку зросла лише на 0,09%, що пояснювалося впливом кризи (світової та внутрішньо економічної) на рівень доходів і платоспроможності як індивідуальних, так і корпоративних клієнтів. За період аналізу основні засоби та нематеріальні активи банку мали тенденцію до зменшення на 20142 тис. грн. або на 13,1%, що вказує на зменшення кількості відділень та філій, які діють на території України, та укрупнення підрозділів банку територіально. Отже, за період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. ПАТ «УНІКОМБАНК» мав тенденцію до росту ресурсної бази, що призвело до зростання активів, зокрема кредитів та заборгованості клієнтів, основних засобів, коштів в Національному банку України та готівкових коштів банку.

3. Аналіз фінансової стійкості ПАТ «УНІКОМБАНК»

Важливе місце в процесі оцінки ефективності діяльності банку відіграє аналіз фінансового стану банку.

Дослідивши показники динаміки фінансової стійкості ПАТ «УНІКОМБАНК» за період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. (табл. 2.5), слід відмітити зменшення більшості показників фінансової стійкості внаслідок розбалансованості обсягів залученого та розміщеного капіталу з різних джерел, наприклад, коефіцієнт надійності зменшився на 21%, що вказувало на зменшення можливості погашення зобов’язань за рахунок власного капіталу внаслідок перевищення темпів росту зобов’язань над темпами росту власного капіталу.

Таблиця 3.1 Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «УНІКОМБАНК» за 2008 -.2010 рр. з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Показник На 1.01.2009 р. На 1.01.2010 р. На 1.01.2011 р.
Коефіцієнт надійності 0.31 0.23 0.10

 

Коефіцієнт фінансового важеля 3.22 4.30 10.12

 

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів 0.27 0.21 0.10

 

Коефіцієнт захищеності власного капіталу 0.14 0.00 -0.09

 

Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу 9.22 9.73 9.73

 


При цьому частка власного капіталу в процесі формування активів банку також зменшилася на 16%, що визначалося формуванням активів в основному за рахунок зобов’язань (коштів клієнтів та коштів банків). Про негативну тенденцію зменшення фінансової стійкості також свідчить і зменшення коефіцієнту захищеності власного капіталу на 23%.

Дослідивши показники ділової активності ПАТ «УНІКОМБАНК» за період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. (табл. 2.6), можна спостерігати зростання коефіцієнта активності залучення позичених і залучених коштів на 19%, що відбулося внаслідок зростання обсягу зобов’язань в питомій вазі пасивів банку.

Таблиця 3.2 Динаміка показників ділової активності ПАТ «УНІКОМБАНК» з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Показник На 1.01.2009 р. На 1.01.2010 р. На 1.01.2011 р.
Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів 0.87 0.90 1.05

 

Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів 0.00 0.00 0.00

 

Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів 0.53 0.36 0.56

 

Коефіцієнт активності використання залучених і запозичених коштів у доходні активи 1.10 0.90 0.92

 

Коефіцієнт активності використання залучених і запозичених коштів у кредитний портфель 0.71 0.88 0.92

 

Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель 0.86 0.45 0.58
Коефіцієнт рівня доходних активів 0.79 0.99 1.15
Коефіцієнт кредитної активності 0.61 0.79 0.97
Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь 0.00 0.00 0.00
Коефіцієнт (частка) інвестицій у дохідних активах 0.00 0.00 0.00
Коефіцієнт проблемних кредитів 0.05 0.04 0.04

При цьому для формування своїх джерел фінансування банк не використовував міжбанківські кредити, а зростання коефіцієнту активності залучення строкових депозитів складало лише 3% за період аналізу, що відображає загальну ситуацію зниження рівня довіри населення до банків.

При цьому однією з причин отримання збитків за результатами діяльності банку є активності використання залучених коштів для їх розміщення у дохідні, у першу чергу кредитні, активи на 19%,а коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитному портфелі зменшився на 28%, що вказує на зниження обсягів депозитів, які банк використовує в процесі формування свого кредитного портфелю, оскільки за період аналізу значно зросли обсяги коштів інших банків в зобов’язаннях ПАТ «УНІКОМБАНК».

Дослідивши показники ділової активності (табл. 2.6) ПАТ «УНІКОМБАНК» за період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р., спостерігалося зростання рівня дохідності активів та кредитної активності відповідно на 37% та 36%, при цьому досить пасивною була інвестиційна політика банку з використанням цінних паперів., а частка проблемних кредитів знизилася лише на 1%.

Вивчивши показники ліквідності ПАТ «УНІКОМБАНК» за період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. (табл. 2.7), можна спостерігати зростання рівня миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності банку, в той же час загальна ліквідність банку зменшилася на 2,07, що вказує на неможливість погашення поточних зобов’язань банку за рахунок його оборотних активів.

Таблиця 3.3 Динаміка показників ліквідності ПАТ «УНІКОМБАНК» за 2008 -.2010 рр. з 1.01. 2009 р. по 1.01.2011 р.

Показник На 1.01.2009 р. На 1.01.2010 р. На 1.01.2011 р.
Коефіцієнт миттєвої ліквідності 12.48 9.18 13.25

 

Коефіцієнт поточної ліквідності 13.02 9.38 13.93

 

Коефіцієнт короткострокової ліквідності 16.91 13.16 19.46

 

Коефіцієнт загальної ліквідності 113.44 101.39 111.37

 

Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку 8.05 1.19 3.49

 

Таким чином, загалом показники фінансового стану банку мали тенденції до погіршення, що було визначено зменшенням обсягів банківської діяльності, зростанням рівня конкуренції, погіршенням кон’юнктури ринку, проте за період аналізу нормативи економічно діяльності банком були виконані.


ВИСНОВКИ

Сьогодні для ПАТ «УНІКОМБАНК» актуальною залишається проблема формування вдосконаленої системи оцінювання рівня ефективності їх діяльності; для оцінювання рівня ефективності банківської діяльності залучають показники, які об’єднано в 2 групи: критерії рентабельності за доходами та критерії рентабельності за чистим прибутком; з позиції діяльності комерційного банку, як фінансового посередника, фахівці пропонують залучити показники рентабельності прибутковості активів, економічної доданої вартості та ефективності операційної діяльності.

Для підвищення якісного рівня процесу оцінювання ефективності діяльності необхідно: по-перше, розробити єдиний методологічний критерій, який би включав комплекс показників націлених на оцінювання ефективності як активів, так і пасивів банку із визначенням напрямків збалансованості їх в системі управління; по-друге, така методологія має бути підкріплена нормативно-правовим регулятором, який би визначив нормативні межі кожного критерію оцінювання рівня ефективності комерційного банку; по-третє, варто в системі внутрішнього аудиту комерційного банку включити аудит дотримання вимог встановлених нормативів за критеріями оцінювання рівня ефективності його діяльності; по-четверте, в аналітичні процедури комерційного банку включити окремим підрозділом оцінку та аналіз рівня ефективності діяльності комерційного банку з метою накопичення інформаційного потоку для прийняття дієвих управлінських рішень.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Аналіз діяльності комерційного банку [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця та д.е.н., проф. А. М. Герасимовича. – Житомир : ПП “Рута”, 2006. – 384 с.

2.  Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко, А. М. Арістова, В. С. Білошапка та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. - К. : КНЕУ, 2003. - 599 с.

3.  Банківський менеджмент [Текст] : навчальний посібник / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь та ін. / за ред. О. А. Кириченко. - 3-те вид., перер. і доповн. - К. : Знання-Прес, 2002. - 438 с.

4.  Банківські операції [Текст] : підручник.-2-ге вид., випр. і доп. А. М. Мороз, М. І. Савлук та ін. / за ред. А. М. Мороза. - К. : КНЕУ, 2002. - 476 с.

5.  Банківський менеджмент [Текст] : підручник / О. А. Кириченко, В. І. Міщенко, В. П. Щербань, Я. П. Яценюк, І. В. Гіленко та ін.; за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. - К. : Знання, 2005. - 831 с.

6.  Бланк, И. А. Управление прибылью [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с.

7.  Васюренко, О. В. Банківський менеджмент [Текст] : посібник / О. В. Васюренко – К. : Видавничий центр академія, 2004. – 320 с.

8.  Васюренко, О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами [Текст] / О.В. Васюренко. – Харьков : Гриф, 2003. – 392 с.

9.  Герасименко, Р., Шамілева, Л. Прогнозування фінансових результатів діяльності банку в системі банківського менеджменту [Текст] / Р. Герасименко, Л. Шамілева // Вісник НБУ. – 2003. – № 3. – С. 33-36.

10.  Заєць, О. В. Інструментарій банківської справи [Текст] : навч. посіб. / О. В. Заєць, П. Є. Житній, В. І. Кудрявцев. – Луганськ : СНУ, 2000. – 352 с.

11.  Заров, К. Г. Обобщенный анализ возможностей повышения прибыли коммерческого предприятия [Текст] / К. Г. Заров // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 1. – C. 3–9.

12.  Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. М. Парасій-Вергуненко. - К. : КНЕУ, 2003. - 347 с.

13.  Поддерьогін, І. О. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. О. Поддерьогін. – К. : Ника-Центр, 2001. – 678 с.

14.  Примостка, Л. О. Фінансовий менеджмент банку [Текст]: навч. посіб. / Л. О. Примостка - К. : КНЕУ, 2005. - 280 с.

15.  Радковская, Н. П. Методологические подходи к управлению прибылью коммерческого банка [Текст] / Н. П. Радковская // Банковский менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 20–25.

16.  Рибалка, О. О. Підходи до управління прибутком банку [Текст] / О. О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161–165.

17.  Савчук, В. П. Управление прибылью и бюджетирование [Текст] / В. П. Савчук. – 2-е изд. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. – 432 с.

18.  Ткаченко, Є. Ю. Система управління прибутком підприємства [Текст] / Є. Ю. Ткаченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2006. – № 3. – C. 214–220.

19.  Тиркало, Р. І., Щибиволок, З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К.: Слобожанщина, 2003р. – 236 с.

20.  Худа, В. В. Управління прибутком торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Худа Валентина Валентинівна – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 22 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця 1 Баланс ПАТ «УНІКОМБАНК» на 31 грудня 2008 року (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 28284 66908
2 Торгові цінні папери 5 - -
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 6 - -
4 Кошти в інших банках 7 2929 -
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 109321 62866
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 1000 1000
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 - -
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 - -
9 Інвестиційна нерухомість 12 - -
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток - -
11 Відстрочений податковий актив - -
12 Гудвіл 13 - -
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 4560 4820
14 Інші фінансові активи 15 7 -
15 Інші активи 16 183 191
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 17
17 Усього активів 146284 135785
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18 Кошти банків 18 42964 -
19 Кошти клієнтів 19 29439 52264
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 - -
21 Інші залучені кошти 21 - -
22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 64 40
23 Відстрочені податкові зобов'язання - -
24 Резерви за зобов'язаннями 22 - 15
25 Інші фінансові зобов'язання 23 5696 18993
26 Інші зобов'язання 24 59 145
27 Субординований борг 25 - -
28 Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 17 - -
29 Усього зобов'язань 78222 71457
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
30 Статутний капітал 26 63692 60087
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3734 3795
32 Резервні та інші фонди банку 27 636 446
33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку - -
34 Частка меншості - -
35 Усього власного капіталу та частка меншості 68062 64328
36 Усього пасивів 146284 135785

Таблиця 2 Звіт про фінансові результати за 2008 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 8847 6316
1.1 Процентні доходи 28 12267 6976
1.2 Процентні витрати 28 (3420) (660)
2 Комісійні доходи 29 8450 4738
3 Комісійні витрати 29 (2642) (340)
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку - -
5 Результат від операцій з хеджування 40 - -
6 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах - - -
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 1792 23
8 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 7, 8 - -
9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 18, 19 - -
10 Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості - -
11 Результат від переоцінки іноземної валюти - -
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 (3743) 24
13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 - -
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 - -
15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 - -
16 Резерви за зобов'язаннями 22, 38 - -
17 Інші операційні доходи 30 707 22
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 18, 19 - -
19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 (8196) (5657)
20 Дохід від участі в капіталі 11 - -
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 5215 5126
22 Витрати на податок на прибуток 32 (1481) (1331)
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 3734 3795
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 33 - -
25 Чистий прибуток/(збиток) 3734 3795
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи: - -
26.1 Материнського банку - -
26.2 Частки меншості - -
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 - -
28 Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію 34, 35 - -

Додаток Б

Таблиця 1 Баланс ПАТ «УНІКОМБАНК» на 31 грудня 2009 року (число, місяць, рік) (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 62526 28284
2 Торгові цінні папери 5 - -
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 6 - -
4 Кошти в інших банках 5 - 2929
5 Кредити та заборгованість клієнтів 6 1472858 109321
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 7 - 1000
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - -
8 Інвестиції в асоційовані компанії - -
9 Інвестиційна нерухомість - -
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток - -
11 Відстрочений податковий актив - -
12 Гудвіл - -
13 Основні засоби та нематеріальні активи 8 4327 4560
14 Інші фінансові активи 9 1 7
15 Інші активи 10 228 183
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття - -
17 Усього активів 1539940 146284
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18 Кошти банків 11 41490 42964
19 Кошти клієнтів 12 1003803 29439
20 Боргові цінні папери, емітовані банком - -
21 Інші залучені кошти - -
22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 267 64
23 Відстрочені податкові зобов'язання - -
24 Резерви за зобов'язаннями 13 - -
25 Інші фінансові зобов'язання 14 26102 5696
26 Інші зобов'язання 15 67 59
27 Субординований борг - -
28 Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) - -
29 Усього зобов'язань 1071729 78222
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
30 Статутний капітал 16 460564 63692
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5144 3734
32 Резервні та інші фонди банку 17 2503 636
33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 468211 68062
34 Частка меншості - -
35 Усього власного капіталу та частка меншості 468211 68062
36 Усього пасивів 1539940 146284

Таблиця 2 Звіт про фінансові результати за 2009 рік (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 57987 8847
1.1 Процентні доходи 18 71167 12267
1.2 Процентні витрати 18 (13180) (3420)
2 Комісійні доходи 19 9786 8450
3 Комісійні витрати 19 (4021) (2642)
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку - -
5 Результат від операцій з хеджування 27 - -
6 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах - -
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 161 1792
8 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 5,6 - -
9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 11, 12 - -
10 Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості - -
11 Результат від переоцінки іноземної валюти - -
12 Резерв під заборгованість за кредитами 5, 6 (48775) (3743)
13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 7 - -
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 7 - -
15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - -
16 Резерви за зобов'язаннями 13, 25 - -
17 Інші операційні доходи 20 52 707
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 11, 12 - -
19 Адміністративні та інші операційні витрати 21 (8156) (8196)
20 Дохід від участі в капіталі - -
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 7034 5215
22 Витрати на податок на прибуток 22 (1890) (1481)
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 5144 3734
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу - -
25 Чистий прибуток/(збиток) 5144 3734
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи: - -
26.1 Материнського банку - -
26.2 Частки меншості - -
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію - -
28 Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію - -

© 2012 Бесплатно рефераты, дипломные работы, курсовые работы и доклады.